Energa-Operator realizuje transformację cyfrową z wykorzystaniem rozwiązań IBM
Energa Operator S.A., jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, przechodzi proces transformacji cyfrowej. Zadaniem spółki jest dostosowanie procesów biznesowych oraz infrastruktury w związku z budową Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE), a wprowadzane zmiany zakładają wykorzystanie rozwiązań technologicznych IBM. Dzięki wdrożeniu realizowanemu przez specjalistów Clarite Polska i IBM, Energa zyskała dostęp do nowoczesnej platformy integracyjnej opartej na Red Hat OpenShift oraz IBM Cloud Pak for Integration.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Postępująca cyfryzacja sektora energetycznego

Energa to pierwsza w Polsce spółka, która wdraża na szeroką skalę program instalacji inteligentnych liczników (ang. Advanced Metering Infrastructure, AMI) oraz budowy sieci inteligentnych (ang. Smart Grid). Energa jako podmiot współpracujący z PSE, zobligowana jest do komunikacji z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii co oznacza konieczność integracji systemów dziedzinowych z systemem centralnym.

Obecnie Energa Operator S.A korzysta z platformy integracyjnej, gdzie wykorzystuje produkty IBM takie jak szyna integracyjna IBM Integration Bus v10 na systemie Windows, IBM MQ Appliance oraz IBM DataPower Gateway. Głównym wyzwaniem jest modernizacja platformy integracyjnej, a także spełnienie wymogów CSIRE w zakresie wymiany dużego wolumenu danych. Akwizycja, audyt czy filtrowanie ogromnej ilości danych z inteligentnych liczników energii wymaga korzystania z łatwo skalowalnego środowiska.

Wieloetapowy projekt z interesującym portfolio rozwiązań technologicznych

W pierwszym etapie transformacji cyfrowej uruchomiony został nowy klaster Red Hat OpenShift oraz nowa wersja szyny integracyjnej App Connect Enterprise z pakietu IBM Cloud Pak for Integration w połączeniu z istniejącą instancją IBM MQ Appliance i systemem DataPower Gateway. Po udanym zakończeniu analizy MVP (Minimal Viable Product) Energa zdecydowała się zbudować nową platformę integracyjną w oparciu o klaster Red Hat OpenShift i produkt IBM Cloud Pak for Integration. Pierwsza faza projektu zakładała budowę środowiska rozwojowo-testowego oraz środowiska produkcyjnego na oddzielnych klastrach i uruchomienie na nich serwerów integracyjnych App Connect. Część aplikacji i usług zostało przeniesionych na nową platformę. Odpowiadają one za przesyłanie komunikatów pomiędzy systemami produkcyjnymi i biznesowymi. Jako uzupełnienie platformy, uruchomiono serwer do przechowywania i zarządzania kodem aplikacji GitLab oraz GitLab Pages do przechowywania dokumentacji. W ramach platformy zbudowano przepływy CI/CD (ang. Continous Integration/Continous Delivery), automatyzujące proces wdrażania aplikacji i wprowadzanych zmian w kodzie.

W obliczu nowych wyzwań związanych z modernizacją platformy integracyjnej, spełnienia wymogów projektu CSIRE w zakresie integracji systemów dziedzinowych z systemem centralnym PSE oraz zapewnienia łatwości obsługi i skalowalności środowiska, rozpoczęliśmy poszukiwania odpowiedniego rozwiązania. W 2021 roku zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie analizy (MVP) z firmą IBM oraz partnerem biznesowym Clarite w zakresie uruchomienia wybranych procesów integracyjnych na platformie Red Hat OpenShift i oprogramowaniu IBM Cloud Pak for Integration” – wyjaśnia Łukasz Szot, Kierownik Projektu, Energa-Operator S.A. „Przedsięwzięcie spełniło nasze oczekiwania. We wrześniu 2022 roku zakończyliśmy pierwszy etap wdrożenia polegający na uruchomieniu pierwszych procesów integracyjnych oraz zbudowaliśmy przepływy CI/CD automatyzujące proces wdrażania aplikacji i wprowadzanych zmian w kodzie. Zarówno w procesie przygotowywania MVP, jak i samego projektu kluczową rolę odegrał partner biznesowy - firma Clarite a także zespół architektów CSM firmy IBM – dodaje.


Rozwój środowisk klastrowych i ścieżek deweloperskich

Na początku 2022 roku firma Clarite wygrała przetarg na dostawę oprogramowania IBM oraz rozbudowę Korporacyjnej Szyny Danych OSD w Energa-Operator. Zakres usług obejmował instalację i wdrożenie oprogramowania CP4I na klastrze wysokiej dostępności Red Hat OpenShift oraz IBM Business Monitor.

