SAGE2014_STYCZEŃ_960

Newsletter

2013_IFS_750x100
LogoPatrona
RAPORT ERP - KLIKNIJ I POBIERZ
 
HOGART160X500
29.06.13 SIMPLE.ERP
23.02.11 SIMPLE.SPRINT - platforma ERP dla firm z sektora MSP
07.09.10 SIMPLE.BI – platforma analiz biznesowych
08.09.10 Prezentacja SIMPLE.BI
08.09.10 Prezentacja SIMPLE.ERP - Budżetowanie
08.09.10 Uroczystość wręczenia Medali Europejskich

Partnerzy

 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
2013_IFS_160x200
22.07.14 Sokołów SA przyspiesza transakcje i analitykę dzięki zastosowaniu SAP HANA dla SAP Business Suite

Sokołów SA przyspiesza transakcje i analitykę dzięki zastosowaniu SAP HANA dla SAP Business Suite

SAPSokołów SA, lider polskiej branży spożywczej i wiodący producent mięsa w Polsce, jest pierwszym przedsiębiorstwem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które uruchomiło oprogramowanie SAP Business Suite na platformie SAP HANA. O zakończeniu wdrożenia w Sokołów SA poinformowały firmy BCC, główny partner wdrożeniowy w spółce Sokołów oraz SAP Polska, którego konsultanci wspierali wdrożenie.

Więcej
22.07.14 Mniej wydamy na IT? Wzrost wydatków w 2014 r. na poziomie 2,1 proc.

Mniej wydamy na IT? Wzrost wydatków w 2014 r. na poziomie 2,1 proc.

Jak wynika z najnowszych analiz Gartnera, światowe wydatki na IT w 2014 r. sięgną 3,75 biliona dolarów, co stanowi wzrost na poziomie 2,1 proc. w stosunku do roku 2013. W miarę jak globalna ekonomia odbija się po okresie kryzysu, wynik ten może się wydawać mało dynamiczny. Powód? Różnice między poszczególnymi produktami zacierają się, na rynku przybywa alternatywnych rozwiązań, a to wymusza na producentach obniżkę cen.

Więcej
22.07.14 Wakacyjne spotkanie z SAGE X3

Wakacyjne spotkanie z SAGE X3

sageerpx3Zdobywanie nowych rynków zbytu, spełnianie wymagań klientów, oferowanie usług i produktów wysokiej jakości, dobór właściwych kierunków rozwoju działalności biznesowej na coraz bardziej globalnym rynku to główne wyzwania, przed którymi stoją firmy dystrybucyjne.

Więcej
22.07.14 Czy technologia może wyrównywać szanse osób niedowidzących i usprawnić dostęp do wody pitnej?

Czy technologia może wyrównywać szanse osób niedowidzących i usprawnić dostęp do wody pitnej?

unit4tetaSzerokie zastosowanie technologii ma odzwierciedlenie nie tylko w biznesie, ale także w działaniach społecznych. Działania wielkich korporacji to nie tylko CSR-owe zabiegi, ale coraz częściej realna pomoc i długofalowa współpraca. Na świecie istnieje wiele grup społecznych, które potrzebują wsparcia. Dzięki nowym technologiom można rozwiązać wiele z ich codziennych problemów. Beata Szlachta, Dyrektor Marketingu z UNIT4 TETA, opowiada jak Grupa UNIT4 działa na rzecz niewidomych i niedowidzących oraz o poprawie jakości życia mieszkańców Etiopii.

Więcej
22.07.14 TIBCO numer 1 w rankingu Agile BI Forrester Research

TIBCO numer 1 w rankingu Agile BI Forrester Research

W raporcie „The Forrester Wave – Zwinne platformy BI w III kwartale 2014 r.” przeanalizowano 16 rozwiązań BI oferowanych przez największych światowych producentów. Badanie uwzględniło analizę 15 kryteriów oceny rozwiązań, w tym m.in. funkcjonalność, strategię rozwoju oraz obecność na rynku. Poza tym przeprowadzono laboratoryjną analizę funkcjonalności, sprawdzając, jak szybko użytkownik uzyskuje odpowiedzi na zadane pytania, odwołując się do specjalnie przygotowanego przez Forrester Research zbioru danych.

Więcej
Mapowanie procesów, które ma sens
02.09.07

Mapowanie procesów, które ma sens

 Jedną z metod pozwalających dobrze przygoto-wać przedsiębiorstwo do zmian biznesowych jest mapowanie procesów. Projekt przeprowadzony w firmie Sitech udowodnił, że dobra mapa proce-sów jest przydatna w drodze do celu, jakim jest efektywne wdrożenie systemu ERP firmy SAP.


Zarządzanie procesowe – co to jest?

Stwierdzenie, jakoby otoczenie przedsiębiorstw stawało się coraz bardziej dynamiczne i konkurencyjne, w żaden sposób nie może być nazwane rewolucyjnym. Szczególnie w Polsce stwierdzenie to nabiera ogromnego znaczenia, a dla przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych jest tym bardziej oczywiste.

Z tego powodu przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania rozwiązań umożliwiających między innymi osiągnięcie:

 • krótkiego czasu reakcji na pojawiające się innowacje i zmiany,
 • biznesowego wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • zorientowania na klienta (wewnętrznego i zewnętrznego),
 • powszechnego rozumienia znaczenia jakości,
 • wysokiego stopnia zaangażowania szerokiego grona pracowników.

Dlatego też powstały nowe metody zarządzania, ta-kie jak: TQM (Total Quality Management), JIT (Just In Time), BPI (Business Process Improvement), BPR (Business Process Reengineering). Wspólnym elementem dla wszystkich wymienionych koncepcji jest orientacja na procesy.

