simple logoSIMPLE.ERP

(SIMPLE)

 

SIMPLE.ERP jest Zintegrowanym Systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie działalności. Istotne cechy tego systemu to otwartość i elastyczność, które są wynikiem wykorzystania do jego budowy powszechnie zaakceptowanych standardów i interfejsów. Dzięki daleko posuniętej standaryzacji system może być ponadto łatwo rozwijany - w trakcie wdrożenia wzbogacany o nowe obszary funkcjonalne. Ponadto system w łatwy sposób integruje się z innymi rozwiązaniami branżowymi (np. systemami części „białej” w jednostkach medycznych, systemami dziekanatowymi, systemami dedykowanymi dla produkcji i sterowania automatyką przemysłową).

 
 
Ogólny opis systemu:SIMPLE.ERP obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

i zintegrowany z pozostałymi produktami z oferty SIMPLE:

System dzięki wykorzystaniu technologii Microsoft SQL Server oraz najnowszych narzędzi programistycznych zapewnia bezpieczeństwo danych i integrację z pakietem Microsoft Office, pozwalając na wydajną pracę w firmach o stałej lokalizacji jak i w strukturach rozproszonych. SIMPLE.ERP jest systemem otwartym, stwarza szerokie możliwości dołączania własnych rozszerzeń funkcjonalnych aplikacji.

Oferowane rozwiązania to nie tylko system informatyczny, to także proces wdrożenia, który pozwala na osiągnięcie pełnych korzyści. Wdrożenia SIMPLE.ERP realizowane są zgodnie z odpowiadającą standardom europejskim metodyką, łączącą w sobie nasze wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji kilku tysięcy udanych wdrożeń ze współczesnymi wymaganiami stawianymi wdrożeniom rozwiązań informatycznych. Zasadnicze założenia naszej metodyki prowadzenia wdrożeń to:

 • spełnienie oczekiwań Klienta,
 • dostarczanie Klientowi wymiernych korzyści,
 • zapewnienie bezpieczeństwa obu stron,
 • ukierunkowanie działań na osiągnięcie założonych wspólnych celów Klienta i SIMPLE S.A.

Stosowana metodyka pozwala na dokładne dostosowanie systemu do wymagań Klienta gwarantując powodzenie przedsięwzięcia i realizację wdrożenia w ramach zaplanowanego budżetu.

KORZYŚCI

Wdrożenie rozwiązań opartych na SIMPLE.ERP przynosi szereg korzyści, wśród których najważniejsze to:

 • Wspieranie realizacji strategicznych celów firmy (zwiększenie sprzedaży, poprawa jakości obsługi klientów, redukcja zapasów magazynowych, redukcja kosztów),
 • Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez uporządkowanie procesów zachodzących w firmie,
 • Bieżąca kontrola kosztów i innych parametrów działalności firmy poprzez dostęp do danych analitycznych i budżetowanie
 • Usprawnienie podejmowania właściwych decyzji gospodarczych dzięki możliwości uzyskiwania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych w formie wieloprzekrojowych zestawień z wykorzystaniem portalu kontrolingowego
 • Wsparcie menedżerów w procesie budżetowania i analizy budżetów firmy z możliwością budowania budżetów odgórnych i oddolnych,
 • Skrócenie cyklu uzyskiwania należności od kontrahentów poprzez możliwość bieżącego monitorowania stanu rozliczeń i zautomatyzowanie czynność związanych z rozbudowaną windykacją należności,
 • Wzrost skuteczności sprzedaży przez zwiększenie i uporządkowanie wiedzy o potrzebach klientów oraz usprawnienie dostępu handlowców do tego typu informacji,
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania stanów magazynowych poprzez przekazywanie precyzyjnych i aktualnych informacji o stanach magazynowych, planowanym zapotrzebowaniu i zamówieniach od klientów pozwalające w efekcie obniżyć poziom zapasów,
 • Obniżenie kosztów produkcji dzięki szczegółowemu monitoringu procesów produkcyjnych i planowaniu produkcji pozwalającemu poprawić ich efektywność,
 • Bieżąca kontrola kosztów produkcji umożliwiająca ich obniżenie i racjonalizację poprzez szybki dostęp do bieżących danych kosztowych oraz możliwość uzyskiwania ich analitycznej i syntetycznej prezentacji,
 • Usprawnienie procesów zarządzania kadrami
 • Usprawnienie obiegu informacji i dokumentów wewnątrz firmy dzięki udoskonaleniu rejestracji zdarzeń gospodarczych w systemie informatycznym i wbudowanym mechanizmom obiegu dokumentów,
 • Zwiększenie efektywności pracowników (użytkowników systemu) poprzez poprawę ich organizacji pracy, oszczędność czasu koniecznego do generowania dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych (ZUS, US, itp.),
 • Wspomaganie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością poprzez podporządkowanie działań pracowników wprowadzonym w systemie informatycznym regułom i procesom dostosowanym do norm jakości ISO.

