sbiznes logoMaks HR

(Softmaks.pl.)

 

System MAKS HR – system HR stworzony z myślą o wygodzie i potrzebach osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz naliczających wynagrodzenia. Przeznaczony jest dla dużych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej.
 

 
Ogólny opis systemu:
System MAKS HR jest całkowicie polski, uwzględnia polskie realia gospodarcze i standardy Unii Europejskiej.

System HR jest zgodny z krajowymi przepisami i na bieżąco uaktualniany o zmiany w ustawodawstwie.

Moduły systemu MAKS HR:

 • Kadry
 • Płace
 • Karty pracy
 • PPK
 • ZFŚS, ZFM
 • PKZP
 • Szkolenia
 • Uprawnienia, Kwalifikacje
 • Oceny i Wnioski

Dowiedz się więcej – KLIKNIJ.


Dedykowane branże:

 • Produkcja,
 • Handel,
 • Usługi,
 • Użyteczność publiczna


Docelowy użytkownik:

Duże i średnie przedsiębiorstwa


Ilość zrealizowanych wdrożeń:
 51


Preferowane platformy bazodanowe:

MS SQL


Opisy modułów:
Moduły Sytemu MAKS HR:
 • Kadry
 • Płace
 • Karty pracy
 • PPK
 • ZFŚS, ZFM
 • PKZP
 • Szkolenia
 • Uprawnienia, Kwalifikacje
 • Oceny i Wnioski
Najważniejsze funkcje modułu KADRY:
 • przyjęcie pracownika (skojarzone z tą funkcją przygotowanie zgłoszenia do ZUS – formularz ZUA), w tym również przyjęcie osoby rozliczanej wg umów cywilno-prawnych (zgłoszenie do ZUS – formularz ZUA lub ZZA) 
 • ewidencjonowanie wszelkich danych o pracowniku (mających charakter kadrowy), w tym:
  - zmiana/korekta danych ewidencyjnych (skojarzone z tą funkcją przygotowanie korekty lub zmiany zgłoszenia do ZUS – formularz ZUA)
  - zmiana/korekta danych identyfikacyjnych (skojarzone z tą funkcją
  - przygotowanie korekty lub zmiany zgłoszenia do ZUS – formularz ZIUA)
  - ewidencja członków rodziny (skojarzona z tą funkcją możliwość zarejestrowania członków rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych – formularze ZCZA lub ZCNA)
 • zwolnienie pracownika (skojarzone z tą funkcją przygotowanie wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń – formularz ZWUA)
 • przygotowanie dla pracownika tzw. „dokumentów kadrowych”:
  - umowa o pracę
  - informacja o zatrudnieniu
  - angaż
  - przeszeregowanie
  - wypowiedzenie umowy o pracę
  - świadectwo pracy (z automatycznym pobraniem okresów zatrudnienia, okresów nieobecności, okresów nieskładkowych itp., jak również możliwością ręcznej edycji tych danych)
  - przygotowanie tzw. dokumentów kadrowych dla pracownika: Dokumenty typu „angaż” i „przeszeregowanie” dostępne są również jako wydruk seryjny, pozostałe jako wydruk dla wybranego pracownika
 • automatyczne przejście pracownika w stan „zawieszenia” (tzw. czasowe zwolnienie) w przypadku wprowadzenia odpowiedniej nieobecności (np. urlop bezpłatny, wychowawczy) • generacja formularzy zgłoszeniowych i wyrejestrowujących dla ZUS (w postaci pliku importowanego w programie Płatnik) 
 • funkcja anulowania zwolnienia
 • import nowych stawek (podwyżek) z zewnętrznego pliku (format CSV)

Najważniejsze funkcje modułu PŁACE:

 • utworzenie „dokumentu wypłaty” w oparciu o tzw. systemy wynagradzania, z parametrami określonymi przez użytkownika (data wypłaty, okres rozliczeniowy, księgowy, podatkowy, ZUS) 
 • przygotowanie danych w kartotekach płacowych do pobrania na wypłacie:
  - rozliczenie asygnat chorobowych w Kartotece Asygnat (wg podstawy zasiłkowej wyliczonej jako średnia z 12 miesięcy, możliwej do skorygowania przez użytkownika);
  - wprowadzenie (jednokrotne) zadłużenia pracownika w Kartotece Pożyczek/ Potrąceń, z określeniem wartości cyklicznych rat
  - wprowadzenie (jednokrotne) dodatków budżetowych pracownika (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, inne dodatki) w Kartotece Zasiłkowej z określeniem okresu obowiązywania - aktualizacja stałych dodatków/potrąceń w Kartotece Parametrów Płacowych
  - aktualizacja parametrów podatkowych pracownika (skala podatkowa, wysokość kwoty wolnej od podatku, kosztów uzyskania)
 • wprowadzenie składników zmiennych na wypłatę pracownika, wg wybranej metody:
  - wszystkie składniki dla wybranego pracownika
  - jeden (lub kilka wybranych składników) dla grupy pracowników
  - import wartości wybranych składników z zewnętrznego pliku (format CSV)
 • zatwierdzenie wypłaty („zatrzaśnięcie” danych w kart. płacowych) realizowane:
  - ręcznie - dla jednego pracownika
  - grupowo – dla wybranej grupy pracowników 
 • realizacja przelewów (dla pojedynczej listy płac, dla grupy list) w formie papierowej lub elektronicznej (zgodnie z używanym przez klienta systemem homebankingu)
 • raportowanie zrealizowanej wypłaty (lub dowolnie wielu wypłat) – odcinki płacowe, zbiorówki, listy analityczne wybranych składników
 • generacja not dla księgowości: w formie papierowej lub elektronicznej, po całym miesiącu rozliczeniowym lub po każdej wypłacie
 • generacja rozliczenia podatkowego firmy – formularz PIT-4 
 • generacja rozliczenia dla ZUS – formularze RCA, RSA, RZA oraz DRA (w postaci pliku importowanego w programie Płatnik)
 • roczne rozliczenie podatkowe dla pracowników (formularze PIT-11/8B, PIT-40)

Dowiedz się więcej – KLIKNIJ.


Czas wdrożenia:
2 - 5 miesięcy

Wymagania techniczne:Dowiedz się więcej - KLIKNIJ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top