W odróżnieniu od tradycyjnych, funkcjonalnych kon-cepcji zarządzanie procesowe jest skoncentrowane na wielu współzależnościach występujących pomiędzy wszystkimi elementami organizacji, która traktowana jest jako całość. Całość, która musi współdziałać w celu dostarczenia klientom oczekiwanych przez nich wartości, przy zachowaniu należytej dbałości o interes organizacji.

Dlaczego tak duży nacisk kładziony jest właśnie na procesy?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sebastian Lotz, Kierownik Projektu mapowania procesów ze strony Sitech: „Zarządzać to mieć świadomość, co dzieje się w naszej firmie. Aby poznać i rozumieć firmę, należy poznać i rozumieć jej procesy, gdyż tylko poprzez dobrą ich realizację osiągniemy zaplanowane wyniki finansowe”.

Mapowanie procesów – na czym polega?

Jednym z elementów zarządzania procesowego jest modelowanie procesów. Wynikiem prac identyfiko-wania i definiowania procesów może być graficzna mapa procesów biznesowych.

Obrazy (modele, mapy) są podstawą do zrozumienia wzorców działania oraz punktem odniesienia w dyskusji na temat sposobu pracy jednostek organizacyj-nych, zespołów i osób.

Jeśli procesy biznesowe są aktualne, kompletne oraz szczegółowe, mogą stać się fundamentem pracy zespołów usprawniających działanie przedsiębiorstwa, np. poprzez wdrożenie nowego rozwiązania IT lub narzędzia finansowego.

Budowanie modelu/mapy winno każdorazowo pro-wadzić do analizy, a dalej do działania usprawniającego. Jednakże najistotniejsze jest przestrzeganie podstawowych zasad obowiązujących przy opraco-wywaniu modeli procesów:

 • modelując, należy mieć na uwadze cele projektu i klientów procesu,
 • modele procesów powinny być proste i zrozumiałe,
 • należy unikać sztucznego komplikowania modeli i wprowadzania zbędnych detali,
 • obowiązkowo należy przestrzegać opracowanej metodyki i zasad modelowania procesów,
 • konieczne jest określenie granic między procesami.

Mapowanie przed wdrożeniem systemu ERP

Mapowanie procesów jest jedną z metod pozwalających przygotować organizację do wdrożenia systemu klasy ERP. Umożliwia ono wykonanie precyzyjnego opisu przedsiębiorstwa, m.in. jego struktury organizacyjnej, procesów wraz z ich podziałem, dokumentów będących w użyciu, ról pełnionych przez pracowników i narzędzi wymaganych przy wykonywaniu zadań, w tym narzędzi IT.

Założenie już na samym początku, że celem mapowania jest przygotowanie organizacji do wdrożenia systemu klasy ERP, pozwala na wyszukanie i uwzględnienie na mapach kluczowych informacji. Umożliwia to bardziej kompletne i precyzyjne mapowanie procesów niż w przypadku tradycyjnego podejścia.

Mapowanie „pod kątem wdrożenia systemu” obejmuje:

 • określenie działań mających wsparcie systemu, ewidencję dokumentów, które będą wspierane przez system,
 • przypisanie osób/stanowisk do konkretnych ról i stworzenie grupy użytkowników systemu,
 • określenie wymagań wobec systemu.

Podczas prac stworzone zostają dwie mapy organizacji. Pierwsza ukazuje rzeczywisty obraz przedsiębiorstwa przed wdrożeniem systemu, natomiast druga stanowi obraz firmy po zakończeniu projektu i przeprowadzeniu zmian.

Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest łatwość późniejszej weryfikacji wstępnych założeń i uzyskanych korzyści.

 Projekt mapowania procesów w Sitech

Sitech zdecydował się przeprowadzić przedsięwzięcie przede wszystkim w celu lepszego przygotowania planowanego projektu SAP, który miał polegać na kompleksowej rozbudowie systemu SAP, głównie w obszarze procesów logistycznych.

Projekt, który trwał trzy miesiące, był realizowany przez zespół konsultantów BCC i Avantage – firmy partnerskiej specjalizującej się w zagadnieniach zarządzania procesowego.

Szczegółowy zakres prac w projekcie został opisany i zaakceptowany w Karcie projektu. Zakres projektu obejmował całą firmę Sitech w Polsce, w szczególności:

 • wszystkie procesy biznesowe z uwzględnieniem powiązań z centralą firmy w niemieckim Wolfsburgu,
 • strukturę organizacyjną z głównymi stanowiskami oraz rolami.

Cele projektu zostały zdefiniowane następująco:

 • ewidencja procesów biznesowych,
 • ewidencja czynności wspieranych systemami informatycznymi,
 • wskazanie procesów do optymalizacji po analizie procesów biznesowych,
 • wskazanie procesów i czynności do optymalizacji poprzez modyfikacje i wdrożenie SAP,
 • przygotowanie organizacji do realizacji modyfikacji i wdrożenia SAP.

Osiągnięto oczekiwane rezultaty, którymi były:

 • kompletny opis organizacji zgodnie z koncepcją zarządzania procesowego na potrzeby IT i Sys-temu Zarządzania Jakością (mapy procesów biznesowych i struktura organizacyjna),
 • jednolity opis procesów biznesowych z możliwością wykorzystania danych w kolejnych projektach
 • ewidencja powiązań z centralą (miejsca w procesie, dokumenty, wykonawcy),
 • przygotowanie organizacji do modyfikacji i wdrożenia SAP,
 • przygotowanie do spełniania wymagań koncernu Volkswagen w zakresie zarządzania procesowego.

Preferowany ARIS

Mapy procesów mogą być tworzone z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania lub też na kartce papieru.

Jednakże w drugim przypadku ich jakość i późniejsza użyteczność nie jest w żadnym stopniu satysfakcjonująca w projektach wdrożenia systemu ERP. Dlatego konieczne było wybranie odpowiedniego oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi.