Dedykowane branże:
EDUKACJA, MEDYCYNA, BUDOWNICTWO, PRODUKCJA, PRZEMYSŁ, HANDEL, ADMINISTRACJA

Przykładowe wdrożenia:

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, SZPITAL BIELAŃSKI, ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII, GASSTECH, FABRYKA NARZĘDZI FANAR S.A., TRAMWAJE WARSZAWSKIE, MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE,ERNST & YOUNG USŁUGI KSIĘGOWE, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU, WIĘCEJ NA WWW.SIMPLE.COM.PL


Docelowy użytkownik:

ŚREDNIE I DUŻE PRZEDISIĘBIORSTWA HANDLOWE, USŁUGOWE I PRODUKCYJNE, UCZELNIE WYŻSZE, SŁUŻBA ZDROWIA, PRZEDSIĘBIORTSWA BUDOWLANE,


Ilość zrealizowanych wdrożeń:

Od chwili wprowadzenia SIMPLE.ERP do oferty w roku 2000 rozwiązanie zostało wdrożone u ponad 3500 klientów


Preferowane platformy bazodanowe:

MICROSOFT SQL SERVER 2008


Opisy modułów:
BUSINESS INTELLIGENCE

Rozwiązanie SIMPLE.BI to rozbudowany system przeznaczony dla menadżerów umożliwiający sprowadzenie wskaźników opisujących przedsiębiorstwo do wspólnego mianownika. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym menedżerowie otrzymują wiarygodne dane w chwili gdy są najbardziej potrzebne. SIMPLE.BI umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej, wpierając procesy podejmowania decyzji i budżetowania oraz usprawniając działania mające na celu redukcję kosztów.

SIMPLE.BI to rozwiązanie przeznaczone dla menadżerów wspierające proces podejmowania decyzji i budżetowania. Rozbudowanie mechanizmy integracji pozwalają pobierać dane z dowolnego systemu informatycznego. Oprogramowanie SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanie przedsiębiorstwa w wielu przekrojach. Poprzez portal controllingowy możemy z dowolnego miejsca śledzić wyniki firmy i szybko reagować na zmieniającą się sytuację.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Obszar funkcjonalny FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SIMPLE.ERP stanowi doskonałe narzędzie zarządzania finansami jednostki, integrujące wszystkie dane finansowe oraz informacje dotyczące efektywności realizowanych procesów biznesowych. Wspiera prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z wymogami najnowszych przepisów prawa oraz obsługę ewidencji księgowej, zwiększając wydajność pracy działów księgowości.

Cechy systemu
Obszar funkcjonalny FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SIMPLE.ERP obejmuje poszczególne zagadnienia związane z obsługą finansową jednostki. Posiada wyodrębnione następujące części:

 • Księga główna,
 • Obsługa płatności,
 • Rozrachunki,
 • Sprawozdawczość,
 • Obsługa podatku VAT.

Korzyści i zalety
Obszar funkcjonalny FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SIMPLE.ERP pozwalając na bieżący dostęp do aktualnych danych finansowych firmy, zapewnia całkowitą kontrolę kosztów i innych parametrów jej działalności. Umożliwia analityczną i syntetyczną prezentację strategicznych danych finansowych w formie wieloprzekrojowych zestawień.

