Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017

CONSORG BI STUDIOCONSORG BI Studio

(CONSORG S.A.)


CONSORG BI Studio zawiera pakiet ośmiu komponentów wykorzystywanych do budowy aplikacji analitycznych klasy Business Intelligence w zakresie: wspomagania procesów integracji, przetwarzania danych pochodzących z wielu źródeł oraz wielowymiarowej prezentacji informacji zarządczej (raportowanie).

 


 

Ogólny opis systemu:

Platforma CONSORG BI Studio zawiera zestaw narzędzi do wszechstronnej analizy danych: etlStudio

Zawiera pakiet komponentów wspierających procesy zasilania i przetwarzania danych:

 • Certyfikowane konektory do popularnych systemów ERP - konektory, będące na wyposażeniu pakietu CONSORG BI Studio, umożliwiają szybki dostęp do danych źródłowych przechowywanych w bazach danych systemów ERP. Dzięki temu proces ETL (zasilania hurtowni danych) może być skrócony do niezbędnego minimum. Konektory posiadają certyfikaty bezpieczeństwa wystawione przez dostawców systemów ERP. 
 • Uniwersalny integrator i konwerter danych - integrator jest uniwersalnym narzędziem pozwalającym na elastyczne łączenie (mapowanie) struktur danych w układzie analitycznym z danymi zasilanymi z systemów źródłowych (np. tablic systemów ERP).
 • Komponent odpowiedzialny za rozliczenia - Komponent służący do projektowania rozliczeń (najczęściej kosztów) dla danych planistycznych oraz danych zasilanych z systemów transakcyjnych (wykonanie).
 • Edytor danych (metadanych). 
 • Komponent umożliwiający procesowanie kostek na żądanie przez użytkownika końcowego.


deskStudio
Komponent obejmujący zaawansowaną funkcjonalnie wizualną przeglądarkę wielowymiarowych baz danych OLAP, edytor zapytań MDX wraz z narzędziami do budowy aplikacji, wyspecjalizowane moduły grafiki prezentacyjnej oraz obiekty pozwalające na definiowanie parametryzowanych raportów.

Wyjściem do raportowania danych jest tworzenie tzw. zapytań MDX poprzez wbudowaną przeglądarkę kostek OLAP. Aplikacja umożliwia tworzenie:

 • analiz raportów dynamicznych jak i statycznych;
 • graficznych interpretacji danych;
 • zawansowanych pulpitów łączących tabele danych i wykresy;
 • mechanizmów automatycznego generowania danych do skoroszytów Excel.

Uprawnienia do struktur hurtowni danych konfigurowane są na poziomie ról OLAP. Użytkownicy widzą tylko te dane, do których zostanie im udzielony dostęp – od obszarów najbardziej ogólnych, takich jak kostki, aż do szczegółów, takich jak najniższe elementy wymiarów.

deskStudio to standardowa aplikacja kliencka, uruchamiana lokalnie, dlatego wymagana jest jej instalacja na stanowisku użytkownika lub komputerze, do którego dostęp uzyskiwany jest za pomocą pulpitu dostępowego.

xlStudio

Komponent pozwalający na budowę aplikacji symulacyjnych i budżetowanie. Komponent typu addn pozwala na dwustronną komunikację pomiędzy arkuszami Microsoft Excel a hurtownią danych, służący do raportowania oraz wprowadzania danych poprzez mechanizm zapisu zwrotnego (tzw. writeback).

xlStudio służy do tworzenia raportów i formularzy budżetowych w arkuszach kalkulacyjnych w oparciu o zapytania MDX (oraz inne obiekty) utworzone w repozytorium aplikacji deskStudio, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności środowiska Microsoft Excel (formaty, formuły, funkcje, wykresy etc.).

Rozwiązanie doskonale nadaje się do tworzenia modeli symulacyjnych umożliwiając import danych, swobodne modelowanie wykorzystujące cały potencjał MS Excel a następnie zapis danych i dalszą ich publikację z użyciem wielowymiarowych struktur OLAP.

formStudio
Podstawowe narzędzie do wprowadzania danych. W trakcie pracy z formularzem, użytkownik ma możliwość wyeksportowania go do pliku MS Excel. Wyeksportowany formularz może być wypełniony ręcznie lub przy pomocy formuł i łączy MS Excel, a następnie automatycznie zasilony na portal.