Całość prac przeprowadzona została z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania – Aris. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że oprogramowanie to jest preferowanym rozwiązaniem w koncernie Volkswagen.

ARIS jest elastycznym i zgodnym z SAP rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystanie różnorodnych metod modelowania, od wykorzystanego podczas omawianego projektu Eventdriven Process Chain (EPC), przez UML, BPEL, BMPN, ITIL do siatki Zachmana, zaś wszelkie informacje zapisane są w zabezpieczonej bazie danych.

Oprogramowanie wymaga wypracowania, z predefiniowanych elementów, jednolitej i spójnej metodologii modelowania dla projektu, bez której dalsze etapy pracy nie mogą być przeprowadzone optymalnie.

Takie podejście pozwala w kolejnych etapach projektu skupić się na samym modelowaniu, unikając jednocześnie realizacji prac z błędami.

Zalety oprogramowania ARIS podsumował Michał Kleszcz, Kierownik Działu IT w Sitech sp. z o.o., mówiąc: „Przed projektem mapowania procesów ARIS był jednym z narzędzi w koncernie Volkswagen. Dopiero teraz zaczynamy dostrzegać korzyści wynikające z jego wykorzystania. W szczególności naszym pracownikom w Polkowicach i Wolfsburgu ułatwia ono komunikację z konsultantami SAP. Znacznie łatwej jest wytłumaczyć szczegóły naszej pracy na modelach graficznych niż słownie”.

Efekt prac

Ostatecznie udało się osiągnąć cel prac, tworząc aktualną mapę procesów biznesowych (stanu „jest”), składającą się z ponad 100 procesów, struktury organizacyjnej oraz mapy głównej.

Powstała również mapa procesów stanu „będzie”, opisująca całość procesów realizowanych przez Sitech po przeprowadzeniu planowanych zmian.

Powstałe modele odpowiadają między innymi na pytania:

 • Kto jest odpowiedzialny za realizację konkretnych działań?
 • W jakiej kolejności wykonywane są poszczególne zadania?
 • Jaki jest efekt wykonywanych prac?
 • Jakie oprogramowanie stosowane jest w organizacji?
 • akie funkcje wspierane są przez oprogramowanie i na jakim etapie?
 • Które procesy mają być wspierane przez SAP i w jakim zakresie?

Nie da się ukryć, że osiągnięcie takiego rezultatu wymagało dużych nakładów pracy i silnego zaangażowania, zarówno ze strony klienta, jak i konsultantów, jednak efekt okazał się wart poniesionego wysiłku.

Przełożenie projektu procesowego na wdrożenie SAP

W przypadku firmy Sitech stworzenie map procesów stało się „kamieniem milowym” dla projektu rozszerzenia funkcjonalności SAP.

Dzięki zamodelowanym procesom partner wdrożeniowy, jakim dla Sitechu jest BCC, ma dostęp do pełnych informacji dotyczących funkcjonowania organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wymagających wsparcia systemowego przez SAP.

Takie dane są bezcennym źródłem zarówno dla konsultantów, jak i pracowników Sitech sp. z o.o. zaangażowanych we wdrożenie.

„Potwierdzenie zasadności wykonania map procesów widzimy na co dzień. Przygotowując się do spotkań z klientem, konsultanci bazują na informacjach zgromadzonych w mapach procesów i raportach. W trakcie spotkań konkretne mapy są przedmiotem żywej dyskusji. Wiele wątpliwości znika bardzo szybko, nie urastając do rangi problemu czy też ryzyka projektowego, gdy możemy odwołać się do dokumentacji procesowej. To jest podstawowa korzyść na tym etapie projektu” – powiedział Maciej Gerke, Kierownik Projektu ze strony BCC.

Z drugiej strony dzięki stworzonej bazie danych ARIS podmioty decyzyjne mają precyzyjny punkt odniesienia dla oceny wdrożenia, co ma niebagatelne znaczenie na etapie odbioru projektu.

„Wszystkie decyzje podejmowane w Sitech sp. z o.o. mają uzasadnienie biznesowe, jest to naturalne w koncernie Volkswagen. Dlatego tak ważne dla nas było określenie stanu organizacji oraz oczekiwań przed wdrożeniem. W ten sposób uzyskaliśmy punkt odniesienia do analizy efektywności wdrożenia nie tylko w kontekście wdrożenia rozwiązania IT, ale także zmian organizacyjnych oraz korzyści finansowych” – podkreślił Sebastian Lotz.

Podczas trwania projektu pracownicy Sitech cały czas mają dostęp do aktualnych informacji o prowadzonych pracach i – co bardzo istotne – o zakresie planowanych zmian.

„Szczególnego znaczenia nabiera to w sytuacji, gdy należy utrzymać aktualną dokumentację wdrożenia systemu SAP, utrzymania Systemu Zarządzania Jakością, zapanować nad kwestiami bezpieczeństwa informacji, bardzo restrykcyjnie traktowanych w koncernie Volkswagen. – powiedział Michał Kleszcz.

Akademia Procesów

Na obecnym etapie zaawansowania projektu wdrożenia SAP kluczowa jest ścisła współpraca między osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i utrzymanie map procesów a konsultantami BCC prowadzącymi wdrożenie. Konieczne może okazać się wprowadzenie niewielkich modyfikacji w procesach lub zamodelowanie nowych, na potrzeby wdrożenia.

Zadania te będą realizowane we współpracy z osobami, które wcześniej wykonywały mapy procesów Sitech w celu uniknięcia błędów i zyskania przewagi dzięki wpływowi krzywej doświadczenia.

Takie rozwiązanie możliwe jest dzięki prowadzonemu równolegle z wdrożeniem SAP projektowi utrzymania procesów realizowanemu przez firmę Avantage.

