Microsoft Dynamics AX w MNI Telecom

Prawidłowe wyliczenie wartości środków trwałych, którymi dysponuje MNI Telecom, jest dla spółki najważniejszą sprawą. Zadanie to powierzono systemowi ERP -  Microsoft Dynamics AX(dawniej Microsoft Business Solutions – Axapta). Aby system mógł je zrealizować, trzeba było odwzorować w nim skomplikowane przepływy towarów w firmie. Głównym celem wdrożenia było usprawnienie procesu obiegu dokumentów,  łańcucha logistycznego i systemu ewidencjonowania towarów.

Informacja o firmie

MNI Telecom Sp. z o.o. (dawniej Pilicka Telefonia sp. z o.o.)  jest operatorem telekomunikacyjnym oferującym usługi tradycyjnej telefonii stacjonarnej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu. Działa w ramach Grupy Kapitałowej MNI S.A. Obsługuje blisko 60 tys. Abonentów. W swojej ofercie ma również usługi dodatkowe takie jak: usługi hostingowe, transmisji danych, wirtualne sieci prywatne, VPN i usługi telefonii internetowej IP.


Sytuacja

Zanim w MNI Telecom pojawił się Microsoft Dynamics AX działały tam dwa systemy: finansowo-księgowy i magazynowy, pracujące jeszcze pod kontrolą DOS-u. Ponieważ nie były połączone, każdy moduł korzystał ze swoich kartotek. Były więc podwójne kartoteki odbiorców, dostawców, materiałów i towarów.  Przygotowanie comiesięcznych raportów było utrudnione, bo wymagało wcześniejszego uzgodnienia danych zawartych w obu systemach.

Nie istniała możliwość zintegrowania tych systemów w jeden, tak aby informacja była do niego wprowadzana. Dlatego podjęto decyzje o wdrożeniu nowego systemu. Firmie zależało na  nie tylko na znacznym unowocześnieniu systemu informatycznego w zakresie księgowości, logistyki, kadr, ale także na wprowadzeniu pewnych udogodnień w innych obszarach działalności spółki np. elektroniczny dziennik. W opinii pracowników, najważniejsze dla spółki jest ewidencjonowanie w prawidłowej wartości nowo przyjmowanych na majątek środków trwałych, których części składowe stanowią nie tylko materiały z magazynu inwestycyjnego, ale także usługi obce, koszty pośrednie i różnice kursowe powstające na zapłaconych zobowiązaniach.

Większość materiałów, z których powstają środki trwałe, jest kupowana zagranicą – w obcej walucie. System musi rozliczać różnice kursowe, gdyż zwiększają one lub zmniejszają wartość środka trwałego, a w skali całej spółki są to duże kwoty. Trudność polega na tym, że sposób naliczania różnic kursowych zależy od tego, czy środek trwały został zbudowany przed czy po powstaniu różnicy. Stworzenie mechanizmu do tych operacji to jedna z największych modyfikacji systemu.

Rozwiązanie

Bonair S.A., certyfikowany partner Microsoft Business Solutions, został wybrany do wdrożenia systemu Microsoft Dynamics – AX. Proces wyboru oferty systemu zintegrowanego trwał około 1,5 roku i składał się z  kilka etapów, po których pozostawała coraz mniejsza liczba oferentów. Wybrane zostało rozwiązanie zaproponowane przez Bonair, gdyż zaoferował pełne dostosowanie systemu do wymagań i przygotowanie dedykowanych dla MNI Telecom rozwiązań za rozsądna cenę.

Wdrożony przez Bonair system obsługuje finanse m.in. związane z zakupami materiałów niezbędnych do świadczenia usług i rozwoju infrastruktury MNI Telecom, a także wynikające stąd operacje magazynowe i operacje na środkach trwałych. Z jednej strony Microsoft Dynamics AX umożliwia monitorowanie inwestycji pod kątem finansowym, z drugiej – pozwala śledzić, gdzie w danym momencie znajduje się dany środek trwały (nadajniki, anteny, instalacje służące do podłączenia klienta do tej infrastruktury, punkty dostępowe itd.). Aby zapewnić taką funkcjonalność, trzeba było w niektórych obszarach zmodyfikować system lub dodać nowe funkcje.

Dużym wyzwaniem programistycznym okazało się odwzorowanie w systemie przepływu środków trwałych w spółce. Mogą być one wydane z magazynu i gdzieś zainstalowane, a potem wycofane, bo klient zrezygnował z usługi. Czekają wtedy na instalację u innego klienta, mogą być też rozmontowane na części, które wrócą do magazynu, gdzie czekają, aż ponownie zostaną użyte w innym urządzeniu czy instalacji. Wartość urządzenia czy instalacji będzie zależała od tego, czy zbudowano je z nowych elementów czy wcześniej stosowanych. Aby system mógł uwzględniać tego typu niuanse przy wyliczaniu wartości poszczególnych środków trwałych, trzeba było wprowadzić spójny mechanizm przypisywania wartości poszczególnym elementom składowym środka trwałego.

Konieczne było też dodanie do systemu ERP obsługi ubezpieczeń środków trwałych. System umożliwia ewidencjonowanie polis ubezpieczeniowych i wpłat poszczególnych rat oraz generowanie informacji, np. o tym, że polisa wygasa.