webStudio
Komponent typu dashboard, zrealizowany w technologii webowej, pracujący na wielowymiarowym modelu danych. Aplikacja służąca do analizowania zawartości hurtowni danych z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp do funkcjonalności uzyskiwany jest poprzez przeglądarkę Microsoft Internet Explorer. Narzędzie pozwala na samodzielne tworzenie przez użytkowników raportów wizualnych w postaci interaktywnych tabel, wykresów, KPI, itp. Raporty te są pełni skalowalne i parametryzowalne zarówno dla pojedynczych użytkowników jak i grup odbiorców. Tworzenie pulpitów analitycznych w webStudio, zawierających raporty z danymi, opiera się o repozytorium zapytań MDX (oraz innych obiektów) wyeksportowane z poziomu deskStudio przez uprawnionych do tej czynności użytkowników.

Aplikacja webStudio korzysta z uprawnień konfigurowanych na OLAP oraz z własnego panelu administracyjnego (do zarządzania grupami użytkowników tworzących i przeglądających pulpity WWW). Umożliwia to pełne dostosowanie dostępności danych (na kostkach, wymiarach, elementach wymiarów) dla użytkowników webowych.

flowStudio

Uniwersalne narzędzie do projektowania i nadzorowania grupowej pracy użytkowników (workflow).

flowStudio pozwala na automatyzację procesów biznesowych w firmie poprzez graficzne przedstawienie pracy osób na poszczególnych etapach. W sposób elastyczny i ergonomiczny metodą „przeciągnij i upuść" użytkownik może planować i projektować gotowe systemy przepływu informacji z uwzględnieniem ról poszczególnych pracowników w całości procesu oraz określeniem stanów pośrednich.

flowStudio pozwala na projektowanie i planowanie różnorodnych procesów takich, jak np. ewidencja czasu pracy, ewidencja budżetów, harmonogramy itp. Narzędzie jest zintegrowane z firmową pocztą mailową, dzięki czemu możliwe jest informowanie użytkowników procesu o zadaniach i ich statusie za pośrednictwem korespondencji mailowej.

Aplikacja wyróżnia 3 typy użytkowników:

 • Administrator – przy pomocy „monitora" śledzi wiele procesów w jednym czasie. Widzi na jakim etapie są poszczególne procesy, obserwuje etapy danego procesu na diagramie oraz ma do dyspozycji moduł ikon ostrzegawczych informujących o tym czy dany proces jest uruchomiony, uśpiony, błędny lub w ogóle nieuruchomiony.
 • Projektant – ma do dyspozycji edytor graficzny pozwalający na tworzenie schematów nowych procesów. Tworzone schematy są wersjonowane i mogą być wykorzystywane w przyszłości jako baza dla nowych procesów. W ramach schematu możliwe jest wykorzystanie różnorodnych typów zadań biznesowych, począwszy od tych wykonywanych samodzielnie przez użytkowników jak i automatycznych, wykonywanych przez systemy informatyczne. Projektant swobodnie definiuje sposób przepływu informacji (warunkowy, sekwencyjny, równoległy, itp.) oraz wyznaczać osoby odpowiedzialne za zadanie, nadzorujące te zadania oraz ustala procesy walidujące poprawność wykonania zadania.
 • Uczestnik procesu – pracownicy odpowiedzialni za poszczególne etapy zadania.

wordStudio

Narzędzie wordStudio jest programem rozszerzającym możliwości aplikacji Microsoft Word. Funkcje aplikacji wordStudio:

 • Zautomatyzowanie pracy przy tworzeniu powtarzających się publikacji, wykorzystujących różnorodne źródła danych.
 • Oznaczenie w dokumentach Word fragmentów zależnych od zewnętrznych źródeł danych, które powinny być aktualizowane na żądanie użytkownika.
 • Możliwość aktualizacji następujących kategorii pól: fragmenty tekstu, fragmenty tabeli, całe tabele i wykresy. Aktualizowanie wartości zmienia jedynie teksty nie zmieniając formatu dokumentu. 
 • Łatwe zarządzanie wstawianymi polami oraz umożliwianie ich reedycji.