Wszelkie zmiany dostępne będą podmiotom zainteresowanym dzięki uruchomieniu dedykowanego rozwiązania Akademii Procesów – autorskiej koncepcji firmy Avantage promującej wśród członków organizacji ideę zarządzania procesowego, udostępniającej wiedzę, rozwiązania i dane o procesach, a także dystrybuującej informacje o wdrożeniu rozwiązania SAP.

Projekt mapowania procesów został zakończony z sukcesem, przygotowując jednocześnie solidne podstawy do sprawnego przeprowadzenia rozbudowy systemu SAP w Sitech sp. z o.o., co – uwzględniając doświadczenie i wiedzę partnera wdrożeniowego – pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Mapowanie procesów bywa szczególnie użyteczne i cenne jako pierwszy etap w przygotowaniu organizacji do wdrożenia systemu ERP. Oferuje wówczas,oprócz swoich walorów optymalizacyjnych dodatkowy element: ograniczenie siły czynników ryzyka przy wdrożeniu.

Po mapowaniu – projekt SAP

W kwietniu br. w polkowickiej fabryce rozpoczął się prowadzony przez BCC projekt szerokiej rozbudowy systemu SAP, którego przygotowaniem było opisywane w artykule przedsięwzięcie mapowania procesów.

Najważniejszą częścią przedsięwzięcia SAP, kluczową dla efektywności działania firmy Sitech, jest rozwój modułów logistycznych. Sitech dotychczas korzystał z SAP głównie w zakresie finansów i kontrolingu. Obecny projekt polega na budowie kompleksowego rozwiązania SAP, wspierającego wszystkie najważniejsze procesy firmy – od finansów, poprzez zaopatrzenie, produkcję i sprzedaż – aż po kadry i płace. Projekt jest realizowana zgodnie z koncepcją Zarządzania Procesowego, a mapy procesów odgrywają fundamentalną rolę w trakcie prac wdrożeniowych.

Przedsięwzięcie obejmuje wdrożenie modułów SAP: gospodarki magazynowej (WM), planowania produkcji (PP), zarządzania jakością (QM), sprzedaży i dystrybucji (SD) oraz kadr i płac (HR). W ramach projektu zostanie rozbudowana funkcjonalność gospodarki materiałowej (MM) oraz część finansowa systemu. BCC wdroży m.in. controling kosztów produkcji (COPC) oraz zarządzanie środkami pieniężnymi (TR – Treasury).

Ważną częścią wdrożenia jest integracja systemu SAP spółki Sitech z rozwiązaniami logistycznymi odbiorców. Interfejsy zostaną zbudowane na bazie SAP XI (SAP Exchange Infrastructure), narzędzia z rodziny SAP NetWeaver. Pozwoli to usprawnić i zwiększyć bezpieczeństwo współpracy ze stałymi klientami firmy. Sebastian Lotz, Kierownik Projektu ze strony Sitech, komentuje: „Kluczem do zwiększenia efektywności naszej firmy są procesy logistyczne. Wdrożenie SAP dla pełnego zakresu logistyki – od zamawiania komponentów poprzez zaawansowane planowanie produkcji na wszystkich wydziałach, po sprzedaż i integrację z odbiorcami –wprowadzi nową jakość w zarządzaniu firmą. Rozwiązania SAP, dotychczas wykorzystywane wycinkowo, po wdrożeniu obejmą wszystkie istotne sfery działalności, wpływające na rentowność naszej firmy”.

Sitech korzysta ze wsparcia BCC w rozwoju systemu SAP od 2000 r. „Wybraliśmy BCC do obecnego, tak ważnego dla nas projektu, wysoko oceniając dotychczasową współpracę. Ponadto ważne były dla nas doświadczenia z wdrożeń zaawansowanych narzędzi SAP wspierających procesy logistyczne, w tym planowanie produkcji” – dodaje Sebastian Lotz.

Według planów, Sitech ma rozpocząć korzystanie z nowych rozwiązań logistycznych i finansowych SAP w listopadzie 2007 r, a w zakresie zarządzania jakością oraz kadr i płac – w styczniu 2008 r.

Źródło: www.bcc.com.pl
Autor: Ireneusz Ignacik  Avantage

 
Katalog IT - Systemy ERP, CRM, Business Intelligence
Ewolucja wymaga impulsów!
19.03.10

Ewolucja wymaga impulsów!

logo-bpsc-impuls-evoImpuls EVO, najnowsze rozwiązanie ERP w ofercie BPSC, jest innowacyjnym podejściem do korzystania z zintegrowanego systemu wspmagającego zarządzanie. Spełnia potrzeby związane z powszechnością Internetu w biznesie, wykorzystaniem przenośnych urządzeń on-line, kastomizacją i użytecznością interfejsów zaawansowanych systemów ERP. Jego funkcjonalność to efekt ewolucji naszych kolejnych systemów wspomagających zarządzanie.

Impuls EVO organizuje realizację zadań i procesów decyzyjnych w oparciu o technologię webo'wą. Umożliwia korzystanie z wybranych, istotnych dla uczestnika i przebiegu procesu informacji z różnych obszarów funkcjonalnych systemu ERP poprzez platformę internetową. W zależności od potrzeb jej platformy można dowolnie zestawiać i rozbudowywać.

Sprawdź czym jest ImpulsEVO
Więcej
04.10.13 Ile to kosztuje?

Ile to kosztuje?
czyli o skutecznym narzędziu do rozliczania kosztów wytworzenia wyrobu w branży mięsnej, na bazie modułu RKP systemu IMPULS EVO firmy BPSC

Ile to kosztuje? To pytanie proste i oczywiste. Przeciętnie zorganizowane gospodarstwo domowe odpowiada na nie bez większego trudu i czyni to wiele razy w ciągu miesiąca. Ile kosztowały nasze wakacje? Proszę bardzo, sumujemy koszty dojazdu, zakwaterowanie, koszt posiłków oraz pieniądze wydane na lody dla dzieci i odpowiedź gotowa. Ile kosztuje roczna eksploatacja samochodu?

