Analityka biznesowa sposobem konkurencyjności

comarchOgrom informacji gromadzonych przez różnorodne systemy informatyczne funkcjonujące w ramach przedsiębiorstwa nie jest w dostateczny sposób przetwarzany – a to one kryją szereg istotnych wskazówek co do właściwego kierunku rozwoju firmy i osiągnięcia sukcesu rynkowego. Analiza danych w różnych perspektywach i uzyskanie efektu synergii dzięki integracji danych o wielu procesach to przyszłość firm z sektora produkcji. To szansa na realny wzrost efektywności zużywania zasobów przedsiębiorstwa, na przyspieszenie reagowania na możliwe zagrożenia i na dynamiczne rozwijanie produktów.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Producenci, którzy prowadzą swoją działalność na coraz niższych marżach, ciągle poszukują nowych możliwości optymalizacji procesu wytwórczego i ograniczenia kosztów. W ten sposób chcą osiągnąć choćby minimalną przewagę nad rynkowymi rywalami. Inwestycje w specjalistyczne maszyny lub innowacyjne technologie są niewątpliwie zasadne, ale wiążą się z dużymi wydatkami, mającymi szansę na zwrot dopiero w odległej perspektywie. Niestety, równocześnie wiele firm zaniedbuje rolę właściwie przygotowanej, rzetelnej i aktualnej informacji, zbieranej w wewnętrznych systemach firmy. Możliwość śledzenia każdego etapu procesu produkcyjnego, począwszy od zaopatrzenia magazynu w potrzebne materiały, aż po powstanie gotowego wyrobu, pozwala utrzymać kontrolę nad kosztami, jakością oraz wydajnością poszczególnych jednostek, zaangażowanych w powstanie gotowego wyrobu.

ANALIZUJ KAŻDY ETAP PRODUKCJI

Coraz więcej firm wytwórczych zaczęło doceniać przydatność systemów klasy Business Intelligence w tworzeniu analiz oraz raportowaniu skomplikowanego procesu produkcyjnego. Tradycyjne sposoby przetwarzania informacji często zawodzą w momencie, kiedy chcemy skorzystać z danych opisujących etapy wytwarzania wybranego wyrobu, pochodzących z systemów niekompatybilnych lub nieskomunikowanych ze sobą. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą narzędzia BI, które pozwalają gromadzić i porządkować informacje pochodzące z takich obszarów jak:
 • planowanie produkcji,
 • zaopatrzenie i magazyny,
 • sprzedaż, 
 • klienci, 
 • zarządzanie jakością,

oraz zintegrować je w jednym, centralnym repozytorium – hurtowni danych. W tak skonstruowanym rozwiązaniu menedżer otrzymuje kompleksowy monitoring wydajności poszczególnych elementów automatyki przemysłowej (maszyn i urządzeń) z linii produkcyjnej oraz wydajności operatorów uczestniczących w założonym procesie wytwórczym. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu menedżer produkcji może śledzić poszczególne etapy wytwarzania, weryfikować założone plany produkcji, okresowo monitorować stopień wykonania zleconych działań, podejmować decyzje co do optymalnego przebiegu produkcji czy też reagować na nieprawidłowości pojawiające się w czasie realizacji tego procesu. Dane na temat historycznych parametrów produkcji można zestawić z informacjami na temat pracochłonności i poziomu kosztów poszczególnych etapów procesu wytwórczego. Dzięki temu powstają nowe perspektywy w zakresie przekrojowego, wielowymiarowego analizowania wpływu poszczególnych działów firmy czy linii produkcyjnych na cenę i parametry jakościowe finalnego produktu. Wdrożenie rozwiązania Business Intelligence oznacza zatem wyeliminowanie błędów ludzkich oraz przyspieszenie i pełne zautomatyzowanie procesu raportowania, co otwiera firmie możliwość sprawniejszego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.

PODEJMUJ DECYZJE NA PODSTAWIE RZETELNYCH DANYCH

Odpowiednio zaprojektowany system umożliwia przekrojowe analizowanie oraz raportowanie kluczowych aspektów funkcjonowania całego zakładu produkcyjnego lub też poszczególnych jego wydziałów czy zespołów.

Systemy klasy Business Intelligence wykorzystane w przedsiębiorstwach nastawionych na wytwórstwo umożliwiają:

 • optymalizację kosztów poprzez lepsze zrozumienie miejsc ich powstawania,
 • usprawnienie procesów produkcyjnych przez analizę wąskich gardeł i zidentyfikowanie niewykorzystanych zasobów celem podniesienia wydajności procesów, 
 • przekrojowe analizowanie łańcucha dostaw oraz optymalizację procesu magazynowania półproduktów i produktów gotowych.

