ANEGISWedług statystyk i dotychczasowo zebranych danych - technologia kognitywna jest solidnym filarem, który cieszy się rosnącą popularnością w wielu branżach. Dlaczego? Wspomniana innowacyjna rewolucja jest doskonałym połączeniem badań podejmowanych przez psychologów oraz rozwiązań technologicznych, które realnie wpływają na m.in. wyższą efektywność firm.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Dotychczasowe raporty potwierdzają słuszność tego podejścia, informując, że w zeszłym roku rynek rozwiązań kognitywnych osiągnął wartość ponad 12 miliarda dolarów, stając się tym samym niezwykle obiecującą inwestycją, możliwą do wdrożenia także w Twojej firmie.

Z punktu widzenia psychologii

Kogniwistyka, jest nauką zajmującą się zarówno obserwacjami, jak i wnioskowaniem w zakresie działania zmysłów i mózgu, łącząc jednocześnie obszary z pogranicza informatyki (o czym nieco więcej poniżej), jak i psychologii.

Ten drugi odłam próbuje zdefiniować i zbadać uczenie kognitywne pod kątem poznawczym, zakrywając o neurobiologię czy lingwistykę. Ostatecznie celem psychologów jest wyjaśnić procesy myślowe, opierając się na modelowaniu inteligencji, ale także na stymulacji komputerowej, która z kolei wykorzystywana jest w np. branżach technologicznych.

Psychologia określa uczenie mianem procesu kontrolowanego przez jednostkę, który jednocześnie wykorzystuje fakt, jakoby mózg stał się narządem statycznym. Ostatecznie punktem wyjścia w badaniach i analizach jest ludzki umysł, który traktowany jest jako system poznawczy. To ten system pozwala odbierać informacje z zewnątrz, opracowując i wykorzystując je na dalszym, koniecznym etapie.

Tak szeroko pojmowane podejście, liczne badania oraz wyciągnięte dotychczas wnioski dały solidne podwaliny do wykorzystywania kognitywnego podejścia w wielu, czasem skrajnych branżach.

Automatyzacja kognitywna, czyli…?

W dużym uproszczeniu automatyzacja kognitywna wykorzystuje zarówno różne algorytmy, jak i różne podejście technologiczne, które obejmuje między innymi obszar sztucznej inteligencji. To dzięki niej możliwe jest przetwarzanie języka, analiza tekstu, technologie semantyczne oraz uczenie maszynowe. W podsumowaniu tych działań okazuje się, że narzędzia są zdolne do automatycznego ocenienia, a nawet – interpretowania „zdobytej” wiedzy.

O ile podejście zakładające jakoby komputery miały postrzegać i rozumieć otaczającą rzeczywistość wydaje się abstrakcyjne, o tyle w rzeczywistości inteligentne maszyny szturmem wkroczyły do wielu branż. Kognitywne rozwiązania umożliwiają wykonywanie czynności i zadań, które dotychczas zarezerwowane były jedynie dla ludzi. Wszystko to dzięki wprowadzeniu nowych funkcji kognitywnych, na skutek czego komputery zyskały nowe możliwości.

Kogniwista i prekursor badań - Marvin Minsky - twierdził, że technologia daje nam ogrom możliwości – począwszy od badań nad inteligencją, po rozwój i zarządzenie. Jak twierdził Minsky inteligencja to m.in. zdolność do uczenia się, co częściowo „przejęła” współczesna technologia. Nic więc dziwnego, że nowe rozwiązania są niezwykle atrakcyjne dla firm działających w różnych sektorach – w końcu to dzięki nim obserwujemy zmieniające się oblicze pracy fabryk, obsługi klientów i kontrahentów etc.

Automatyzacja kognitywna vs. możliwości

System ERP integruje się z zewnętrznymi aplikacjami, dostarczając strumień danych do algorytmów uczenia maszynowego. Działanie to powoduje, że algorytmy szybciej i skuteczniej przetwarzają dane, generując niezbędne informacje zwrotne – ułatwiając przy tym podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Tak sprawnie działający system jest źródłem wielu udoskonaleń – których wyszczególnienie znajdziesz poniżej.

Po pierwsze – oprogramowanie bazujące na kognitywnym podejściu stwarza przestrzeń do uczenia się reakcji na nową sytuację. Gdy ta zdarzy się po raz pierwszy, system nie tylko informuje o zaistniałej sytuacji, ale także pozwala wyciągać wnioski i reagować na podobne wydarzenia w przyszłości. Przykładowo więc rozwiązanie to doskonale sprawdzi się w przypadku jednorazowej usterki, która po poprawnej identyfikacji zapobiega dalszym uszkodzeniom maszyny.

Po drugie – oprogramowanie umożliwia podejmowanie złożonych decyzji, nawet jeśli występują dwuznaczne formy lub różnorodne alternatywy.

Po trzecie – wykrywanie tych sytuacji i reagowanie na nie w odpowiedni sposób zmniejsza ryzyko niepożądanych konsekwencji. A dzięki oprogramowaniu wszelkie rutynowe czynności można wykonywać szybciej i dokładniej.

Idąc dalej za spekulacjami i postawionymi do tej pory hipotezami: maszyny wykazujące się umiejętnościami poznawczymi mogą docelowo zastąpić człowieka – zarówno w powtarzalnych czynnościach opartych na automatyzmach, jak i w czynnościach wymagających uczenia się, identyfikowania czy dostrzegania.

Przykładowo - w przypadku branży przemysłowej wyróżnić należy cztery, główne segmenty, które dzięki wdrożeniom mogą ulec poprawie. Pierwszy dotyczy wydajności, opierając się na samoistnej diagnozie i wdrażaniu odpowiednich rozwiązań. Drugi obejmuje ogólnie rozumiane procesy, zwiększając m.in jakość produktów. Trzeci segment dotyczy zarządzania zasobami – głównie ludzkimi – podając odpowiednie dane o pracownikach i ich dotychczasowo zbudowanych kompetencjach. Ostatni segment to planowanie i lepsze zarządzanie m.in. przestrzenią magazynową, wpływając na lepszą jakość usług i mniejsze opóźnienia w kwestii realizacji zamówień.

Więcej o zastosowaniu uczenia maszynowego – również w kontekście handlu detalicznego – przeczytasz na https://www.anegis.com/produkty-microsoft/dynamics-365-for-retail. Wspomniane rozwiązania do zarządzania handlem detalicznym sprowadzają się do m.in. optymalizacji asortymentu. Ponadto sztuczna inteligencja stosowana jest w modelach predykcyjnych, które np. odnoszą się do m.in. definiowania nawyków. To również dzięki nim powstają rekomendacje produktów, opierając się na stworzonej bazie historii zakupowych.

Dalszy rozwój technologiczny i nowe rozwiązania wykorzystujące automatykę kognitywną to zapewne tylko kwestia czasu. Pozostaje więc nam śledzić nadchodzące trendy, reagując tym samym na coraz to nowe, innowacyjne propozycje.

Źródło: ANEGIS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top