Więcej
08.05.13 Japońska kultura, polski system

Japońska kultura, polski system

BPSCPoland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o., producent podzespołów wykorzystywanych m.in. do produkcji paneli i telewizorów LCD, zdecydował się na rozszerzenie współpracy z firmą BPSC S.A. i wdrożenie modułów wspomagających zarządzanie procesem produkcji. Firma od 2008 r. korzysta z systemu Impuls 5. Inwestycja w rozwiązanie ERP to jeden z elementów strategii firmy, która w 2013 roku przewiduje znaczącą przebudowę linii produkcyjnej i rozszerzenie oferty o obróbkę plastyczną metali. Do tej pory w ramach systemu Impuls 5, Poland Tokai Okaya korzystała z modułów przeznaczonych do zarządzania magazynem oraz procesami kadrowo-płacowymi i księgowymi.

Więcej
21.03.10 Ludzki aspekt powodzenia projektu

Ludzki aspekt powodzenia projektu

 Setki przeprowadzonych przez nas wdrożeń jednoznacznie wykazują, że wydajny, nowoczesny sprzęt, doskonałe oprogramowanie i sprawdzona metodyka nie są warunkami wystarczającymi do sukcesu przedsięwzięcia. Powodzenie projektu warunkują ludzie - ich motywacja i nastawienie do czekających zadań. Zagrożenia w sferze „społecznej” projektu są istotnymi elementami ryzyka w projekcie i nigdy nie powinny być ignorowane.

Więcej
20.07.14 Business Intelligence w praktyce — jak analizy wpływają na efektywność firmy?

Business Intelligence w praktyce — jak analizy wpływają na efektywność firmy?

Rozwiązania klasy Business Intelligence dostarczają odpowiednio przetworzonych i podanych w łatwo dostępny, czytelny sposób informacji, dzięki czemu pozwalają zwiększyć jakość i trafność podejmowanych decyzji. To natomiast przyczynia się do podniesienia efektywności firmy.
 
Autor: Renata Łukasik

Więcej
20.07.14 Optymalizacja stanów magazynowych sposobem na uwolnienie kapitału

Optymalizacja stanów magazynowych sposobem na uwolnienie kapitału

Zgromadzone w magazynach zapasy towarów czy surowców to ważny element struktury kosztowej wielu organizacji. Zamrożony w magazynach kapitał rzadko jednak pracuje na korzyść firmy. Warto zastanowić się zatem, w jaki sposób ograniczyć zbędne zapasy i zadbać o uwolnienie kapitału.

Autor: Mariusz Krumpholz

Więcej
14.07.14 Właściwe ERP jako czynnik wzrostu firmy

Właściwe ERP jako czynnik wzrostu firmy

Strategiczny charakter inwestycji we wdrożenie systemu klasy ERP potęguje fakt, że oprogramowanie tego typu może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej oraz usprawnień warunkujących rozwój biznesu. Dobrze dobrane i elastyczne środowisko klasy ERP rośnie i zmienia się wraz z firmą.
 
Autor: Jerzy Florczuk

Więcej
09.07.14 Solidne ERP kluczem do wdrożenia BI

Solidne ERP kluczem do wdrożenia BI

macrologicJakość analiz i raportów generowanych przez najlepsze nawet rozwiązania analityki biznesowej może być tylko tak dobra jak jakość gromadzonych informacji. Dlatego ważne jest posiadanie odpowiedniego środowiska ERP, które pełnić będzie podstawę dla dalszego przetwarzania danych o biznesie.
 
Autor: Renata Banasik

Więcej
06.07.14 Dlaczego telepraca opłaca się pracodawcy?

Dlaczego telepraca opłaca się pracodawcy?

Praca zdalna to modny ostatnio, elastyczny model pracy biurowej. O telepracy zwykło się mówić jako o rozwiązaniu wygodnym dla pracowników. Spójrzmy jednak na takie zasady pracy z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które walczy o zysk i wysoką efektywność działania.
 
Autor: Patrycja Ptaszek-Strączyńska

Więcej
05.07.14 Ulga innowacyjna

Ulga innowacyjna

Mimo zapowiedzi zmian polskie prawo nadal przewiduje możliwość uzyskania znacznej ulgi podatkowej na zakup nowych technologii. Ulga innowacyjna przysługuje więc także w przypadku wdrożenia rozwiązań wspierających zarządzanie, co może stanowić spore ułatwienie, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw.

Autor: Patrycja Ptaszek-Strączyńska

Więcej
29.04.14 Xpertis wsparciem w sprzedaży stali

MACROLOGICStalprofil S.A., jeden z największych dystrybutorów stali w Polsce, korzysta z rozwiązań autorstwa Macrologic w zakresie obsługi finansów, personelu, sprzedaży i logistyki. Ponadto spółka zdecydowała się na narzędzia Xpertis w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, rozwiązania portalowego oraz analiz biznesowych.

Więcej
28.04.14 Projekty kulturalne ze wsparciem rozwiązań Xpertis

MACROLOGIC - system XpertisInstytut Adama Mickiewicza, narodowa instytucja kultury powołana do promocji polskiej kultury na świecie, wdrożył rozwiązania z rodziny Xpertis w zakresie zarządzania projektami, obiegu informacji oraz raportowania finansowego i merytorycznego.

