SAGE2014_STYCZEŃ_960

Newsletter

2013_IFS_750x100
LogoPatrona
RAPORT ERP - KLIKNIJ I POBIERZ
 
HOGART160X500
29.06.13 SIMPLE.ERP
23.02.11 SIMPLE.SPRINT - platforma ERP dla firm z sektora MSP
07.09.10 SIMPLE.BI – platforma analiz biznesowych
08.09.10 Prezentacja SIMPLE.BI
08.09.10 Prezentacja SIMPLE.ERP - Budżetowanie
08.09.10 Uroczystość wręczenia Medali Europejskich

Partnerzy

 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
2013_IFS_160x200
16.04.14 Nowe środowisko bazodanowe Teradaty

Nowe środowisko bazodanowe Teradaty

Kolosalne zmiany zachodzące na rynku oznaczają konieczność przejścia od pojedynczych hurtowni danych do środowisk tworzonych przez logiczne hurtownie danych obsługujące wiele systemów, technik analitycznych, języków programowania oraz różnorodne typy danych. Firma Teradata, dostawca platform analizy danych, aplikacji marketingowych oraz usług, przedstawiła zaawansowane środowisko bazodanowe Teradata Database 15, które stanowi odpowiedź na potrzebę tworzenia logicznych hurtowni danych.

Więcej
16.04.14 SAP Polska uruchomił program SAP Sales Academy

SAP Polska uruchomił program SAP Sales Academy

SAPSAP Polska poinformowała o uruchomieniu polskiej edycji programu SAP Sales Academy. Program skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje sprzedażowe, zrozumieć biznes IT i związać swoją przyszłą karierę zawodową z SAP, największym dostawcą oprogramowania dla biznesu.

Więcej
16.04.14 Qlik inwestuje w program partnerski OEM

Qlik inwestuje w program partnerski OEM

Qlik zapowiedział nowe inwestycje wspierające partnerów. Najnowsze uzupełnienia ekosystemu OEM obejmują m.in. wprowadzenie rozwiązań „opartych na technologii QlikView”, które mają zastosowanie zarówno w niszowych jak i w kluczowych dla Qlik branżach.

Więcej
15.04.14 Infovide-Matrix odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój systemu ERP GDDKiA

Infovide-Matrix odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój systemu ERP GDDKiA

Infovide-Matrix realizuje usługi utrzymania i rozwoju zintegrowanego systemu informatycznego SAP dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej
15.04.14 Aplikacje Oracle EPM są już dostępne z poziomu urządzeń mobilnych

Aplikacje Oracle EPM są już dostępne z poziomu urządzeń mobilnych

Funkcje mobilne zapewniają większe korzyści biznesowe i umożliwiają korzystanie z oferowanego przez Oracle systemu zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa również na urządzeniach przenośnych.

Więcej
Mapowanie procesów, które ma sens
02.09.07

Mapowanie procesów, które ma sens

 Jedną z metod pozwalających dobrze przygoto-wać przedsiębiorstwo do zmian biznesowych jest mapowanie procesów. Projekt przeprowadzony w firmie Sitech udowodnił, że dobra mapa proce-sów jest przydatna w drodze do celu, jakim jest efektywne wdrożenie systemu ERP firmy SAP.


Zarządzanie procesowe – co to jest?

Stwierdzenie, jakoby otoczenie przedsiębiorstw stawało się coraz bardziej dynamiczne i konkurencyjne, w żaden sposób nie może być nazwane rewolucyjnym. Szczególnie w Polsce stwierdzenie to nabiera ogromnego znaczenia, a dla przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych jest tym bardziej oczywiste.

Z tego powodu przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania rozwiązań umożliwiających między innymi osiągnięcie:

 • krótkiego czasu reakcji na pojawiające się innowacje i zmiany,
 • biznesowego wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • zorientowania na klienta (wewnętrznego i zewnętrznego),
 • powszechnego rozumienia znaczenia jakości,
 • wysokiego stopnia zaangażowania szerokiego grona pracowników.

