humansoft HermesSQLHermesSQL to kompleksowy system ERP przeznaczony do obsługi średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Obsługuje i jednocześnie integruje ze sobą kluczowe obszary firmy: sprzedaż, dystrybucję, e-commerce (sklep internetowy, B2B, EDI), zaopatrzenie, gospodarkę magazynową, produkcję, usługi, kadry i płace oraz finanse i księgowość. Dzięki temu nie tylko usprawnia codzienne działanie przedsiębiorstwa, ale także pozwala mieć pełną kontrolę nad sytuacją w firmie.

 


 
Ogólny opis systemu:


System ERP HermesSQL dostarcza sprawdzone rozwiązania wspierające nowoczesne metody zarządzania firmą. Obsługuje: sprzedaż, dystrybucję, e-commerce (sklep internetowy, B2B, EDI), zaopatrzenie, gospodarkę magazynową, produkcję, usługi, kadry i płace oraz finanse i księgowość. Dzięki temu pozwala w pełni kontrolować sytuację w przedsiębiorstwie.

Ważnym elementem programu jest jego analityczna część, która zawiera różnorodne analizy i raporty stanowiące podstawę do podejmowanie lepszych i szybszych decyzji biznesowych. HermesSQL współpracuje z nowoczesną platformą BI – Qlik, która daje ogromne możliwości w zakresie projektowania zaawansowanych, interaktywnych analiz i kokpitów menadżerskich, za pomocą których firmy mogą łatwiej przewidywać i kształtować swój biznes.

Cała konstrukcja systemu ERP HermesSQL oraz wszystkie jego funkcjonalności zaprojektowane są w taki sposób, aby umożliwić firmie wzrost kluczowych wskaźników biznesowych wpływających na wynik ekonomiczny. Efektem takiego podejścia jest: zwiększenie wydajności pracy, lepsza organizacja procesów, możliwość optymalizacji kosztów i zwiększenia zysków firmy.

Dedykowane branże:

  • metalowo-maszynowa
  • elektroniczna
  • chemiczna
  • poligraficzna i wydawnicza
  • spożywcza
  • inne

Przykładowe wdrożenia
Firmy:
ELPIGAZ, SKB Drive Tech SA, GABEC, SANTE, SOVIT, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, SIGNAL MEBLE, FLAXPOL

Docelowy użytkownik:
1 - 200 użytkowników

Ilość zrealizowanych wdrożeń: 411

Preferowane platformy bazodanowe:
MS SQL Server

Opisy modułów:


Handlowo-magazynowy (licencja na serwer)
obejmuje narzędzia do zarządzania gospo¬darką wielomagazynową, obsługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, zarządzania promo¬cjami i cenami oraz obsługi obszaru finansowego

Controlling sprzedaży
daje wsparcie w zakresie analizowania, kontrolowania i prognozowania sprzedaży; pozwala na budowanie różnych scenariuszy sprzedaży

Platforma Humansoft B2B
nowoczesna platforma e-commerce do obsługi sprzedaży hurtowej; umożliwia prezentację informacji na temat produktów, stanów magazynowych oraz cen uwzględniających indywidualne rabaty, promocje, cennik klienta; automatyzuje proces przyjmowania zamówień w trybie 24/7/368

EDI (Electronic Data Interchange)
wspomaga proces elektronicznej wymiany dokumentów handlowych pomiędzy partnerami biznesowymi (np. firmą a siecią han¬dlową)

Humansoft e-Sklep
nowoczesny, responsywny, łatwy w obsłudze sklep internetowy zintegrowany z systemem HermesSQL; posiada liczne integracje z popularnymi porównywarkami cen, Allegro, FaceBookiem, BaseLinkerem ułatwiającymi sprzedaż w internecie.

Zamówienia i rezerwacje
upraszcza obsługę zamówień własnych oraz zamówień na sprzedaż; posiada mechanizm automatycznej rezerwacji towarów

Obsługa handlowców
pozwala efektywnie zarządzać siecią przed¬stawicieli handlowych i naliczać sprzedaw¬com prowizje w oparciu o różne kryteria.

System lojalnościowy
przeznaczony do obsługi programów lojalno¬ściowych opartych na naliczaniu i gromadze¬niu punktów oraz wymianie ich na bonusy; umożliwia obsługę kart identyfikacyjnych.