Energa-Operator jest jednym z naszych kluczowych klientów. Oferowane przez nas usługi są zawsze na najwyższym poziomie, o czym świadczy osiem lat dotychczasowej współpracy. Projekt modernizacji szyny OSD dokładnie wpisuje się w naszą strategię rynkową – pomoc w transformacji i modernizacji systemów IT klientów. Chciałbym podziękować za zaufanie jakim obdarzyła nas spółka, powierzając realizację tak ważnego projektu – mówi Rafał Bałachowicz, Prezes Zarządu Clarite Polska.


Ze strony Clarite w projekcie brały udział dwa zespoły. Pierwszy odpowiedzialny był za przygotowanie środowiska klastra Red Hat OpenShift, jego instalację i konfigurację oraz za uruchomienie i konfigurację komponentów CP4I. Fizycznie zostały przygotowane dwa środowiska klastrowe: rozwojowo-testowe i produkcyjne. W środowisku testowym aplikacje zostały odizolowane na poziomie projektu. Na koniec zostały przeprowadzone testy niezawodnościowe, które zakończyły się pełnym sukcesem. Drugi zespół odpowiedzialny był za zaprojektowanie ścieżek deweloperskich (CI/CD pipelines), ich wdrożenie, konfigurację z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi OpenShift Tekton Pipelines oraz integrację z oprogramowaniem GitLab. W kolejnym etapie przeniesiono aplikacje ze starego środowiska na nowe, co wymagało pewnych zabiegów dostosowawczych. Po udanych testach, usługi zostały uruchomione na systemie produkcyjnym.

Realizacja projektu modernizacji szyny w zakresie instalacji i wdrożenia platformy Red Hat OpenShift oraz uruchomienia oprogramowania IBM Cloud Pak for Integration stanowiła dla nas wyzwanie z racji zastosowania nowych technologii. Osiągnięcie celów nie byłoby możliwe, gdyby nie doświadczenie i rzetelność naszego zespołu oraz ciągłe wsparcie ze strony IBM. Zespół doświadczonych architektów CSM służył nam cały czas pomocą w bezkosztowym wsparciu posprzedażowym – wyjaśnia Hugon Rudnicki, ekspert ds. integracji systemów w Clarite Polska.


Długa lista korzyści warta wysiłków na etapie wdrożenia

W ramach wdrożenia Energa zyskała dostęp do nowoczesnej platformy integracyjnej wykorzystującej Red Hat OpenShift oraz IBM Cloud Pak for Integration. Jedno centralne miejsce do zarządzania klastrem, intuicyjny zestaw narzędzi do monitorowania systemu, dostęp do wielu aplikacji open-source wraz ze wsparciem serwisowym. Środowisko jest spójne i elastyczne, łatwo skalowalne, gotowe na przyszłe wyzwania związane z nowymi projektami integracyjnymi. Zespół IT może skoncentrować się na jednej technologii, obsługując wiele aplikacji. Dzięki zbudowanym rozwiązaniom CI/CD budowa, testowanie i wdrażanie nowych aplikacji i usług przebiega znacznie szybciej, co ma znaczący wpływ na tempo dostarczania nowych funkcjonalności dla klientów biznesowych. Również przyszłe wdrażanie nowych produktów IBM, takich jak IBM MQ czy IBM DataPower Gateway, będzie znacznie szybsze dzięki istniejącej platformie. Energa otrzymała także pełne wsparcie serwisowe dla aplikacji uruchomionych w ramach klastra Red Hat OpenShift.

Klaster Red Hat OpenShift jest dedykowanym środowiskiem uruchomieniowym dla oprogramowania IBM Cloud Pak for Integration. Dzięki zastosowaniu technologii kontenerowej istnieje możliwość powołania wielu instancji poszczególnych komponentów CP4I takich jak szyna integracyjna (AppConnect) czy serwer kolejek MQ. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką dostępność, skalowalność oraz elastyczność konfiguracji i zarządzania środowiskiem. Ponadto klaster Red Hat OpenShift może być uruchomiony lokalnie w serwerowni klienta, u jednego z dostawców chmurowych lub hybrydowo – mówi Paweł Pyda, CSM Architekt, IBM Polska.


Bezpłatne wsparcie zespołu architektów CSM

Nowym elementem, jaki pojawił się podczas projektu, było wsparcie zespołu architektów CSM (ang. Customer Success Manager), ekspertów specjalizujących się w poszczególnych produktach IBM. Jest to dział techniczny wspierający klientów i partnerów biznesowych w projektach wdrożeniowych, bazujących na oprogramowaniu IBM w fazie posprzedażowej. To co wyróżnia zespół jest fakt, iż usługi oferowane przez dział CSM są bezpłatne.