Wdrożenie obszaru FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SIMPLE.ERP zapewnia sprawną obsługę księgowo-finansową jednostki. Szereg zalet systemu sprawia, że staje się on efektywnym narzędziem pozwalającym na skuteczne zarządzanie finansami w zmieniających się warunkach rynkowych.


WINDYKACJA SIMPLE.ERP

Obszar funkcjonalny WINDYKACJA SIMPLE.ERP stanowi narzędzie służące do obsługi wieloetapowego cyklu windykacji zachodzącego w jednostce. Umożliwia skuteczne wsparcie procesu odzyskiwania wierzytelności, dochodzenia roszczeń poprzez kontrolę stanu etapu windykacji. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w prowadzeniu procesu windykacji, pozwala na znacznie efektywniejszą pracę windykatorów w skutecznym egzekwowaniu należności.

Cechy systemu
Obszar funkcjonalny WINDYKACJA SIMPLE.ERP umożliwia śledzenie zleconych spraw windykacyjnych, udostępniając narzędzie do obsługi i kontroli procesu ściągania należności. System pozwala na realizację następujących podstawowych funkcji::

 • rejestrację zdarzeń windykacyjnych – rejestruje wszystkie zdarzenia windykacyjne wraz z treścią pism (monitów) wysyłanych do klienta,
 • ewidencjonowanie określonych czynności w ramach zleceń (kontakt telefoniczny z klientem, wizyta, wezwanie do zapłaty, przekazanie informacji do KRD i inne dowolnie zdefiniowane).

MAJĄTEK TRWAŁY

Obszar funkcjonalny MAJĄTEK TRWAŁY SIMPLE.ERP to system umożliwiający skuteczne wsparcie procesu zarządzania majątkiem trwałym jednostki poprzez pełną kontrolę nad rejestracją wszelkich zmian związanych ze składnikami majątku oraz ich historią. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku trwałego, pozwala na znacznie efektywniejsze zarządzanie tymi składnikami.

Cechy systemu
Obszar funkcjonalny MAJĄTEK TRWAŁY SIMPLE.ERP umożliwia kompleksowe kontrolowanie całości majątku trwałego jednostki, udostępniając komplet narzędzi służących do zarządzania, organizowania i prowadzenia ewidencji składników majątku. System pozwala na realizację następujących podstawowych funkcji:

 • przechowywanie informacji o składnikach majątku trwałego,
 • dokonywanie operacji na składnikach majątku (w tym operacji z datą wsteczną),
 • generowanie planów amortyzacji i ich automatyczną modyfikację w wyniku operacji,
 • ewidencjonowanie remontów i ubezpieczeń majątku trwałego.

Korzyści i zalety
Obszar funkcjonalny MAJĄTEK TRWAŁY zapewnia pełną obsługę majątku trwałego firmy. Wdrożenie systemu pozwala na zmniejszenie kosztów oraz usprawnienie procesu zarządzania majątkiem trwałym firmy. Podstawowymi zaletami przynoszącymi wymierne korzyści są:

EWIDENCJA:

 • uporządkowanie składników majątku poprzez podział na: środki trwale, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, niskocenne, składowe.
 • ewidencjonowanie historii zmian w kartach środków, w tym wersjonowanie kart (nieaktywna karta pozostaje cały czas w ewidencji),
 • przechowywanie informacji o aktualnym i historycznym miejscu użytkowania i osobie odpowiedzialnej,
 • obsługa składowych środków i ewidencjonowanie historii przemieszczeń składowych,
 • możliwość tworzenia nietypowych raportów w dowolnych układach,
 • odtworzenie stanu majątku trwałego na dowolnie określony dzień z przeszłości poprzez zapamiętywanie historii składników majątku,
 • obsługa źródeł finansowania.

