Kluczowe wyzwania branży obróbki metali wspierane przez oprogramowanie biznesowe

TODISProducenci związani z przemysłem metalowym stają w obliczu ustawicznej presji podnoszenia sprawności biznesowej. Wysoka wrażliwość na zmiany w wysokości cen rynkowych, zmienne koszty surowców, krótsze cykle życia produktów, konieczność podnoszenia ich jakości oraz dodatkowe usługi serwisowe powodują ciągłe obniżanie marż. W tej sytuacji wielu producentów rozszerza tradycyjny zakres działalności i szuka nowych możliwości – niektórzy na nowych i nieznanych rynkach, inni skupiają się na podniesieniu swojej wydajności. Inicjatywy związane z produkcją odchudzoną skłaniają producentów do przemodelowania swoich procesów, począwszy od tych bezpośrednio na halach produkcyjnych, aż po procesy związane z rozbudowanym łańcuchem dostaw.


Epicor w pełni rozumie wyzwania, jakie stawiane są producentom w dzisiejszych czasach, dlatego też stworzył system Epicor dla Przemysłu Metalowego do planowania zasobów firm zajmujących się szczególnie produkcją i dystrybucją wyrobów metalowych. Oto kluczowe wyzwania, którym można sprostać wykorzystując nowoczesne systemy Epicora:

Podnoszenie przejrzystości operacyjnej

Zintegrowanie kluczowych operacji biznesowych w jednym rozwiązaniu to pierwszy i podstawowy krok do poprawy rentowności. Dzięki zintegrowanej technologii usuwane są zbędne/dublowane procesy i poprawia się dokładność informacji tak, by zapewnić jak najlepszą obsługę klienta i zcentralizowanie zarządzania operacyjnego. Epicor dla Przemysłu Metalowego jest w pełni zintegrowanym rozwiązaniem do zarządzania firmą, a dostępność architektury modułowej zapewnia pełną elastyczność wdrożenia, pozwalając na wprowadzanie kolejnych funkcjonalności w odpowiednich dla firmy krokach.

Skoncentrowanie działalności na klientach

Skoncentrowanie swojej działalności na zaspokajaniu potrzeb klientów skutkuje pozyskiwaniem bardziej dochodowych zleceń. Utrzymanie tych mocno rozwiniętych relacji wymaga silnej komunikacji w połączeniu ze skutecznością i elastycznością. Epicor dla Przemysły Metalowego oferuje pakiet funkcjonalności zaprojektowanych w taki sposób, aby wymagania klientów stawiane były na pierwszym miejscu. Wbudowana funkcjonalność zarządzania relacjami z klientami (CRM) gwarantuje dostępność całej komunikacji z klientem wszystkim działom firmy. Zapewnia także kompletny przepływ zadań, począwszy od kosztorysów przygotowywanych we wstępnej fazie projektowania i wycen, aż po obsługę serwisową i pogwarancyjną klienta.

Redukcja kosztów – ale bez utraty jakości

Wielu producentów wraca do podstaw przyglądając się możliwościom redukcji strat dzięki zarządzaniu elementami kosztowymi. Poprzez wydajne zarządzanie procesami zakupu przedsiębiorstwa skutecznie korzystają z zamówień surowców na czas (Just-In-Time) - i to przy jak najniższych kosztach. Lepszą pozycję nabywczą zapewniają także dobre prognozowanie i zarządzanie zapotrzebowaniem. Epicor dla Branży Metalowej zapewnia pełną kontrolę gospodarki zapasami dzięki funkcjonalnościom związanym z planowaniem zapotrzebowania materiałowego (MRP) czy automatycznym generowaniem propozycji zamówień zakupu. Wszystko po to, aby ograniczać stany magazynowe poprzez dostarczanie niezbędnych surowców w wymaganych przedziałach czasowych. Kluczowe znaczenie dla tego procesu mają elementy kosztowe i ich analiza poprodukcyjna. Każde zlecenie jest badane w celu określenia kosztu rzeczywistego. Na podstawie analizy opłacalności i wykonania, osoby zarządzające produkcją mogą określić czy planowane koszty produkcji muszą zostać zmodyfikowane dla kolejnych wycen i zleceń produkcyjnych.

Terminowa produkcja i dokładne wyceny

Dokładność wycen jest kluczowa dla rentowności prowadzonej działalności. Pojedyncza nierentowna oferta może nie tylko prowadzić do strat finansowych, ale również do zakłócenia relacji z klientem. Epicor zapewnia aktualne kalkulacje cenowe biorące pod uwagę koszt pracy, obciążenia, surowce, usługi zewnętrzne (kooperację) i technologię produkcji już w trakcie tworzenia oferty. Wielkość odpadów czy ekonomiczna wielkość partii muszą także zostać wzięte pod uwagę, aby zapewnić odpowiednią dokładność w procesie ofertowania. Dodatkową korzyścią przygotowywania wycen w zintegrowanym systemie jest możliwość odwoływania się do rentowności zleceń historycznych czy wygranych wcześniej ofert.