Dział CSM funkcjonuje od dwóch lat. Obecnie pracuje na rzecz największych klientów i najciekawszych projektów w Polsce. Przede wszystkim stara się technicznie wesprzeć klientów na każdym etapie projektu, począwszy od analizy i przygotowania architektury aż do prac związanych z instalacją i konfiguracją. Szczególnie w środowiskach kontenerowych IBM Cloud Paks w oparciu o Red Hat OpenShift. Zespół prowadzi szkolenia dla osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie produktów IBM. Pomaga również w kontakcie z inżynierami wsparcia, zespołami ekspertów i deweloperów.

Architekci CSM nie prowadzą bezpośrednio wdrożeń, lecz pomagają partnerom biznesowym i działom usługowym w IBM. Głównie nastawieni są na współpracę. Jedną z motywacji jest to, aby klienci z pełną świadomością i zaangażowaniem mogli czerpać maksimum wartości z zakupionego oprogramowania IBM. Kolejnym priorytetem jest wspólne poszukiwanie nowych obszarów zastosowań i okazji do rozbudowy tego, co już udało się wspólnie uruchomić.

CSM odegrał znaczącą rolę w koordynacji prac pomiędzy Energą i Partnerem Biznesowym. Projektował i konsultował architekturę docelowej platformy. Pomagał w rozwiązywaniu problemów podczas instalacji klastra razem z zespołem innych architektów CSM w zakresie instalacji, konfiguracji i bezpieczeństwa. Odpowiadał na zgłaszane wyzwania i na bieżąco czuwał nad przebiegiem prac projektowych – podkreśla Michał Szkopiński, CSM Architekt Manager, IBM Polska.


Kluczowe wnioski

Obecnie wiele organizacji stoi przed pilną potrzebą modernizacji w obszarze IT. Powody są zróżnicowane, od wymagań wydajnościowych i wysokiej dostępności – jak w przypadku niniejszego projektu – poprzez wymagania związanie z obszarem DevOps i czasem cyklu wdrożeń, aż do głębokiej potrzeby modernizacji warstwy aplikacyjnej. Za każdym razem jest to proces trudny, indywidualny, zależny od wielu elementów specyficznych dla danego podmiotu, a decyzja o jego rozpoczęciu ma często charakter strategiczny.

Zwykle czynnikiem hamującym przed rozpoczęciem procesu modernizacji jest ilość możliwych ścieżek i sposobów realizacji, przy jednoczesnym braku wystarczającej wiedzy i doświadczenia oraz obawa przed skutkami niepowodzenia. Z technicznego punktu widzenia, jednym z głównych wyzwań jest zapewnienie współistnienia starych i nowych rozwiązań, udostępnionych i zarządzanych w nowy sposób – aby zapewnić czas i środki do przeprowadzenia modernizacji warstwy aplikacyjnej. Dla przykładu, jeśli w jakiejś organizacji jest wiele aplikacji, które w procesie modernizacji powinny być uruchomione na nowej platformie w architekturze mikroserwisowej oraz wszystkie wymagają refaktoringu, to taki proces jest bardzo kosztowny i zwykle nie jest racjonalny. Fundamentalnym okazuje się zapewnienie możliwości uruchomienia starego oprogramowania bez jego modyfikacji i umożliwienie dalszego rozwoju oraz stopniowej migracji przy działającym środowisku produkcyjnym, w takim zakresie, jaki jest wymagany. Jeżeli przy okazji nowa platforma zapewnia pełne wsparcie dla nowoczesnych zespołów DevOps, procesów CI/CD, narzędzi monitorowania, obserwacji i wiele więcej – osiągamy nowy poziom jakościowy. Bez wątpienia taką platformą jest Red Hat OpenShift Container Platform, która wraz z oprogramowaniem IBM Cloud Pak for Integration staje się liderem w dostarczaniu technologii kontenerowych dla integracji, a zapewniając ciągłe wsparcie zespołu CSM przestaje być tylko dostawcą technologii, ale staje się Partnerem. Należy jednak pamiętać, że do osiągnięcia sukcesu w projektach modernizacyjnych niezbędne jest także doświadczenie zespołu wdrożeniowego – w tym wypadku zespołu Clarite.

Obecnie projekt modernizacji szyny w Energa Operator S.A. jest na etapie stabilizacji, w którym nowe środowisko zawiera znaczną liczbę usług wdrożonych produkcyjnie. Zespół DevOps po stronie Energi stale je monitoruje i nabiera niezbędnego doświadczenia, aby osiągnąć pełną niezależność od zespołu wdrożeniowego. W kolejnych miesiącach to właśnie ten zespół będzie samodzielnie migrował dziesiątki kolejnych usług do nowego środowiska.

Źródło: Energa Operator

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top