Więcej
2013_IFS_290x250_prawy
14.04.14 Selfon potencjał indywidualnych rozwiązań

Założona w 2006 r. firma Selfon s.j. działa w branży telekomunikacyjnej. Prowadzi sprzedaż telefonów komórkowych i abonamentów sieci PLAY, sprzedaż dostępu do Internetu oraz sprzedaż dekoderów cyfrowej telewizji „n”. Pierwszy własny salon otworzyła w Radomsku w 2007 r., nawiązując współpracę dealerską z operatorem telefonii komórkowej PLAY. Aktualnie firma działa w oparciu o sieć liczącą 40 salonów sprzedaży, rozlokowanych w całej Polsce, w tym 10 salonów własnych. W 2009 r. Selfon, działając zgodnie z głównymi założeniami operatora, postawił na rozwój własnej sieci i od marca do listopada 2009 r. dokonał z pełnym sukcesem otwarcia 20 punktów handlowych (MiniPOS-ów).

Więcej
14.04.14 Gramar nowe rozwiązanie źródłem oszczędności

Firma Gramar z Włodawy specjalizuje się w prowadzeniu ubojni zwierząt rzeźnych i zakładu przetwórstwa mięsnego. Przedsiębiorstwo rozwinęło się z firmy rodzinnej, założonej w 1989 roku i zajmującej się tylko skupem i ubojem zwierząt rzeźnych. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i zaostrzenie wymogów weterynaryjnych zadecydowało o zmianach – zakupie rzeźni i dostosowaniu jej do wymogów weterynaryjnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Więcej
09.04.14 Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Integracja stanowisk

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji potrzebowało nowego systemu – rozwiązania nowoczesnego o przejrzystym interfejsie, funkcjonalnego oraz takiego, które mogłoby sprostać nietypowym wymaganiom, m.in. tworzenia dodatkowych raportów. Wybrany został Zintegrowany System Zarządzania Forte, ponieważ firma przeprowadzająca wdrożenie – Zorius.pl, Złoty Autoryzowany Partner Sage – zagwarantowała szybką implementację systemu oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych rozwiązań.

Więcej
16.04.13 Vipera Cosmetics ma ochotę na więcej

SYSTEM ZARZĄDZANIA FORTEVipera Cosmetics jest od lat liderem w branży kosmetyków kolorowych. Udaje się to dzięki szerokiej i nowoczesnej ofercie firmy, na którą składają się produkty o najwyższym standardzie, w wyjątkowy sposób podkreślające kobiecą urodę. Kosmetyki Vipera Cosmetics nie tylko upiększają, ale i chronią oraz pielęgnują skórę. Firma zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientek, dlatego liczba zwolenniczek produkowanych przez Viperę kosmetyków stale rośnie. Oferta Vipery zmienia się, tak jak trendy w modzie i kosmetyce. To, co pozostaje niezmienne, to wysoka jakość, która cechuje cały asortyment. Jest on sprzedawany w ponad 4000 sklepów. To dużo, ale firma miała ochotę na więcej.

Więcej
13.04.10 Usprawnić dystrybucję

Forte-case-studyW ciągu miesiąca zakończyło się wdrożenie w Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń, firmie zajmującej się m. in. sprzedażą i serwisem specjalistycznego oprogramowania oraz dystrybucją fachowej literatury informatycznej.

Więcej
14.09.13 Czynnik ludzki jako kluczowy element w procesie wdrożenia ERP

Sukces wdrożenia systemu ERP zależy nie tylko od trafności wyboru rozwiązania. Niemniej ważnym czynnikiem jest aspekt ludzki. Sage jako dostawca systemu ERP X3, w oparciu o własne doświadczenia dzieli się swoją wiedzą, pokazując na co należy zwrócić uwagę oraz jakich ludzi wyznaczać do prowadzenia projektu.

Więcej
14.09.13 Pozyskanie użytkowników spośród kierownictwa najwyższego szczebla - wyzwanie dla ERP

Od zawsze marzyliśmy, aby dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy finansowi oraz pozostali członkowie kierownictwa najwyższego szczebla korzystali z naszych systemów, zarówno w biurze, jak i poza nim. To właśnie osoby, które podejmują decyzje o zakupie systemu ERP powinny być jego aktywnymi użytkownikami. Zasada ta powinna sprawdzać się szczególnie w firmach średniej wielkości, gdzie funkcja dyrektora generalnego, faktycznie zarządzającego sprawami operacyjnymi, ma naprawdę wymiar praktyczny.

Więcej
14.04.10 Program z pudełka wystarczy na rozruch firmy

Gotowe programy ułatwiają rozpoczęcie działalności gospodarczej, aplikacje dedykowane można zamówić, gdy firma przeprowadza złożone procesy biznesowe.

Autor: T.D., źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Więcej
14.04.10 Budżetowanie bez arkusza kalkulacyjnego

Wykorzystywanie arkuszy kalkulacyjnych do budżetowania i kontrolingu jest w Polsce powszczechne, ale bardzo pracochłonne i kłopotliwe. Dlatego warto się zastanowić nad zainwestowaniem w bardziej zaawansowane narzędzia niż Excel.

Autor: b.d., źródło: Rzeczpospolita (dodatek Business Intelligence)

Więcej
14.04.10 Optymalizacja kosztów dzięki informatyce


Autor: Leszek Cieloch, źródło: Rzeczpospolita (dodatek Business Growth)

Więcej
14.04.10 Sage Forte w sektorze publicznym

System Forte stworzony przez spółke Sage został zaimplementowany w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Białymstoku.

Autor: b.d., źródło: Rzeczpospolita (dodatek Business Growth)

Więcej
17.06.14 Co to jest „metadanie”?

Co to jest „metadanie”?

Metadane, to (za Wikipedią) dane o danych, czyli ustrukturalizowane informacje stosowane do opisywania zasobów, dostarczające szczegółowych danych, dotyczących atrybutów zasobów lub obiegu informacji. Czymże są metadane dla e-faktur? Wg powyższej definicji, są to ustrukturalizowane dane opisujące e-fakturę. W wersji minimalnej muszą zawierać co najmniej informacje wymagane przez prawo. W Polsce jest o ustawa o VAT (art. 106e, ustęp 1, punkty od 1 do 15).