INWENTARYZACJA MAJĄTKU FIRMY

 • to efektywne i kompleksowe rozwiązanie pozwalające na:
 • sprawne i skuteczne zarządzanie majątkiem rzeczowym każdej firmy
 • szybkie, przejrzyste i bezpieczne zarządzanie majątkiem dzięki wykorzystaniu połączenia nowoczesnego oprogramowania z przenośnymi kolektorami danych i technologią kodu kreskowego
 • bezbłędne przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji dzięki prostemu i trwałemu oznaczeniu wszystkich obiektów unikalnymi etykietami z kodem kreskowym
 • automatyczne wydruki poinwentaryzacyjne.
 • dowolne definiowanie kryteriów inwentracyzacji (lokalizacja, osoba odpowiedzialna, jednostka organizacyjna lub wybrane składniki majątku)
 • w pełni automatycznie rozliczenie spisu z natury

Cechy systemu:
System SIMPLE.ERP INWENTARYZACJI MAJĄTKU FIRMY umożliwia każdej firmie kompleksowe przeprowadzenie szczegółowej i wiarygodnej inwentaryzacji, której zakres może zostać zdefiniowany dla Środków Trwałych, Wyposażenia lub dla całego majątku firmy. W systemie definiuje się także obszar inwentaryzacji, którym może być dana lokalizacja, jednostka organizacyjna, osoba, lub wskazany zakres elementów majątku

OBRÓT TOWAROWY

Obszar funkcjonalny SIMPLE.ERP OBRÓT TOWAROWY to skuteczne narzędzie pozwalające w pełni kontrolować procesy obrotu towarowego i w efektywny sposób zarządzać logistyką i dystrybucją w firmie, wpływając na poprawę jej rentowności i konkurencyjności.

Wspomaga procesy zakupu i sprzedaży: zarówno krajowe, eksportowe jak i wewnątrzunijne oraz zarządzanie magazynami: własnymi i obcymi.
Jego elastyczność pozwala na odzwierciedlenie w systemie SIMPLE.ERP wszystkich procesów biznesowych firm produkcyjnych, usługowo-handlowych jak i przedsiębiorstw sfery budżetowej.

Cechy systemu
Obszar funkcjonalny OBRÓT TOWAROWY kompleksowo wspiera wszystkie procesy zachodzące w różnych obszarach obrotu towarowego przedsiębiorstwa. Jest elastyczny – klient sam decyduje, z których funkcjonalności chce korzystać. W razie potrzeby zawsze jest możliwa rozbudowa systemu. Ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak i wielo oddziałowym przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. To nowoczesne połączenie bogatej funkcjonalności i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Posiada szeroki zestaw raportów standardowych (z możliwością ich modyfikowania), umożliwia tworzenie własnych, w pełni definiowalnych raportów oraz zapewnia eksport danych do wszystkich powszechnie używanych formatów arkuszy – np. MS EXCEL. Posiada wbudowany mechanizm Skryptów VBS pozwalający na samodzielne podnoszenie funkcjonalności systemu. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.

Korzyści i zalety
Obszar SIMPLE.ERP OBRÓT TOWAROWY daje korzyści dla całej firmy – zarówno prezesom i kadrze zarządzającej, jak i szeregowym pracownikom. Każdy pracownik odczuje poprawę komfortu pracy, a codzienne obowiązki dzięki Simple.ERP staną się mniej uciążliwe. Dzięki wdrożeniu obszaru Obrót Towarowy zwiększy się wydajność pracy działów zaopatrzenia, sprzedaży, marketingu oraz magazynów i usprawniając procesy biznesowe na każdym szczeblu zarządzania.

 1. Bieżąca kontrola kosztów obrotu towarowego - dzięki łatwemu dostępowi do bieżących i historycznych danych analitycznych oraz możliwość uzyskiwania ich analitycznej i syntetycznej prezentacji w formie wieloprzekrojowych zestawień,
 2. Zwiększenie efektywności działu sprzedaży - dzięki możliwości kontroli realizacji zamówień od odbiorców oraz zautomatyzowanie czynności związanych z tworzeniem dokumentów i wyznaczeniem warunków handlowych, cen i rabatów,
 3. Zwiększenie efektywności działu zakupów - dzięki możliwości kontroli realizacji umów i zamówień do dostawców oraz zautomatyzowanie czynności związanych z tworzeniem dokumentów i wyznaczeniem warunków dostawy, kontroli cen i terminów,
 4. Zmniejszenie kosztów utrzymania stanów magazynowych - dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów,
 5. Obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych zajmujących się obsługą obrotu towarowego, stanowiące wynik optymalizacji funkcjonowania tych działów,
 6. Skrócenie czasu potrzebnego do sporządzania zestawień i sprawozdań
  7. Zwiększenie efektywności pracy poprzez poprawę jej organizacji, redukcję nadmiarowych działań oraz oszczędność czasu pracowników - dzięki możliwości uzyskiwania z systemu gotowych dokumentów do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

