loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Warszawskie metro budowane z SAP

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa, spółka akcyjna należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zdecydowała się na zakup i wdrożenie rozwiązania SAP ERP. Jest to kolejny krok na drodze realizacji strategii wytyczonej przez Grupę KGHM, dotyczącej wyposażenia wszystkich swoich podmiotów o charakterze strategicznym w rozwiązania SAP.


„PeBeKa S.A. realizuje roboty górnicze i budowlane w kraju i zagranicą. W ostatnich latach nasza spółka z powodzeniem wykorzystuje dobrą koniunkturę, co objawia się przede wszystkim znaczącym wzrostem przychodów oraz rozbudową portfela świadczonych usług. Oprócz robót górniczych, dla których głównym Klientem jest KGHM Polska Miedź S.A., świadczymy w szerokim zakresie specjalistyczne usługi budowlane. Dobrym tego przykładem jest budowa metra w Warszawie czy też nowoczesnego stadionu w Lubinie. Jednocześnie konsekwentnie realizujemy strategię zakładającą stabilny wzrost wartości firmy. Dzięki optymalizacji przebiegu i kontroli procesów biznesowych, wdrożenie rozwiązania SAP jest jednym z kluczowych elementów realizacji tej strategii” powiedział Adam Świgulski, kierownik projektu wdrożeniowego w PeBeKa S.A.

Głównym celem wdrożenia systemu SAP w PeBeKa jest zapewnienie kompleksowej obsługi w systemie informatycznym procesu planowania i realizacji projektów w sposób pozwalający na optymalizację ich rentowności na każdym etapie realizacji. Zostaną wprowadzane procedury zabezpieczające niekontrolowane przekroczenia budżetu i odstępstwa od harmonogramu realizacji kontraktów budowlanych. Przedsiębiorstwo oczekuje ponadto, że dzięki usprawnieniu obsługi logistycznej będzie mogło uzyskiwać atrakcyjniejsze warunki cenowe dla materiałów i usług u dostawców i podwykonawców. Osiągnięcie założonych celów biznesowych będzie możliwe dzięki wprowadzeniu jednolitego standardu zarządzania budowami, wraz z analizami ich postępu od strony poniesionych kosztów i wypracowanego przychodu oraz planowaniem wydajnego wykorzystania ciężkiego sprzętu. Skróceniu ulegnie obieg dokumentów logistycznych i finansowych. Poprzez zachowanie pełnej referencyjności od zamówienia po odbiór materiałów i usług, będzie można efektywnie rozliczać koszty, dzięki czemu okresy finansowe zamykane będą wcześniej a sprawozdawczość będzie mogła być przygotowywana szybciej. W ramach wdrożenia nastąpi zintegrowanie środowiska informatycznego dla jednolitego zarządzania informacją, w tym w szczególności w celu zapewnienia jej kompletności, spójności oraz bezpieczeństwa.

Projekt wdrożenia SAP ERP w PeBeKa podzielony został na dwa etapy. W trakcie pierwszego z nich, zaimplementowane zostaną funkcjonalności związane z ewidencją księgową, raportowaniem zewnętrznym oraz gospodarką materiałową, zarówno w standardzie polskim, jak i międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej. Drugi etap obejmie wdrożenie modułów obsługi procesów produkcji projektowej, zaopatrzenia, sprzedaży, gospodarki sprzętem, zarządzania kadrami oraz naliczania płac, wraz z budową zintegrowanego systemu informacji zarządczej oraz planowaniem operacyjnym.

Projekt prowadzony będzie przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział COPI i SAP wspólnie z firmą itelligence, która ma najwięcej doświadczeń w zakresie wdrażania rozwiązań SAP w branży budowlanej w Polsce.

„Projekt w PeBeKa jest już kolejnym, jaki realizujemy dla Grupy KGHM. Jestem niezwykle dumny, że ta instytucja, której istotne znaczenie dla polskiej gospodarki jest niezaprzeczalne, zdecydowała się na rozwiązania SAP, jako oprogramowanie wspierające kluczowe procesy biznesowe swoje i swoich strategicznych spółek zależnych. Jestem przekonany, że jakość rozwiązań SAP w połączeniu z doświadczeniem firmy itelligence we wdrożeniach w przedsiębiorstwach budowlanych zaowocuje kolejnym udanym projektem,” powiedział Grzegorz Rogaliński, Prezes SAP Polska.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top