Dlatego też powstały nowe metody zarządzania, ta-kie jak: TQM (Total Quality Management), JIT (Just In Time), BPI (Business Process Improvement), BPR (Business Process Reengineering). Wspólnym elementem dla wszystkich wymienionych koncepcji jest orientacja na procesy.

W odróżnieniu od tradycyjnych, funkcjonalnych kon-cepcji zarządzanie procesowe jest skoncentrowane na wielu współzależnościach występujących pomiędzy wszystkimi elementami organizacji, która traktowana jest jako całość. Całość, która musi współdziałać w celu dostarczenia klientom oczekiwanych przez nich wartości, przy zachowaniu należytej dbałości o interes organizacji.

Dlaczego tak duży nacisk kładziony jest właśnie na procesy?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sebastian Lotz, Kierownik Projektu mapowania procesów ze strony Sitech: „Zarządzać to mieć świadomość, co dzieje się w naszej firmie. Aby poznać i rozumieć firmę, należy poznać i rozumieć jej procesy, gdyż tylko poprzez dobrą ich realizację osiągniemy zaplanowane wyniki finansowe”.

Mapowanie procesów – na czym polega?

Jednym z elementów zarządzania procesowego jest modelowanie procesów. Wynikiem prac identyfiko-wania i definiowania procesów może być graficzna mapa procesów biznesowych.

Obrazy (modele, mapy) są podstawą do zrozumienia wzorców działania oraz punktem odniesienia w dyskusji na temat sposobu pracy jednostek organizacyj-nych, zespołów i osób.

Jeśli procesy biznesowe są aktualne, kompletne oraz szczegółowe, mogą stać się fundamentem pracy zespołów usprawniających działanie przedsiębiorstwa, np. poprzez wdrożenie nowego rozwiązania IT lub narzędzia finansowego.

Budowanie modelu/mapy winno każdorazowo pro-wadzić do analizy, a dalej do działania usprawniającego. Jednakże najistotniejsze jest przestrzeganie podstawowych zasad obowiązujących przy opraco-wywaniu modeli procesów:

 • modelując, należy mieć na uwadze cele projektu i klientów procesu,
 • modele procesów powinny być proste i zrozumiałe,
 • należy unikać sztucznego komplikowania modeli i wprowadzania zbędnych detali,
 • obowiązkowo należy przestrzegać opracowanej metodyki i zasad modelowania procesów,
 • konieczne jest określenie granic między procesami.

Mapowanie przed wdrożeniem systemu ERP

Mapowanie procesów jest jedną z metod pozwalających przygotować organizację do wdrożenia systemu klasy ERP. Umożliwia ono wykonanie precyzyjnego opisu przedsiębiorstwa, m.in. jego struktury organizacyjnej, procesów wraz z ich podziałem, dokumentów będących w użyciu, ról pełnionych przez pracowników i narzędzi wymaganych przy wykonywaniu zadań, w tym narzędzi IT.

Założenie już na samym początku, że celem mapowania jest przygotowanie organizacji do wdrożenia systemu klasy ERP, pozwala na wyszukanie i uwzględnienie na mapach kluczowych informacji. Umożliwia to bardziej kompletne i precyzyjne mapowanie procesów niż w przypadku tradycyjnego podejścia.

Mapowanie „pod kątem wdrożenia systemu” obejmuje:

 • określenie działań mających wsparcie systemu, ewidencję dokumentów, które będą wspierane przez system,
 • przypisanie osób/stanowisk do konkretnych ról i stworzenie grupy użytkowników systemu,
 • określenie wymagań wobec systemu.

Podczas prac stworzone zostają dwie mapy organizacji. Pierwsza ukazuje rzeczywisty obraz przedsiębiorstwa przed wdrożeniem systemu, natomiast druga stanowi obraz firmy po zakończeniu projektu i przeprowadzeniu zmian.

Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest łatwość późniejszej weryfikacji wstępnych założeń i uzyskanych korzyści.

 Projekt mapowania procesów w Sitech

Sitech zdecydował się przeprowadzić przedsięwzięcie przede wszystkim w celu lepszego przygotowania planowanego projektu SAP, który miał polegać na kompleksowej rozbudowie systemu SAP, głównie w obszarze procesów logistycznych.