PERSONEL

Obszar funkcjonalny PERSONEL SIMPLE.ERP jest nowoczesnym narzędziem do zarządzania jednym z podstawowych zasobów każdej firmy – pracownikami. Przeznaczony jest do wspierania procesów zarządzania zasobami ludzkimi, zapewniając realizację wszystkich zadań związanych z obsługą personalną oraz płacową. Jest także narzędziem dostarczającym kadrze zarządzającej informacji, pozwalających w wygodny sposób analizować dane o pracownikach. Spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące zatrudnienia w Polsce.

Cechy systemu
Obszar funkcjonalny PERSONEL SIMPLE.ERP obejmuje poszczególne zagadnienia związane z obsługą kadrowo – płacową firmy. Posiada wyodrębnione następujące główne obszary:

 • Dane kadrowo-płacowe
 • Listy płac
 • Listy osób
 • Raporty definiowane
 • Podatki
 • ZUS
 • Obiekty uzupełniające

Korzyści i zalety
Obszar funkcjonalny PERSONEL SIMPLE.ERP daje możliwość przechowywania w jednym miejscu, wszystkich wymaganych przepisami prawa, a także wewnętrznymi potrzebami firmy, informacji o pracownikach. Dane te mogą być statyczne, bądź wyliczane przez definiowalne algorytmy. Siłą systemu są elastyczne mechanizmy jego definiowania, oparte na sprawdzonym od 15 lat motorze formuł. Jest wyposażony w szereg opcji pozwalający szybko wyszukiwać osoby, tworzyć z ich danych raporty, a także szybko te dane wprowadzać lub importować z zewnętrznych plików. Nie ma ograniczeń co do ilości przechowywanych informacji o pracownikach, ilości i zawartości list płac. Nie mogło także zabraknąć opcji eksportu danych do programów bankowości elektronicznej, do ZUS, PFRON, urzędów skarbowych no i do samych pracowników, np. w postaci paska wypłaty w postaci elektronicznej.


PROCES PRODUKCJI

Obszar funkcjonalny PROCES PRODUKCJI jest przeznaczony do zarządzania procesami związanymi z technicznym przygotowaniem produkcji, planowania i realizacji produkcji. Pozwala na definiowanie planów produkcyjnych, procesów technologicznych, zleceń produkcyjnych oraz ewidencji przebiegu produkcji.

Cechy systemu
Obszar funkcjonalny PROCES PRODUKCJI realizuje następujące, główne funkcje:

 • definiowanie procesów/receptur technologicznych,
 • definiowanie planów produkcji wyrobów gotowych wraz z obsługą MRP,
 • obsługa zleceń produkcyjnych,
 • kalkulację kosztów normatywnych,
 • generowanie dokumentacji produkcyjnej,
 • ewidencja i rozliczanie zleceń.

Korzyści i zalety
Obszar funkcjonalny PROCES PRODUKCJI SIMPLE.ERP to narzędzie zapewniające standaryzację działań produkcyjnych (obsługa obowiązujących technologii), szczegółowe planowanie produkcji, planowanie zakupów surowców i materiałów, kontrolę i ewidencję rzeczywistego przebiegu procesów produkcji (obsługa zleceń) oraz możliwość uchwycenia i kontrolowania kosztów wytwarzania, przynosi szereg korzyści

SIMPLE.ERP Budżetowanie Projektów

to rozwiązanie przeznaczone dla kierowników projektów oraz menedżerów, wspierające proces budżetowania oraz rozliczania projektów. Oprogramowanie SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanie przedsiębiorstwa w wielu przekrojach.
Jest w pełni zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania projektami:Microsoft® EPM/MS Project. Poprzez portal controllingowy SIMPLE.BI możemy z dowolnego miejsca śledzić wyniki firmy i szybko reagować na zmieniającą się sytuację.