CZEGO O PRODUKCJI DOWIEMY SIĘ DZIĘKI BI?

ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI

 • Koszty wydziałów ogółem, wg rodzajów i miejsc powstawania kosztów – Które wydziały generują największe koszty? Gdzie konkretnie powstają koszty? Jakie są trendy?
 • Koszty materiałów wg wydziałów – Który dział w organizacji zużywa najwięcej materiałów? Który dział generuje największą ilość odpadów?

ANALIZA WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRODUKCJI

 • Wykorzystanie maszyn wg typów – Które maszyny nie wykorzystują swoich mocy przerobowych?
 • Wykorzystanie produkcyjne czasu pracy wydziałów – Które wydziały nie wykorzystują swoich mocy przerobowych?
 • Opóźnienia w trakcie procesów produkcyjnych – Które wydziały nie posiadają wystarczającej siły roboczej?


ANALIZA WYDAJNOŚCI/EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI

 • Średnie wykorzystanie budżetów roboczogodzin i materiałów wg wydziałów – Które wydziały realizują zadania w ramach przewidzianego budżetu?
 • Rodzaje zadań generujących największe opóźnienia i przekraczających budżety – Jakie rodzaje prac sprawiają największe problemy? Na poprawie których prac powinniśmy się skupić? 
 • Średni czas potrzebny na przeprowadzenie poszczególnych kroków w procesie produkcji – Jaka jest średnia wydajność procesów produkcyjnych i gdzie powstają wąskie gardła?


ANALIZA ŁAŃCUCHA DOSTAW

 • Analiza stanów, rotacji i zalegania towarów w magazynie – Czy ilość dostępnych zapasów pozwala zachowa płynność procesu produkcyjnego? Czy firma w stanie lepiej wykorzystywać przestrzeń magazynową?
 • Analiza terminowości dostaw – Czy potrzebne środki produkcji dostarczana są na czas i w odpowiedniej ilości?
WYBIERZ NIEZAWODNY I CZYTELNY SYSTEM BI

Aby były przydatne dla menedżerów i zarządu firmy, opracowywane analizy i raporty muszą spełniać dwa ważne warunki: jakość i rzetelność danych użytych do ich przygotowania nie może budzić najmniejszych wątpliwości oraz muszą być atrakcyjne i jednoznaczne pod względem wizualnej formy. Przejrzysta forma wizualizacji wyników istotnie wpływa na użyteczność raportów na temat różnorodnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prawidłowy dobór narzędzi prezentacji danych (tabelki, różne typy wykresów np. słupkowy, kołowy, liniowy) umożliwia monitorowanie trendów, wychwytywanie niekorzystnych tendencji pojawiających się w procesie produkcyjnym i reagowanie na nie.

Bardzo praktycznym sposobem prezentacji kluczowych wymiarów działalności firmy produkcyjnej są interaktywne dashboardy (panele menedżerskie). Dzięki pokazywanym w nich wskaźnikom i parametrom biznesowym, menedżerowie i kierownicy działu produkcji mogą na bieżąco kontrolować stopień realizacji celów lub wydajność linii produkcyjnej. Funkcja taka istnieje w oprogramowaniu Comarch: to intuicyjne środowisko analityczno-raportowe Comarch BI Point, które dzięki takim cechom jak przyjazny interfejs, duża intuicyjność obsługi oraz szerokie możliwości wyboru formy wizualizacji informacji, jest doskonałym narzędziem pracy analityków produkcji.

Mnogość sposobów prezentacji wyników analiz w formie m.in. wykresów, diagramów, tabel, map, wskaźników, pozwala czytelnie informować zainteresowane osoby nie tylko o ogólnej sytuacji (np. o bieżącym stopniu wykonania planów), ale też o szczegółach (np. o potencjalnych przestojach na linii produkcyjnej czy niewystarczających zasobach środków produkcji). Narzędzie umożliwia monitorowanie wielu procesów z różnych perspektyw, lokalizowanie potencjalnie krytycznych obszarów produkcji, lokalizowanie bieżących odchyleń od przyjętych norm i założeń, analizowanie trendów zachodzących w przedsiębiorstwie. W ten sposób firma może wcześnie identyfikować newralgiczne obszary działalności i precyzyjnie lokalizować miejsca powstawania opóźnień, zaburzających cykl produkcyjny.

Autor: ROBERT ŻUBER, Konsultant Business Intelligence, Comarch SA
Źródło: COMARCH

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top