Projekt, który trwał trzy miesiące, był realizowany przez zespół konsultantów BCC i Avantage – firmy partnerskiej specjalizującej się w zagadnieniach zarządzania procesowego.

Szczegółowy zakres prac w projekcie został opisany i zaakceptowany w Karcie projektu. Zakres projektu obejmował całą firmę Sitech w Polsce, w szczególności:

 • wszystkie procesy biznesowe z uwzględnieniem powiązań z centralą firmy w niemieckim Wolfsburgu,
 • strukturę organizacyjną z głównymi stanowiskami oraz rolami.

Cele projektu zostały zdefiniowane następująco:

 • ewidencja procesów biznesowych,
 • ewidencja czynności wspieranych systemami informatycznymi,
 • wskazanie procesów do optymalizacji po analizie procesów biznesowych,
 • wskazanie procesów i czynności do optymalizacji poprzez modyfikacje i wdrożenie SAP,
 • przygotowanie organizacji do realizacji modyfikacji i wdrożenia SAP.

Osiągnięto oczekiwane rezultaty, którymi były:

 • kompletny opis organizacji zgodnie z koncepcją zarządzania procesowego na potrzeby IT i Sys-temu Zarządzania Jakością (mapy procesów biznesowych i struktura organizacyjna),
 • jednolity opis procesów biznesowych z możliwością wykorzystania danych w kolejnych projektach
 • ewidencja powiązań z centralą (miejsca w procesie, dokumenty, wykonawcy),
 • przygotowanie organizacji do modyfikacji i wdrożenia SAP,
 • przygotowanie do spełniania wymagań koncernu Volkswagen w zakresie zarządzania procesowego.

Preferowany ARIS

Mapy procesów mogą być tworzone z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania lub też na kartce papieru.

Jednakże w drugim przypadku ich jakość i późniejsza użyteczność nie jest w żadnym stopniu satysfakcjonująca w projektach wdrożenia systemu ERP. Dlatego konieczne było wybranie odpowiedniego oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi.

Całość prac przeprowadzona została z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania – Aris. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że oprogramowanie to jest preferowanym rozwiązaniem w koncernie Volkswagen.

ARIS jest elastycznym i zgodnym z SAP rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystanie różnorodnych metod modelowania, od wykorzystanego podczas omawianego projektu Eventdriven Process Chain (EPC), przez UML, BPEL, BMPN, ITIL do siatki Zachmana, zaś wszelkie informacje zapisane są w zabezpieczonej bazie danych.

Oprogramowanie wymaga wypracowania, z predefiniowanych elementów, jednolitej i spójnej metodologii modelowania dla projektu, bez której dalsze etapy pracy nie mogą być przeprowadzone optymalnie.

Takie podejście pozwala w kolejnych etapach projektu skupić się na samym modelowaniu, unikając jednocześnie realizacji prac z błędami.

Zalety oprogramowania ARIS podsumował Michał Kleszcz, Kierownik Działu IT w Sitech sp. z o.o., mówiąc: „Przed projektem mapowania procesów ARIS był jednym z narzędzi w koncernie Volkswagen. Dopiero teraz zaczynamy dostrzegać korzyści wynikające z jego wykorzystania. W szczególności naszym pracownikom w Polkowicach i Wolfsburgu ułatwia ono komunikację z konsultantami SAP. Znacznie łatwej jest wytłumaczyć szczegóły naszej pracy na modelach graficznych niż słownie”.

Efekt prac

Ostatecznie udało się osiągnąć cel prac, tworząc aktualną mapę procesów biznesowych (stanu „jest”), składającą się z ponad 100 procesów, struktury organizacyjnej oraz mapy głównej.

Powstała również mapa procesów stanu „będzie”, opisująca całość procesów realizowanych przez Sitech po przeprowadzeniu planowanych zmian.

Powstałe modele odpowiadają między innymi na pytania:

 • Kto jest odpowiedzialny za realizację konkretnych działań?
 • W jakiej kolejności wykonywane są poszczególne zadania?
 • Jaki jest efekt wykonywanych prac?
 • Jakie oprogramowanie stosowane jest w organizacji?
 • akie funkcje wspierane są przez oprogramowanie i na jakim etapie?
 • Które procesy mają być wspierane przez SAP i w jakim zakresie?

