Rynek pracy informatyków na Podkarpaciu w kryzysie

200 nowych informatyków planują zatrudnić w 2013 roku firmy na Podkarpaciu, zaś na rynku brakuje informatyków z doświadczeniem. Zarządzający firmami twierdzą, iż pracownicy mają wygórowane oczekiwania finansowe oraz samoocenę, co ma istotny wpływ na rynek pracy na Podkarpaciu. W regionie otwierają swoje siedziby i oddziały nowe firmy informatyczne, dlatego uzasadnione staje się pytanie o to, jak sobie poradzą? Na te i inne pytania odpowiada raport Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

{MosModule module=WiadomościRynekITKraj_Reklama}

Informatycy poszukiwani

Badania przeprowadzone wśród zlokalizowanych na terenie Podkarpacia firm informatycznych oraz działających poza branżą IT, dowodzą, iż ten sektor gospodarki nie zwalnia, a wręcz przeciwnie, dynamicznie się rozwija. Badanym podmiotom zadano pytania dotyczące tego czy w roku 2012 poszukiwali pracowników, oraz czy w obecnym roku planują zatrudnić nowych. Pytano także o to, czy zatrudniane osoby spełniają wymagania pracodawców, a także, czy ilość studentów kończących studia na podkarpackich uczelniach zaspokaja popyt ze strony podkarpackich firm.

41% badanych firm, twierdzi, iż poszukiwało w roku 2012 pracowników na stanowiska informatyczne. Powyższy wskaźnik dotyczy wszystkich badanych podmiotów. Patrząc z perspektywy firm z branży IT, aż 59% badanych podmiotów stwierdziło, że poszukiwało pracowników. Niestety nie każdy z podmiotów zakończył sukcesem proces rekrutacji osób, i nie wszystkie stanowiska zostały obsadzone. Tylko 12% badanych firm, znalazło wszystkich poszukiwanych przez siebie informatyków. Co czwarty badany przedsiębiorca stwierdził, że nie znalazł pracowników, których szukał, zaś 60% badanych znalazło tylko niektórych poszukiwanych przez siebie specjalistów. Również co czwarty badany twierdzi, że owszem można znaleźć informatyków, ale kandydaci do pracy mają wygórowane wymagania finansowe.

Połowa badanych firm na Podkarpaciu chce w obecnym roku zatrudnić informatyków. Deklarują tak zarówno firmy z branży IT jak i te które zatrudniają informatyków, ale nie działają w branży IT. Badane firmy deklarują zatrudnienie nowych 200 pracowników w roku 2013.

Czy udało się Państwu znaleźć pracownika/ów, który/którzy ostatecznie został/li zatrudniony/eni na stanowisko/a informatyczne?

Zrzut ekranu 2013-05-7 o 23.25.29
Okazuje się, że pomimo dużego bezrobocia jakie notujemy, firmy informatyczne na Podkarpaciu i te, spoza branży IT stale zatrudniają i będą zatrudniać. Problemem jest jednak pozyskanie odpowiednich kadr. Brakuje specjalistów informatyków. ¬¬Ponad 60% badanych podmiotów ma problemy ze znalezieniem pracowników – informatyków na Podkarpaciu, a dodatkowo co czwarty badany zadeklarował, że nie znalazł pracowników. Firmy szukają, chcą zatrudniać, a jednocześnie na rynku pracy nie ma wystarczającej liczby doświadczonych informatyków. To jest problem, który trzeba rozwiązać. – podsumował Wojciech Materna, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka.
Wymagająca rekrutacja

Warto nadmienić, że badane firmy, gdy już zatrudnią pracowników, zwykle są z nich zadowolone. Twierdzi tak ponad 80% badanych przedstawicieli firm. Może to wynikać z dość zaawansowanych procesów rekrutacyjnych, i dużej selekcji na etapie rozmów kwalifikacyjnych i testów, które pozwalają na dokładne sprawdzenie oczekiwanej przez pracodawcę wiedzy i doświadczenia kandydata. Badane firmy wskazały, że podczas rekrutacji pracowników na stanowiska informatyczne zwracają szczególną uwagę na doświadczenie kandydatów do pracy. Zmusza to zatem uczelnie do myślenia o intensyfikacji działań zmierzających do kształcenia w kooperacji z pracodawcami. To właśnie firmy wyznaczają trendy i generują potrzeby na rynku pracy. Miejsce Rzeszowa w czołówce UE jeśli chodzi o liczbę studentów na głowę mieszkańca zobowiązuje. I tu widzimy paradoks, bowiem co trzeci pracodawca twierdzi, że ilość kandydatów do pracy opuszczających rokrocznie uczelnie nie jest adekwatna do popytu zgłaszanego przez firmy, nie tylko z branży IT.

Czy w Państwa odczuciu liczba studentów kończących każdego roku kierunki informatyczne na podkarpackich uczelniach jest wystarczająca, aby zaspokoić popyt na rynku?

Zrzut ekranu 2013-05-7 o 23.25.39
Na pytanie dotyczące tego, czy w odczuciu pracodawców, liczba studentów kończących studia na podkarpackich uczelniach, którzy następnie będą mogli podjąć pracę w firmach informatycznych, jest wystarczająca, co trzeci badany odpowiedział przecząco. Zdecydowanie tak odpowiedziało niespełna 15% badanych, którzy jednak odpowiadali na to pytanie, bez wiedzy o faktycznej liczbie absolwentów.

Jakie elementy w największym stopniu decydują o wyborze pracownika na stanowisko informatyczne? (pytanie wielokrotnego wyboru – maksymalnie 2 odpowiedzi) N=122

Zrzut ekranu 2013-05-7 o 23.25.49

Wśród innych odpowiedzi udzielanych na pytanie dotyczące determinantów, które wpływają na wybór pracownika na stanowisko informatyczne, znalazły się jeszcze: wiedza praktyczna, dyspozycyjność, kreatywność, zaangażowanie czy też wewnętrzne wymagania firmy. Patrząc z perspektywy konkretnych aspektów doświadczenia, jakie jest poszukiwane na Podkarpaciu, warto wskazać następujące: doświadczenie w programowaniu, doświadczenie w zakresie zarządzania siecią, doświadczenie w zakresie baz danych, czy też doświadczenie w obsłudze programów graficznych.

Badania przeprowadzono na próbie 122 firm zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. W badaniach nie uczestniczyła największa podkarpacka spółka informatyczna Asseco Polska. 68 firm spośród badanych to firmy informatyczne, zaś 54 to podmioty funkcjonujące poza branżą IT, ale zatrudniające informatyków. Badania przeprowadził zespół badawczy Exacto oraz eksperci Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka w marcu 2013 roku. Grupę respondentów stanowiły osoby decyzyjne z działów HR i informatycznych, a także – w przypadku części firm – ich prezesi.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top