Autor: Michał Kapias

Więcej
05.06.14 VAT za media w okresie otrzymania faktury

VAT za media w okresie otrzymania faktury

SAGEOd początku roku nabywca ma prawo odliczyć podatek z tytułu kosztu mediów w okresie, w którym otrzymał fakturę – o ile, po stronie sprzedawcy, wystąpił już obowiązek podatkowy.

Autor: Renata Kotecka

Więcej
21.05.14 Co zrobić z fakturą, gdy nie doszło do transakcji?

Co zrobić z fakturą, gdy nie doszło do transakcji?

Od kiedy wprowadzono nowelizację ustawy o VAT przybyło przypadków, w których fakturę wystawiono na wiele dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, a następnie w ogóle nie doszło do sprzedaży. Podatnik zostaje z taką fakturą „bez pokrycia” w rzeczywistej transakcji i często zastanawia się, jak powinien postąpić z takim dokumentem…

Autorzy: Joanna Kałan, Renata Kotecka

Więcej
12.05.14 Wątpliwości przy odwrotnym obciążeniu VAT

Wątpliwości przy odwrotnym obciążeniu VAT

Kto powinien rozliczać VAT, gdy sprzedawany jest produkt złożony z elementów, wobec których stosuje się procedurę odwrotnego obciążenia? Wątpliwości podatników wyjaśniła niedawno Izba Skarbowa.
 
Autor: Renata Kotecka

Więcej
07.07.14 Z ERP na podbój nowych rynków

Z ERP na podbój nowych rynków

sageTruizmem jest stwierdzenie, że ERP to informatyczne serce każdego prawidłowo zarządzanego przedsiębiorstwa. Obecnie należałoby jednak doprecyzować, że jest to system, który jest przygotowany do obsługi rynków w innych krajach.

Więcej
02.07.14 Big Data ― wielkie zbiory danych i technologia zarządzania nimi

Big Data ― wielkie zbiory danych i technologia zarządzania nimi

Transformacyjne modele biznesowe i organizacyjne, skoncentrowane na zyskującym coraz większą popularność podejściu zakładającym znacznie lepsze wykorzystywanie danych do podejmowania decyzji, będą mieć trwały wpływ na sytuację przedsiębiorstw. Podejście to stało się możliwe dzięki nowym usługom oferowanym przez firmę Atos, takim jak strategia oparta na wzorcach (Pattern Based Strategy) i udostępnianie analiz danych jako usługi (Data Analytics as a Service).

Więcej
24.06.14 Systemy ERP: współpraca wspiera innowacje

Systemy ERP: współpraca wspiera innowacje

EPICORJako dostawca oprogramowania biznesowego zauważamy, że dyskusje przyczyniają się do powstawania nowych rozwiązań. W związku z tym, znaczenie współpracy w obrębie przedsiębiorstwa staje się coraz bardziej istotne. Łatwiejsza wymiana informacji, opinii, umiejętności oraz wiedzy między pracownikami i działami firmy prowadzi do sprawniejszego rozwiązywania problemów, szybszego rozwoju projektu, a także sprzyja powstawaniu pomysłów.

Więcej
18.06.14 Zdążyć na czas – dystrybucja towarów importowanych z Azji

Zdążyć na czas – dystrybucja towarów importowanych z Azji

Zarządzanie firmą zajmującą się dystrybucją towarów importowanych z krajów azjatyckich wiąże się z określonymi wyzwaniami. Dystrybutorzy posiadają zwykle obszerną ofertę produktową, a poza tym duży wpływ na prowadzenie takiego biznesu ma specyfika oraz odległość geograficzna krajów dostawców (np. Chiny, Indie, Tajwan, Japonia, Malezja, Wietnam, Tajlandia itd.).

Więcej
16.06.14 Wszechobecny Kaizen..?

Wszechobecny Kaizen..?

BPSCNa ile japońska filozofia określająca zaangażowanie wszystkich członków organizacji w proces doskonalenia jej funkcjonowania przenika funkcjonalności systemu ERP? Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez BPSC SA mieli okazję podyskutować o tym, jak wykorzystywane przez nich rozwiązania informatyczne mogą przełożyć się na myślenie o doskonaleniu procesów realizowanych w firmach. Konferencja zgromadziła menedżerów zarządzających firmami produkcyjnymi wykorzystującymi oprogramowanie największego polskiego dostawcy oprogramowania ERP dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej
22.07.14 Pieczywo w Biedronkach dzięki ERP

Pieczywo w Biedronkach dzięki ERP

Vital – producent i dystrybutor pieczywa oraz wyrobów cukierniczych – optymalizuje swoją działalność i zdobywa nowe rynki zbytu, korzystając z ERP Navireo firmy InsERT. Wdrożenie systemu zautomatyzowało m.in. wprowadzanie zamówień od odbiorców, w tym ze 150 sklepów sieci Biedronka.

Więcej
22.07.14 ABS BI W CZERWONEJ TOREBCE SA

ABS BI W CZERWONEJ TOREBCE SA

absPotrzebowaliśmy systemu analitycznego, aby usprawnić pracę naszych analityków biznesowych. Szukaliśmy rozwiązania, które sprawi, że będą oni mogli skupić się wyłącznie na analizie danych, nie angażując czasu na ich pozyskiwanie i przetwarzanie. Dla zarządu spółki kluczowe było, aby informacja, którą otrzymają była rzetelna i aktualizowana na bieżąco, a dane były widoczne niemal w czasie rzeczywistym, prezentowane w sposób czytelny i zrozumiały – mówi Piotr Pęcherski, Dyrektor Departamentu IT, Prokurent Czerwonej Torebki S.A.