SIMPLE. APS - Optymalizacja w planowaniu produkcji

Komfortowa praca planistów. Wszystko w jednym miejscu, przeciągając myszką elementy planu, bez arkuszy Excel, ani dokumentów papierowych. Natychmiastowe zmiany w planie z wizualizacją wpływu na realizację bieżących zadań produkcyjnych. Planowanie użycia zasobów, pracowników i materiałów. Od prostego stanowiska planisty do wielozakładowego planowania przez wielu planistów jednocześnie. Integracja z systemem ERP Twojego przedsiębiorstwa. Możliwość automatycznego przekazywania danych z linii produkcyjnych.

Korzyści i zalety

 • osiągnięcie pełnego wglądu w plany przedsiębiorstwa i statusy produkcji
 • zwiększenie przychodów dzięki skróceniu czasu realizacji i przedstawieniu wiarygodnych dat realizacji, co pozwala na dostawy w uzgodnionym terminie i lepszą obsługę klienta
 • zmniejszenie kosztów poprzez znaczącą redukcję stanów magazynowych, nadgodzin,
  czy czasu poświęconego na aktualizację arkuszy
 • tworzenie dokładnych kalendarzy czasu rzeczywistego na których mogą polegać pracownicy całej organizacji
 • podejmowanie decyzji na podstawie pełnych informacji z pełnym zrozumieniem możliwych skutków decyzji
 • dokładne sugerowanie zasobów koniecznych do realizacji każdego zlecenia i czasu zakończenia zlecenia
 • szybkie i łatwe dostosowanie i odpowiadanie na zmiany dzięki bieżącemu śledzeniu operacji i wskaźników działania
 • planowanie poprzez wiele udogodnień pozwalających zarządzać ograniczeniami w produkcji

eSIMPLE.KARO HRMS

eSIMPLE.KARO HRMS to nowoczesny webowy system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi, wyposażony w liczne funkcje spełniające potrzeby działów kadr, dyrektorów personalnych, kadry zarządzającej oraz pracowników. System automatyzuje procesy kadrowe i implementuje narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi. Rozwiązanie wyposażone jest w workflow (elektroniczny obieg dokumentów kadrowych), który eliminuje dokumenty papierowe, skraca czas obiegu informacji oraz wprowadza kontrolę ich poprawności i dostępności. Funkcje samoobsługowe udostępniają właściwe informacje menedżerom i pracownikom.

PLATFORMA eSIMPLE.KARO HRMS:

 • zmniejsza obciążenie obsługą papierowych dokumentów
 • identyfikuje kapitał ludzki i ewentualne luki w jego potencjale
 • zwiększa efektywność pracowników i kontrolę nad wynikam

Korzyści

 • poprawa efektywności zarządzania wynikami
 • implementacja narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi
 • obniżenie kosztów administracyjnych działu kadr, skrócenie czasu obiegu informacji
 • dostęp przez przeglądarkę internetową (technologia WEB)
 • implementacja procesów kadrowych obejmująca wiele szczebli decyzyjnych
 • funkcje samoobsługowe, portale pracownika i menedżera
 • możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta
 • możliwość pracy w wielu wersjach językowych
 • pełna integracja z SIMPLE.ERP PERSONEL, bezpieczeństwo danych

Potrzebujesz szczegółowych informacji ? Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Czas wdrożenia:

W zależności od wielkości firmy, oczekiwań klienta, liczby użytkowników oraz wdrażanych modułów.


Wymagania techniczne:

System operacyjny MS Windows 2003/2008 Standard/Enterprise/ Data Center z najnowszymi aktualizacjami, ustawienia regionalne polskie, format daty RRRR-MM-DD, .Net FEAMEWORK 2.0

Procesor: zgodny ze standardem PC, min. 2,4GHz lub 1.5 GHz DualCore lub QuadCore

Oprogramowanie: MS SQL Server 2008 z zainstalowanym co najmniej Service Pack 2 lub MS SQL Server 2008


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top