2/3 szefów działów marketingu i informatyki uważa, że są „bardziej efektywni” dzięki współpracy

Z najnowszego badania firmy Oracle wynika, że ponad 2/3 szefów działów marketingu i informatyki uważa, że są „bardziej efektywni” dzięki współpracy; jednak tylko mniej niż 1/3 ankietowanych twierdzi, że współpracuje „często”
 
 
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Respondenci zgłaszali też takie korzyści biznesowe, jak silniejszy przekaz komunikatów marketingowych, szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek, większa akceptacja produktów przez użytkowników oraz obniżenie kosztów projektów.

Streszczenie

Dyrektorzy działów marketingu i informatyki uważają, że chcąc zaspokoić potrzeby dzisiejszych dynamicznie się rozwijających środowisk cyfrowych, mobilnych i społecznościowych, należy zapewnić współpracę między ludźmi, procesami i technologiami, co pozwoli uzyskiwać lepsze wyniki biznesowe. Aby zademonstrować, jak przedsiębiorstwa postrzegają współpracę, firma Oracle wspólnie z firmami Leader Networks i Social Media Today przeprowadziła wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla badanie dotyczące możliwości, jakie zapewniałaby szefom działów marketingu i informatyki efektywniejsza współpraca, oraz przeszkód na drodze do tej współpracy i do osiągania w jej wyniku rzeczywistych korzyści biznesowych. Wyniki tej ankiety pokazują, jak działy marketingu i informatyki współpracują ze sobą, kiedy pracują oddzielnie, i jakie korzyści biznesowe zapewnia przedsiębiorstwom wdrożenie funkcji społecznościowych w ramach realizowanych procesów.

Najważniejsze fakty

Firma Oracle przedstawiła wnioski ze sponsorowanej i przeprowadzonej wspólnie z firmami Leader Networks i Social Media Today ankiety pt. „Współpraca społecznościowa”. W ramach ankiety zbadano wpływ dzisiejszego dynamicznie rozwijającego się środowiska cyfrowego, społecznościowego i mobilnego na działalność biznesową. Analizowano też, w jaki sposób środowisko to wymusza zmiany w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w dziedzinie marketingu i informatyki.

W tym ogólnoświatowym badaniu wzięło udział ponad 900 dyrektorów ds. marketingu i informatyki, których pytano o aktualny poziom współpracy w ich przedsiębiorstwach oraz o bariery stojące na drodze do sukcesu przedsiębiorstwa społecznościowego. Z badania wynika, że choć zarówno działy marketingu, jak i informatyki dostrzegają duże korzyści biznesowe płynące ze współpracy między nimi, to wciąż pozostało jeszcze wiele do zrobienia.

Z ankiety wynika również, że to działy marketingu częściej starają się nawiązać współpracę i że zdaniem większości respondentów główną przeszkodę na drodze do współpracy stanowi kultura korporacyjna.

Firma Oracle definiuje przedsiębiorstwo społecznościowe (socially enabled enterprise/social business) jako przedsiębiorstwo, w którym w bieżące procesy biznesowe ― od marketingu i sprzedaży, przez obsługę klienta i badania, aż po komunikację i współpracę pomiędzy pracownikami ― wbudowano mechanizmy społecznościowe.

Najważniejsze wnioski

Zmieniają się role pracowników działów marketingu i informatyki. Kierownicy zarówno działów marketingu, jak i informatyki twierdzą, że obserwują zmianę charakteru swoich stanowisk z uwagi na większy nacisk na społecznościowe działania biznesowe. Obydwie grupy twierdzą, że mogą teraz efektywniej współpracować. Dostrzegają także potrzebę zdobycia nowych umiejętności oraz zatrudnienia pracowników z nowymi kwalifikacjami, aby zaspokoić potrzeby dzisiejszego dynamicznie się rozwijającego środowiska.

Pracownicy działów marketingu są bardziej skłonni do współpracy. Respondenci z działów marketingu częściej zgłaszali wyższy poziom współpracy niż ich odpowiednicy z działów informatycznych/technicznych.

Obecny zakres współpracy pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Tylko 36% respondentów z działów marketingu i 26% z działów informatycznych/technicznych stwierdziło, że współpracuje „często”.
 
Nieco ponad połowa respondentów z działów marketingu i działów informatycznych/technicznych uważa współpracę w swoich przedsiębiorstwach za „wystarczającą”. 16% respondentów z działów informatycznych/technicznych poinformowało, że współpraca z działem marketingu „nie istnieje”.

Mimo wyzwań współpraca jest teraz lepsza niż kiedyś. Bardzo niewielu respondentów stwierdziło, że w tym roku współpracowało mniej niż w roku ubiegłym. Ponadto 41% szefów działów marketingu i 38% szefów działów informatycznych/technicznych wskazało na to, że w porównaniu z rokiem ubiegłym współpraca zacieśniła się.

Współpraca przynosi korzyści biznesowe. Ponad 2/3 szefów zarówno działów marketingu, jak i działów informatycznych/technicznych stwierdziło, że w wyniku lepszej współpracy są „bardziej efektywni” zawodowo. Wśród wymienianych korzyści ze współpracy znalazły się: silniejszy przekaz i większa atrakcyjność komunikatów marketingowych, szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek, większa akceptacja produktów przez użytkowników, obniżenie kosztów projektów oraz mniejsza liczba wad i usterek w produktach i usługach.

Źródło: ORACLE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top