Nie da się ukryć, że osiągnięcie takiego rezultatu wymagało dużych nakładów pracy i silnego zaangażowania, zarówno ze strony klienta, jak i konsultantów, jednak efekt okazał się wart poniesionego wysiłku.

Przełożenie projektu procesowego na wdrożenie SAP

W przypadku firmy Sitech stworzenie map procesów stało się „kamieniem milowym” dla projektu rozszerzenia funkcjonalności SAP.

Dzięki zamodelowanym procesom partner wdrożeniowy, jakim dla Sitechu jest BCC, ma dostęp do pełnych informacji dotyczących funkcjonowania organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wymagających wsparcia systemowego przez SAP.

Takie dane są bezcennym źródłem zarówno dla konsultantów, jak i pracowników Sitech sp. z o.o. zaangażowanych we wdrożenie.

„Potwierdzenie zasadności wykonania map procesów widzimy na co dzień. Przygotowując się do spotkań z klientem, konsultanci bazują na informacjach zgromadzonych w mapach procesów i raportach. W trakcie spotkań konkretne mapy są przedmiotem żywej dyskusji. Wiele wątpliwości znika bardzo szybko, nie urastając do rangi problemu czy też ryzyka projektowego, gdy możemy odwołać się do dokumentacji procesowej. To jest podstawowa korzyść na tym etapie projektu” – powiedział Maciej Gerke, Kierownik Projektu ze strony BCC.

Z drugiej strony dzięki stworzonej bazie danych ARIS podmioty decyzyjne mają precyzyjny punkt odniesienia dla oceny wdrożenia, co ma niebagatelne znaczenie na etapie odbioru projektu.

„Wszystkie decyzje podejmowane w Sitech sp. z o.o. mają uzasadnienie biznesowe, jest to naturalne w koncernie Volkswagen. Dlatego tak ważne dla nas było określenie stanu organizacji oraz oczekiwań przed wdrożeniem. W ten sposób uzyskaliśmy punkt odniesienia do analizy efektywności wdrożenia nie tylko w kontekście wdrożenia rozwiązania IT, ale także zmian organizacyjnych oraz korzyści finansowych” – podkreślił Sebastian Lotz.

Podczas trwania projektu pracownicy Sitech cały czas mają dostęp do aktualnych informacji o prowadzonych pracach i – co bardzo istotne – o zakresie planowanych zmian.

„Szczególnego znaczenia nabiera to w sytuacji, gdy należy utrzymać aktualną dokumentację wdrożenia systemu SAP, utrzymania Systemu Zarządzania Jakością, zapanować nad kwestiami bezpieczeństwa informacji, bardzo restrykcyjnie traktowanych w koncernie Volkswagen. – powiedział Michał Kleszcz.

Akademia Procesów

Na obecnym etapie zaawansowania projektu wdrożenia SAP kluczowa jest ścisła współpraca między osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i utrzymanie map procesów a konsultantami BCC prowadzącymi wdrożenie. Konieczne może okazać się wprowadzenie niewielkich modyfikacji w procesach lub zamodelowanie nowych, na potrzeby wdrożenia.

Zadania te będą realizowane we współpracy z osobami, które wcześniej wykonywały mapy procesów Sitech w celu uniknięcia błędów i zyskania przewagi dzięki wpływowi krzywej doświadczenia.

Takie rozwiązanie możliwe jest dzięki prowadzonemu równolegle z wdrożeniem SAP projektowi utrzymania procesów realizowanemu przez firmę Avantage.

Wszelkie zmiany dostępne będą podmiotom zainteresowanym dzięki uruchomieniu dedykowanego rozwiązania Akademii Procesów – autorskiej koncepcji firmy Avantage promującej wśród członków organizacji ideę zarządzania procesowego, udostępniającej wiedzę, rozwiązania i dane o procesach, a także dystrybuującej informacje o wdrożeniu rozwiązania SAP.