W zależności od wersji komponentu, źródłem danych mogą być:

 • skoroszyty Excel,
 • zapytania SQL,
 • obiekty analityczne pochodzące z Centralnego Repozytorium Obiektów Analitycznych platformy CONSORG BI Studio.

docStudio

 • Narzędzie do tworzenia, modelowania obiegu oraz wypełniania dowolnych typów dokumentów: zamówień, faktur, umów, ofert itp. 
 • Umożliwia pobieranie słowników z innych systemów np.: magazynowych oraz uzupełnienie dokumentów interfejsowanych z innych systemów (np.: dodatkowe parametry dla faktur sprzedaży, rejestr czasu pracy). 
 • Aplikacja pozwala na ujęcie i powiązanie ze sobą wszelkich dokumentów wchodzących w skład procesów biznesowych w przedsiębiorstwie np. od momentu złożenia oferty, poprzez produkcję i sprzedaż, aż do obsługi gwarancyjno-serwisowej. Narzędzie dodatkowo umożliwia kontrolę wykonania budżetu poszczególnych projektów czy procesów. 
 • Poza procesami biznesowymi aplikacja obsługuje również moduł korporacyjnego nadzoru właścicielskiego. 
 • Aplikacja funkcjonuje w technologii webowej. 
 • Tworzenie dokumentów dobywa się metodą „przeciągnij i upuść”.
 • Dodatkowo aplikacja obsługuje czytniki kodów kreskowych i QR pozwalając na szybsze tworzenie i wypełnianie dokumentów oraz sprawdzanie statusów poszczególnych elementów procesu czy projektu.

CONSORG BI Studioprzegląd narzędzi


Dedykowane branże:


W oparciu o system CONSORG BI Studio funkcjonują 3 rozwiązania dedykowane dużym i średnim przedsiębiorstwom z branż: produkcyjnej, handlowej, budowlanej i usługowej oraz organom administracji publicznej.

Przykładowe wdrożenia:

Grupa Paradyż SA
 • opracowanie i wdrożenie modelu do budżetowania • opracowanie i wdrożenie modelu do wielowariantowych symulacji wyników finansowych, przepływów pieniężnych oraz bilansu 
 • opracowanie i wdrożenie modelu analizy sprzedaży, w tym rentowności produktów, rynków, klientów 
 • opracowanie i wdrożenie modelu do analizy zapasów
 • opracowanie i wdrożenie modelu do analizy kosztów
 • opracowanie i wdrożenie modelu do analizy produkcji, w tym jakości produktów, czasu pracy ludzi i maszyn, kosztów zleceń
 • opracowanie i wdrożenie modelu do analizy finansowej

TAURON Wytwarzanie SA

 • opracowanie i wdrożenie metodologii w zakresie analizy finansowej
 • opracowanie i wdrożenie metodologii w zakresie generowania sprawozdań z przepływów finansowych
 • opracowanie i wdrożenie metodologii generowania pełnego bilansu i rachunku zysków i strat w układzie miesięcznym
 • wdrożenie systemu budżetowania 
 • opracowanie i wdrożenie modułu wspierającego proces nadzoru właścicielskiego


Grupa BRW SA

 • opracowanie i wdrożenie modelu controllingu finansowego
 • opracowanie i wdrożenie modułów do konsolidacji sprawozdań finansowych oraz nadzoru właścicielskiego

Agencja Rozwoju Przemysłu SA

 • opracowanie i wdrożenie modelu planowania i budżetowania
 • opracowanie i wdrożenie modułu do konsolidacji sprawozdań finansowych

Kler SA

 • opracowanie i wdrożenie modelu do budżetowania 
 • opracowanie i wdrożenie modelu do analizy sprzedaży
 • opracowanie i wdrożenie modelu do analizy zapasów

Matras SA

 • opracowanie i wdrożenie modułu w zakresie analizy sprzedaży, umożliwiającego między innymi planowanie liczby pracowników w księgarniach

PGNiG Termika

 • opracowanie i wdrożenie modelu budżetowania
 • wdrożenie rozliczeń wewnętrznych jednostek pomocniczych na zasadzie „rynku wewnętrznego” 
 • wdrożenie metodologii monitorowania finansów firmy
 • opracowanie i wdrożenie modelu monitoringu finansowego 
 • opracowanie i wdrożenie modeli do konsolidacji sprawozdań finansowych

Więcej referencji


Docelowy użytkownik:
Pakiet przeznaczony jest dla trzech, podstawowych grup odbiorców:
 • pracowników działów IT, wykorzystujących narzędzia pakietu do szybkiej budowy rozwiązań dedykowanych konkretnym użytkownikom,
 • analityków biznesowych wykorzystujących aplikacje dla potrzeb przygotowania wizualnej prezentacji informacji zarządczej,
 • menadżerów najwyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstwem korzystających z interaktywnych raportów prezentowanych w technologii portalowej.

