Konsekwencje niezłożenia plików JPK w terminie

Zgodnie z nowymi przepisami Ministerstwa Finansów, duże przedsiębiorstwa muszą obligatoryjnie przesłać do urzędów skarbowych pierwsze pliki JPK do 25 sierpnia 2016 roku. Dotyczy to struktury JPK_VAT czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Pozostałe struktury JPK będą dostarczane jedynie na żądanie organów podatkowych w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
 
Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca jeżeli nie złoży pliku JPK_VAT w terminie oraz ile czasu firmy otrzymają na udostępnienie danych w postaci JPK na żądanie organów podatkowych?
Ordynacja Podatkowa nakłada na osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych obowiązek przekazywania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT bez wezwania organu podatkowego. 1 lipca tego roku obowiązek ten objął tzw. duże przedsiębiorstwa, które najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca będą zobowiązane do przekazania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT za miesiąc poprzedzający w postaci JPK_VAT drogą elektroniczną. Pierwszy obowiązkowy termin wypada już 25 sierpnia. Przedsiębiorcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby obowiązek ten został spełniony w wyznaczonym terminie, celem uniknięcia kary za niezastosowanie się do obowiązujących przepisów – mówi Barbara Przybylska, projektant systemów Comarch ERP.
Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie złożyć pliku JPK w wyznaczonym terminie, wówczas powinien zawiadomić o tym organ podatkowy, podać przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać datę, kiedy wypełni ten obowiązek. Praktyka pokazuje, że wszystkie tego typu sytuacje są rozpatrywane indywidualnie przez organ podatkowy.

Od 1 stycznia 2017 roku do przekazywania JPK_VAT muszą być też przygotowane małe średnie przedsiębiorstwa, a od 1 stycznia 2018 roku również mikroprzedsiębiorcy – dodaje Barbara Przybylska.
Od 1 lipca tego roku organy podatkowe mogą również żądać od dużych przedsiębiorców udostępnienia w postaci JPK, takich danych jak: księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciągi bankowe (JPK_WB), obroty magazynowe (JPK_MAG), faktury VAT (JPK_FA), podatkowe księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPiR) oraz ewidencję przychodów (JPK_EWP).
Urząd skarbowy może w każdej chwili wystąpić do przedsiębiorcy o przekazanie danych w wyznaczonym terminie. Bazy dużych przedsiębiorstw zawierają bardzo dużą ilość danych, w związku z tym generacja plików JPK może potrwać kilka dni. Zgodnie z art. 189 § 2 Ordynacji podatkowej, termin na przekazanie plików JPK nie może być krótszy niż 3 dni. W przypadku dużej ilości danych termin ten może nie być wystarczający. Należy mieć nadzieję, że w uzasadnionych przypadkach czas na wygenerowanie plików JPK zostanie wydłużony – mówi Barbara Przybylska.
Niewywiązanie się z obowiązku terminowego przekazania plików JPK wiąże się z konsekwencjami finansowymi i karą porządkową w wysokości do 2800 zł. Dlatego, jeżeli przedsiębiorca nie może w określonym terminie przekazać plików JPK, powinien o tym poinformować organ wskazując przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać termin, w którym wypełni obowiązek.

W przypadku udowodnienia celowego udaremniania czynności kontrolnych organom podatkowym, na podstawie art. 83 Kodeksu karno – skarbowego podatnikowi grozi kara grzywny do 17 769 600 zł.

Źródło: COMARCH

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top