Więcej
14.07.14 9 Kont z Comarch ERP Optima

9 Kont z Comarch ERP Optima

MAPSOLUTIONSBiuro Rachunkowe 9kont Sp. z o.o. od 8 lat zajmuje się doradztwem biznesowym oraz podatkowym. Świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą podatkowo – księgową i kadrowo - płacową podmiotów gospodarczych. Siedziba firma mieści się w Warszawie, jednakże na życzenie klientów usługi świadczone są również w siedzibach ich firm.

Więcej
10.07.14 Wdrożenie systemu zarządzania magazynem HIT-Magazyn WMS w HENDI Polska

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem HIT-Magazyn WMS w HENDI Polska

Firma HENDI Polska jest częścią międzynarodowej grupy HENDI, zajmującej się od ponad 70 lat produkcją i handlem profesjonalnym wyposażeniem gastronomicznym w całej Europie. Polski oddział firmy od 2005 roku jest oficjalnym dystrybutorem szerokiej oferty obejmującej wysokiej jakości naczynia i przybory kuchenne, wyposażenie restauracji i kuchni, artykuły stalowe, porcelanowe, do obróbki termicznej oraz artykuły higieniczne. Sprzedaż firmy prowadzona jest głównie przez Partnerów Handlowych i jest realizowana przez Centrum Dystrybucyjne w Gądkach koło Poznania.
 

Więcej
07.07.14 System Zarządzania Forte w Acana Holding

System Zarządzania Forte w Acana Holding

MAPsolutionsArkadia Holding Sp. z o.o. to firma skupiająca swoją działalność na konkretnej grupie klientów krajowych i zagranicznych – głównie z branży motoryzacyjnej, logistyki i drobnej produkcji. Obsługa klienta koncentruje się głównie na usługach finansowo – księgowych i kadrowo-płacowych, ale poza tym zapewnia wsparcie w zakresie marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, informatyki, doradztwa prawnego i ubezpieczeniowego oraz zarządzania jakością. Arkadia Holding Sp. z o.o. działa na rynku od 2010 roku i zatrudnia około dziesięciu pracowników, a jej obroty roczne sięgają 1,3 mln złotych.

Więcej
24.06.14 Microsoft Dynamics AX usprawnia procesy w SFERIS

Microsoft Dynamics AX usprawnia procesy w SFERIS

Dynamiczny rozwój Sferis przyczynił się do konieczności zmodernizowania dotychczasowej infrastruktury informatycznej w firmie. Przedsiębiorstwo potrzebowało systemu, który usprawniłby m.in. komunikację z klientami oraz obszar księgowości, logistyki i sprzedaży. Ponadto Action S.A., firma będąca właścicielem Sferis, korzystała już z aplikacji biznesowej firmy Microsoft.

Więcej
Zobacz video
Kopalnia Soli „Wieliczka" to okręt flagowy polskiej turystyki, najpopularniejszy obiekt górniczy na świecie, a jednocześnie duże przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 700 osób, a pośrednio dające pracę w sumie ponad 1500 osobom. ...
Oceniany 0.00
118 Odsłon
Zobacz video
Tegoroczna edycja Forum Liderów Cyfrowego Biznesu koncentruje się na przedstawieniu przykładów konwergencji biznesowej - zjawiska, które polega na przenikaniu i nakładaniu modeli biznesowych, rynków i ofert. Borys Stokalski, który w trakcie...
Oceniany 0.00
662 Odsłon
Zobacz video
Parlament Europejski przegłosował dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Administracja we wszystkich państwach UE będzie musiała używać e-faktur przy zamówieniach publicznych. Dzięki temu zwiększy...
Oceniany 0.00
142 Odsłon
Zobacz video
Nowe technologie zarządzania danymi, chmurami obliczeniowymi i rozwiązaniami mobilnymi zmieniają sposób działania przedsiębiorstw. Coraz więcej firm potrzebuje prywatnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług. Budowa infrastruktury...
Oceniany 0.00
151 Odsłon
Zobacz video
Jakie zastosowanie ma CRM w logistyce? Jak wdrożyć system CRM w branży TSL? Dlaczego Fracht FWO Polska wybrało CRM7? http://www.crm7.pl Na powyższe pytania odpowiadają przedstawiciele Fracht FWO Polska, którzy bezpośrednio uczestniczyli w...
Oceniany 0.00
147 Odsłon
Zobacz video
InsERT nexo to nowa generacja programów do zarządzania małą i średnią firmą. W skład pakietu wchodzą: Subiekt nexo - system sprzedaży, Rewizor nexo - system finansowo-księgowy i Rachmistrz nexo - program do prowadzenia księgi przychodów...
Oceniany 0.00
159 Odsłon
Zobacz video
Nexteer Automotive is a global leader in advanced steering and driveline systems, and with QAD Enterprise Applications, they are ready for growth as an Effective Enterprise.
Oceniany 0.00
158 Odsłon
Zobacz video
Nieznany
Oceniany 0.00
213 Odsłon
Zobacz video
Z Comarch ERP 2.0 masz więcej możliwości. Odkryj Comarch ERP iFaktury24 na tablecie z Windows 8 i zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych. Uwolnij możliwości swojej firmy z Comarch ERP 2.0
Oceniany 0.00
167 Odsłon
Zobacz video
Zaawansowana analityka (data mining, modele statystyczne) oznacza możliwość zwiększania parametrów biznesu za pomocą samej pracy nad zbieraniem i przetwarzaniem informacji - bez inwestycji w sprzęt, środki trwałe bądź nowe etaty....
Oceniany 0.00
214 Odsłon
Show Panel      

         
         

Show Panel
wyszukajparneraenowa
Show Panel