Zarządzanie rosnącą złożonością produktów

Produkty stają się coraz bardziej złożone - po części ze względu na różnorodność opcji poszukiwanych przez klientów na rynku. Epicor ERP umożliwia profesjonalne zarządzanie złożonymi wyrobami. Dla każdego pojedynczego produktu można stworzyć strukturę materiałową (BOM) czy też technologiczną (BOO) w jednym miejscu, z uwzględnieniem wielopoziomowości metod ich wykonania i zależności pomiędzy nimi. Wykonywanie tego w ramach jednej struktury pozwala technologom na wizualne potwierdzenie zaprojektowania wszystkich komponentów, zarówno tych produkowanych, jak i kupowanych. Umożliwia to również dokładne planowanie i wycenę wielopoziomowych elementów wyrobów. Epicor oferuje także możliwość integracji z większością systemów typu CAD, a dla firm tego wymagających - funkcjonalność zarządzanie cyklem życia produktów (PLM).

Pełna identyfikacja produktu

Chociaż restrykcyjne wymagania związane z pełną identyfikacją produktu i surowców są bardziej rozpowszechnione w silnie regulowanych obszarach, takich jak lotnictwo i obrona czy urządzenia medyczne, coraz więcej branż w dzisiejszych czasach wymaga mocnej kontroli procesów, włącznie z gospodarką magazynową opartą o numery partii i serii. Epicor oferuje niezawodne rozwiązanie pozwalające na śledzenie materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych od początku do końca ich wykorzystywania.

Elastyczne planowanie

Dla wielu producentów osiągnięcie pełnej przejrzystości procesów produkcyjnych, a w szczególności harmonogramu produkcji, wykroczyło poza możliwości tradycyjnej białej tablicy. Wymagania są coraz bardziej złożone i rozległe, należą do nich m.in.: scenariusze „co-jeśli”, pokonywanie ograniczeń na wielu zasobach jednocześnie, planowanie oparte na wydajności. Z graficzną tablicą harmonogramowania, czy tablicą harmonogramowania zasobów oferującą wykorzystanie kolorów dla prezentacji obciążeń, możliwościami „przeciągnij-i-upuść” w zakresie obciążeń oraz funkcjonalnością „drill-down” („od ogółu do szczegółu”) - główni planiści czy dyrektorzy produkcji mogą precyzyjnie zarządzać zmianami i aktywnie reagować na ograniczenia związane z przeciążeniami.

Efektywne wykorzystanie zasobów – system realizacji produkcji (MES)

Analiza sygnałów płynących z produkcji, pozwala producentom aktywnie reagować na problemy i redukować przestoje zakładu. Sygnały te pochodzą bezpośrednio z maszyn i nie tylko informują o ich statusie, ale również pozwalają na śledzenie ich efektywności i sygnalizują problemy jakościowe. Epicor Mattec MES zapewnia automatyczną kontrolę produkcji, przez co dostarcza producentom branży metalowej aktualne dane produkcyjne oraz pozwala na eliminację czasochłonnego ręcznego gromadzenia danych. Pracownicy mogą skupić się na wykonywaniu produktów, a dyrektorzy produkcji uzyskują istotne informacje potrzebne do poprawy wydajności, takie jak: wskaźnik wykorzystania wyposażenia (OEE), przebiegi, odpady, zużycie energii, zużycie materiałów i wiele innych.

Redukcja strat w łańcuchu dostaw

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, producenci analizują swój łańcuch dostaw w celu wyeliminowania strat oraz poprawy sprawności biznesowej. Jako, że konkurencja wciąż obniża koszty, partnerzy w łańcuchu dostaw odgrywają dużo większą rolę niż kiedyś, a coraz bliższa z nimi współpraca zapewnia wymierne efekty. Epicor dla Przemysłu Metalowego wspiera ścisłą współpracę w ramach całego łańcucha dostaw, analizując wskaźniki używane przed producentów, takie jak terminowość czy też dedykowane oceny jakościowe. Szukając nowych wydajności i mierników oceny dostawców, warto wykorzystać zautomatyzowany proces zapytań ofertowych, wysyłać w sposób elektroniczny zmiany w zamówieniach poprzez portal dostawców, czy bardziej bezpośrednio poprzez kanał EDI.

Elastyczne sposoby instalacji

Firmy potrzebują rozwiązania, które będzie się rozwijać i zmieniać wraz z nimi, a także wpisze się w zakładane budżety inwestycyjne. Nowoczesne oprogramowanie takie jak Epicor ERP zapewnia niespotykaną elastyczność wdrożeń — może być zainstalowane lokalnie, hostowane albo działać w chmurze. Jeśli firma dysponuje ograniczonymi zasobami informatycznymi, może zacząć od wdrożenia modelu hostowanego. W miarę rozwoju działalności można zmienić model i wybrać instalację systemu lokalnie w siedzibie firmy. Pełna modułowość Epicora daję wyjątkową elastyczność w tworzeniu takiej konfiguracji funkcjonalności, która będzie mogła zostać zrealizowana przy zakładanych nakładach finansowych.

Wykorzystanie dedykowanych systemów dla danej branży – w tym przypadku metalowej – to jeden z podstawowych kroków do zapewnienia sukcesu wdrożenia. Producenci związani z konkretną gałęzią przemysłu, tacy jak Epicor, mają do swojej dyspozycji nie tylko doskonałą platformę technologiczną i oprogramowanie, lecz przede wszystkim specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające zrozumieć oczekiwania przedsiębiorstw operujących w segmencie przetwórstwa metali.

Autor: zespół Todis Consulting, partner firmy Epicor Software
Źródło: www.todis.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top