Bank Gospodarstwa Krajowego wdraża platformę Business Intelligence

microsoft logo 2015Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził platformę Microsoft klasy Business Intelligence w celu stworzenia jednego, wspólnego źródła informacji wspierającego procesy decyzyjne. Obejmuje ona kluczowe obszary działalności Banku, zapewniając możliwość tworzenia raportów m.in. na potrzeby sprzedaży, kontrolingu finansowego, oceny ryzyka rynkowego i kredytowego oraz programów i funduszy rządowych. System umożliwia szerokiej grupie pracowników wygodne korzystanie z przygotowanych lub samodzielnie tworzonych raportów na podstawie dostępnych danych. Obecnie z ponad 400 predefiniowanych raportów korzysta około 700 użytkowników. Platforma jest zasilana z około 10 różnych systemów Banku, w tym centralnego systemu bankowego. Czas uzyskania raportów na potrzeby podejmowania decyzji skrócił się nawet o 20-25%.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
BGK jako państwowy bank rozwoju chce sprawnie i skutecznie wspierać rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Z tego powodu inwestujemy w nowe narzędzia informatyczne, modernizujemy systemy, by lepiej wspierać zadania realizowane przez Bank. Jest dla nas ważne, abyśmy mogli na bieżąco oceniać i weryfikować skuteczność naszej działalności, a narzędzia analityczne Microsoft nam to umożliwiają – mówi Paweł Zapotoczny, Dyrektor Centrum Kompetencji Raportowania w Banku Gospodarstwa Krajowego.
W strukturze BGK wyodrębniono jednostkę Centrum Kompetencji Raportowania, którą utworzyli pracownicy różnych jednostek Banku. Przyjęte rozwiązanie organizacyjne zapewnia efekt synergii, polegający na skupieniu odpowiednich kompetencji analityczno-raportowych, bazodanowych oraz w zakresie rozwiązań Business Intelligence, w ramach jednej spójnej struktury dla całej organizacji.
Instytucje finansowe gromadzą gigantyczne zasoby danych. Wyzwaniem jest ich sprawne wykorzystanie na potrzeby poprawy skuteczności procesów decyzyjnych. Co więcej, tworzone raporty muszą być dostępne w odpowiednim czasie, właściwej formie i dostosowane do wymagań określonego stanowiska. Zastosowanie narzędzi Microsoft przez Bank Gospodarstwa Krajowego to dla nas szczególne wyróżnienie, zwłaszcza, że w procesie wyboru systemu bardzo ważne były takie elementy, jak wizualizacja danych, wygoda obsługi i bezpieczeństwa – mówi Paweł Jakubik, Członek Zarządu w polskim oddziale Microsoft.
Wprowadzona platforma BI pozwala na elastyczną i interaktywną analizę oraz prezentację danych. Umożliwia zarówno pogłębione drążenie danych do najniższego poziomu szczegółowości (drill down), jak również wykonanie operacji powrotnych (drill up) w krótkim czasie. Narzędzia Microsoft pozwoliły na wprowadzenie zasady „Do it Yourself” dla użytkowników biznesowych. Oznacza to, że umożliwiają one skuteczne prowadzenie analiz bez umiejętności programistycznych. Samoobsługa systemu jest realizowana przy wykorzystaniu komend „przeciągnij i upuść” (drag and drop). Dzięki temu analitycy uzyskują więcej czasu na tworzenie przekrojowych analiz danych, a nie jak do tej pory, przygotowanie danych.

Wybór systemu został poprzedzony analizą SWOT dostępnych na rynku rozwiązań klasy BI, pod kątem potrzeb i możliwości Banku. Wytypowano listę narzędzi, które oceniano z punktu widzenia poziomu pokrycia wymagań użytkowników przez wiodące platformy Business Intelligence. W procesie wyboru dokonano oceny funkcjonalności prezentowanych narzędzi wg 5 kategorii: wizualizacja, praca z raportem, budowa warstwy semantycznej, portal dostępowy, bezpieczeństwo i administracja.
Biorąc pod uwagę funkcjonalności narzędzia, posiadane licencje, znajomość technologii i preferencje użytkowników, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu rozwiązania firmy Microsoft na platformie SharePoint 2013. Zaletą aplikacji była także możliwość szybkiego przeniesienia do systemu posiadanych raportów wykonanych w technologii Reporting Services. Istotna okazała się również płynna współpraca z innymi stosowanymi w organizacji narzędziami Microsoft – podkreśla Paweł Zapotoczny.
W pierwszej kolejności platforma raportowa objęła obszar sprzedaży. W ramach projektu została przygotowana i skonfigurowana witryna oraz podwitryny poszczególnych jednostek obsługujących procesy sprzedaży. Dodatkowo stworzono grupy użytkowników i przypisano je do poszczególnych ról wraz z odpowiednimi uprawnieniami. Na dalszym etapie powstał technologicznie nowoczesny model danych Tabular (in-memory) na podstawie istniejącego wielowymiarowego modelu danych OLAP, jednocześnie przenosząc dotychczasowy system uprawnień do danych, co w rezultacie pozwoliło skrócić czas wdrożenia.
W obszarze sprzedaży, narzędzia klasy BI usprawniły rozliczanie wyników poszczególnych jednostek sprzedażowych tj. doradców, oddziałów. Dzięki zastosowanemu systemowi uprawnień do modelu danych Tabular, użytkownicy uzyskali dostęp tylko do danych z obszaru, za który odpowiadają – mówi Jarosław Gołębiowski, Naczelnik Centrum Kompetencji Raportowania w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Przy wykorzystaniu modelu danych Tabular opracowano szereg raportów w technologii Microsoft Reporting Services i udostępniono je użytkownikom. Sukcesywnie przygotowywane i udostępniane są kolejne witryny raportowe dla obszarów objętych raportowaniem BI oraz migrowane są pozostałe raporty. Platforma BI wpisuje się w kompleksowe potrzeby Banku w zakresie raportowania i analiz, obejmując nie tylko obszar sprzedaży, ale również kontrolingu finansowego, produktów, ryzyka rynkowego, ryzyka kredytowego i windykacji, programów i funduszy rządowych oraz prowadzonych operacji. W efekcie liczba predefiniowanych raportów sięgnęła około 400.
W przypadku raportów Microsoft Reporting Services czas ich uzyskania skrócił się o około 10-15%. W przypadku raportów opartych na modelu Tabular w porównaniu do wielowymiarowego modelu danych OLAP zaobserwowaliśmy poprawę do 20-25% – dodaje Jarosław Gołębiowski.
Wprowadzony system pozwolił usprawnić procesy decyzyjne wewnątrz organizacji. Dla przykładu, raporty dla Kontrolingu i Zarządu, dekomponujące wynik Banku oraz wolumeny poszczególnych pozycji bilansowych, pozwoliły na szybkie diagnozowanie przyczyn zmian w tych wartościach oraz wyjaśnianie pojawiających się odchyleń.

Źródło: www.microsoft.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top