Ilość zrealizowanych wdrożeń: Od początku działalności firma CONSORG zrealizowała ponad 250 projektów informatycznych i doradczych.

Preferowane platformy bazodanowe:

Oparte o SQL Server


Opisy modułów:


CONSORG BI Standard

Rozwiązanie wspomagające zarządzanie w głównych obszarach działalności przedsiębiorstw. To pakiet specjalistycznych aplikacji branżowych, pozwalających na szybkie i tanie wdrożenia, który obejmuje: controlling finansowy, analizę sprzedaży, problematykę zarządzania zapasami oraz elementy zarządzania zasobami ludzkimi. Atuty CONSORG BI Standard:
 • łatwość i szybkość analiz – możliwość wykonywania analiz prawie trzykrotnie szybciej niż przy pomocy Excela;  czas wdrożenia – maksymalnie 4 tygodnie; 
 • skrócenie czasu generowania raportu dzięki zastosowaniu hurtowni danych z kilku godzin do 2 minut;
 • automatyczny monitoring danych i wczesne ostrzeganie o negatywnych tendencjach.

Więcej: http://consorg.pl/index.php/pl/oferta/rozwiazania/consorg-bi-standard

CONSORG Dominium CPM

Unikalne na polskim rynku rozwiązanie wspomagające zarządzanie grupą kapitałową. System stanowi uniwersalne narzędzie pracy dla analityków finansowych, kontrolerów, głównych księgowych oraz kadry zarządzającej średniego i wysokiego szczebla.
Atuty CONSORG Dominium CPM:

 • bardziej szczegółowa analiza transakcji;
 • wszystkie dane w jednym miejscu: jedna baza danych, brak tzw. „krzyżówek”;
 • uzgodnienia transakcji w trybie online; 
 • decentralizacja – delegowanie uzgodnień na poziom jednostek tworzących grupę; 
 • ujednolicenie i zharmonizowany układ sprawozdania finansowego;
 • łatwiejsza symulacja konsolidacji; 
 • raportowanie z baz relacyjnych;
 • elastyczność raportowania.

Więcej: http://consorg.pl/index.php/pl/consorg-dominium-cpm

CONSORG BI Controlling

Rozwiązanie wspomagające opracowanie i kontrolę realizacji budżetów poprzez:

 • kompleksową analizę finansową nastawioną na wykrywanie sygnałów ostrzegawczych;
 • zestaw analiz typu „plan-wykonanie”, umożliwiających bieżącą kontrolę odchyleń od planu i wyjaśnianie przyczyn powstałych odchyleń;
 • zestaw narzędzi umożliwiających elastyczne raportowanie w zakresie szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstwa.

Atuty CONSORG BI Controlling:

 • możliwość analizy na bieżąco;
 • kompleksowa analiza przy wykorzystaniu systemu ekspertowego, nastawionego na wykrywanie sygnałów ostrzegawczych;
 • automatyczne pobranie danych dotyczących wykonania z istniejących systemów (we wszystkich przekrojach), przy czym możliwe jest pobranie danych pierwotnych i powtórna kalkulacja wg podejścia budżetowego (controllingowego);
 • bardzo krótki czas reakcji na zapytanie, niezależnie od stopnia skomplikowania raportu.

Czas wdrożenia:

Wymagania techniczne:

 loading...
loading...
loading...

SoftVig postawił na rozwiązanie Sage

SoftVig postawił na rozwiązanie Sage.

Grupa Selena realizuje cyfrową...

Selena zakończyła już wdrażanie nowoczesnego oprogramowania w 7 spółkach, w tym roku planuje w...

Cross Jeans z systemem ERP Microsoft...

Branża sprzedaży detalicznej rozwija się w zawrotnym tempie. Nowoczesne technologie, stały dostęp...

Zarządzanie projektami w systemie ERP

Zlecenia klientów, projektowanie produktów lub optymalizacja procesów biznesowych – w wielu...

Komputronik Biznes z systemem ERP Microsoft...

Zobacz jak jak platforma #Dynamics365 pozwoliła uporządkować, ujednolicić i wzbogacić wiedzę o...

ODL

Show Panel
Liderzy Produkcji 2018
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
erpframe
Show Panel
 • eqsystembaner
 • snt button 250