System powiadomień
umożliwia konstruowanie dowolnych rodzajów powiadomień i ich treści oraz bezobsługową ich wysyłkę w formie wiadomości e-mail, sms lub okna pop-up

Opakowania zwrotne
usprawnia proces ewidencji i zarządzania opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi

Lokalizacje
pozwala zarządzać położeniem towaru w magazynie

Aplikacja mobilna dla magazynierów
aplikacja zintegrowana z system HermesSQL, generuje dokumenty typu: wydania na zewnętrz, przesunięcia magazynowe, wydania na produkcję

Kontrola jakości
umożliwia obsługę procesu weryfikacji zgodności wybranych parametrów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych pod kątem spełnienia określonych norm

Zarządzanie produkcją
wysoce specjalistyczny moduł służący do obsługi i zarządzania procesami związanymi z technicznym przygotowaniem produkcji, planowa¬niem oraz realizacją produkcji jednostkowej i masowej

Kompletacja
obsługa uproszczonych procesów produkcyj¬nych związanych z kompletowaniem i konfekcjonowaniem towarów oraz demontażem wyrobów

Serwis i usługi
pełna ewidencja i nadzór nad realizacją zleceń usługowych i serwisowych

Książka Przychodów i Rozchodów
służy do prowadzenia uproszczonej księgo¬wości opartej na Książce Przychodów i Rozchodów

Księga Handlowa
kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla działów zajmujących się prowadzeniem pełnej księgowości w firmach o różnych profilach działalności, w tym również w spółkach pro-wadzących transakcje wielowalutowe.

Import wyciągów bankowych
automatyzuje proces rejestracji w programie wyciągów bankowych równolegle aktualizując stan rozrachunków.

Obsługa walut
umożliwia obsługę sprzedaży i zakupów pro¬wadzonych w walutach obcych oraz związa¬nych z nimi obligatoryjnych rozliczeń z US

Plany transakcji
seryjne tworzenie i drukowanie faktur sprze¬daży z jednoczesną aktualizacją stanu rozra-chunków

Środki trwałe
moduł wspiera firmę w zakresie ewidencjonowania i amortyzowania majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych

Kadry i płace
zapewnia efektywną obsługę obszaru kadro¬wo-płacowego w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach bu¬dżetowych oraz zakładach pracy chronionej.

PPK
umożliwia prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, zgodnie z wytycznymi Ustawy o PPK. Zintegrowany jest z modułem kadrowo-płacowym, w którym naliczane i odprowadzane są wpłaty pracownika i pracodawcy na PPK.

Portal pracowniczy
aplikacja internetowa współpracująca z modułem kadrowo-płacowy; umożliwia pracownikom łatwy dostęp do informacji z zakresu danych osobowych, stanu wykorzystania urlopu, informacji o wynagrodzeniu, jak również składanie wniosku urlopowego oraz wysłanie zapytań do działu kadr

e-Deklaracje
uproszcza formalną stronę prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych PIT oraz VAT do właściwych Urzędów Skarbowych

e-Kontrola
umożliwia wygenerowanie na żądanie organów podatkowych plików JPK z obszarów wskazanych do kontroli; ułatwia porównanie danych zawartych w plikach JPK z danymi zapisanymi w programie (np. z listą dokumentów, zapisami w Księdze Handlowej lub KPiR)

Środowisko rozszerzeń
pakiet narzędzi programistycz¬nych służących do modelowania systemu zgodnie z potrzebami firmy i poszczególnych użytkowników. Zawiera: generator raportów, mechanizmy do budowania dodatkowych wy¬rażeń filtrujących dane, tworzenia własnych widoków (tabel), dodatkowych pól w karto¬tekach systemu oraz funkcje użytkownika i tzw. „wtyczki” służące do tworzenia drob¬nych rozszerzeń funkcjonalnych w programie.

Posiada także zestaw zaawansowanych narzędzi, które dają moż¬liwość zaprojektowania własnych rozwiązań branżowych oraz programów rozszerzających podstawową funkcjonalność systemu.


Czas wdrożenia:

Czas wdrożenia od 1-6 miesięcy.

Wymagania techniczne:
Udostępnia producent

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top