Rozwiązania wypracowane na papierze wspólnie z MNI Telecom, w wersji rzeczywistej zostały przedstawione na testowej bazie danych – utworzono ją, importując i konwertując dane z dotychczasowych kartotek. Pracownicy MNI Telecom sprawdzali, czy poszczególne modyfikacje systemu lub nowe funkcje działają zgodnie z ustaleniami. Wprowadzono też do systemu zbiór dokumentów z pewnego okresu, by zweryfikować, jak system będzie je obsługiwał, czy wynik będzie zgodny z uzyskanym w starym systemie.

Po testach przyszła kolej na najtrudniejszą operację -  przeniesienie do systemu danych z dotychczasowych kartotek: odbiorców, dostawców, materiałów, towarów. Danych było dużo (obecnie Microsoft Dynamics AX obsługuje bazę 6 GB), ale - co ważniejsze - nastąpiła zmiana sposobu kodowania i rejestrowania towarów w systemie (np. grupa towarów w starym systemie w nowym występowała jako jeden towar),  więc wymagało to przeindeksowania danych.

Przeniesienie danych odbywało się w dwóch etapach. Firma opiekująca się poprzednimi systemami przygotowała dane w ustalonym wcześniej formacie, natomiast Bonair opracował mechanizmy konwertujące te dane do postaci, w której mogły być importowane do Microsoft Dynamics AX. Dane były weryfikowane i wprowadzone do Axapty jako bilans otwarcia. Cała operacja była na tyle skomplikowana i czasochłonna, że bilans otwarcia był gotowy w marcu 2005 r., a nie - jak wstępnie zakładano - w styczniu 2005.

Od czerwca 2005 r. można było na bieżąco działać w nowym systemie. Jednak MNI Telecom do końca roku pracowała i rejestrowała operacje zarówno w nowym systemie, jak i w dwóch wcześniejszych. Mało który system ma szanse przejść taką weryfikację poprawności działania.

We wdrożeniu uczestniczyło 11 pracowników MNI Telecom. Oni poznawali system w czasie jego modelowania i na etapie testów, które pokazywały, jak system po zmianach będzie funkcjonował i realizował zadania firmy. W przypadku tych kluczowych pracowników zamiast standardowego szkolenia wystarczyło podsumowanie zdobytej wiedzy. Z systemu korzysta jednak więcej osób - jednocześnie pracuje w systemie 20-24 ludzi. Aby można było w pełni wykorzystywać system, konieczne było przeszkolenie wszystkich operatorów, na co dzień pracujących na Microsoft Dynamics AX.
Korzyści

Wdrożenie Microsoft Dynamics AX zmieniło diametralnie część logistyczną MNI Telecom. Inaczej niż we wcześniejszych systemach, każda operacja rejestrowana w Microsoft Dynamics AX jest spójnym elementem długiego łańcuszka zdarzeń: od złożenia zamówienia, przez przyjęcie na magazyn, przesunięcia wewnętrzne, przesunięcia na inne magazyny, wydanie materiału na inwestycje. Zaczęto rejestrować zamówienia zakupów i na ich podstawie przyjmowane są dostawy. Wcześniej przywieziony przez dostawcę towar rejestrowany był w systemie bez sprawdzania, czy jest to towar w danym momencie potrzebny. Teraz dostawca musi powołać się na numeru zamówienia, a magazynier przyjmie tylko te towary, które są w zamówieniu i w podanej tam ilości.

Zmienił się przepływ dokumentów. Kiedyś to magazyn wprowadzał do systemu różne dane, np. generował zamówienia. Obecnie robi to dział handlowy, który ma lepsze rozeznanie w cenach, warunkach dostaw itp. Magazynier rejestruje tylko przywóz towarów, natomiast dział finansowy - wartości dotyczące tego zakupu. Również wprowadzenie do systemu danych z faktur jest możliwe tylko wtedy, gdy w systemie jest zamówienie zakupu i informacja, że towar został w magazynie przyjęty.

System objął też sekretariat. W systemie rejestrowane są wpływające dokumenty (np. faktury), a także to, co się z nimi dzieje, np. przekazanie do konkretnych działów, by zweryfikowały ich zawartość (np. listę zamówionych towarów, wartość zamówienia). Dzięki temu można sprawdzić, gdzie znajduje się dokument, czy został podpisany. Dopiero po zatwierdzeniu dokument jest przekazywany do księgowości.

Trzeba tu dodać, że wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics AX nie spowodowało spadku zatrudnienia w MNI Telecom, mimo że na niektórych stanowiskach potrzeba teraz mniej pracowników. Operatorzy dotychczasowych systemów zostali zaangażowaniu w wypełnianie  innych zadań, opierających się na informacji i możliwościach płynących z  Microsoft Dynamics AX.

Zdaniem pracowników, wdrożony system przede wszystkim wyraźnie przyspieszył obieg dokumentów w spółce. Elektroniczna, szybka informacja o naszych dostawcach oraz zamówieniach pozwala wypracować lepszą pozycję  negocjacyjną, zarówno co do cen towarów, jak i warunków ich dostaw.

Źródło: BONAIR

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top