Projekt mapowania procesów został zakończony z sukcesem, przygotowując jednocześnie solidne podstawy do sprawnego przeprowadzenia rozbudowy systemu SAP w Sitech sp. z o.o., co – uwzględniając doświadczenie i wiedzę partnera wdrożeniowego – pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Mapowanie procesów bywa szczególnie użyteczne i cenne jako pierwszy etap w przygotowaniu organizacji do wdrożenia systemu ERP. Oferuje wówczas,oprócz swoich walorów optymalizacyjnych dodatkowy element: ograniczenie siły czynników ryzyka przy wdrożeniu.

Po mapowaniu – projekt SAP

W kwietniu br. w polkowickiej fabryce rozpoczął się prowadzony przez BCC projekt szerokiej rozbudowy systemu SAP, którego przygotowaniem było opisywane w artykule przedsięwzięcie mapowania procesów.

Najważniejszą częścią przedsięwzięcia SAP, kluczową dla efektywności działania firmy Sitech, jest rozwój modułów logistycznych. Sitech dotychczas korzystał z SAP głównie w zakresie finansów i kontrolingu. Obecny projekt polega na budowie kompleksowego rozwiązania SAP, wspierającego wszystkie najważniejsze procesy firmy – od finansów, poprzez zaopatrzenie, produkcję i sprzedaż – aż po kadry i płace. Projekt jest realizowana zgodnie z koncepcją Zarządzania Procesowego, a mapy procesów odgrywają fundamentalną rolę w trakcie prac wdrożeniowych.

Przedsięwzięcie obejmuje wdrożenie modułów SAP: gospodarki magazynowej (WM), planowania produkcji (PP), zarządzania jakością (QM), sprzedaży i dystrybucji (SD) oraz kadr i płac (HR). W ramach projektu zostanie rozbudowana funkcjonalność gospodarki materiałowej (MM) oraz część finansowa systemu. BCC wdroży m.in. controling kosztów produkcji (COPC) oraz zarządzanie środkami pieniężnymi (TR – Treasury).

Ważną częścią wdrożenia jest integracja systemu SAP spółki Sitech z rozwiązaniami logistycznymi odbiorców. Interfejsy zostaną zbudowane na bazie SAP XI (SAP Exchange Infrastructure), narzędzia z rodziny SAP NetWeaver. Pozwoli to usprawnić i zwiększyć bezpieczeństwo współpracy ze stałymi klientami firmy. Sebastian Lotz, Kierownik Projektu ze strony Sitech, komentuje: „Kluczem do zwiększenia efektywności naszej firmy są procesy logistyczne. Wdrożenie SAP dla pełnego zakresu logistyki – od zamawiania komponentów poprzez zaawansowane planowanie produkcji na wszystkich wydziałach, po sprzedaż i integrację z odbiorcami –wprowadzi nową jakość w zarządzaniu firmą. Rozwiązania SAP, dotychczas wykorzystywane wycinkowo, po wdrożeniu obejmą wszystkie istotne sfery działalności, wpływające na rentowność naszej firmy”.

Sitech korzysta ze wsparcia BCC w rozwoju systemu SAP od 2000 r. „Wybraliśmy BCC do obecnego, tak ważnego dla nas projektu, wysoko oceniając dotychczasową współpracę. Ponadto ważne były dla nas doświadczenia z wdrożeń zaawansowanych narzędzi SAP wspierających procesy logistyczne, w tym planowanie produkcji” – dodaje Sebastian Lotz.

Według planów, Sitech ma rozpocząć korzystanie z nowych rozwiązań logistycznych i finansowych SAP w listopadzie 2007 r, a w zakresie zarządzania jakością oraz kadr i płac – w styczniu 2008 r.

Źródło: www.bcc.com.pl
Autor: Ireneusz Ignacik  Avantage

 
enovabanner290
08.04.14 Pięć błędów typowych przy wdrażaniu rozwiązań dla Big Data

Pięć błędów typowych przy wdrażaniu rozwiązań dla Big Data
Uniknięcie tych pułapek pomaga zapewnić sukces wdrażanej technologii

Z ankiety przeprowadzonej w 2013 r. przez firmę Infochimps specjalizującą się we wdrażaniu technologii Big Data wynika, że ponad 55% projektów z tego zakresu nie udaje się zakończyć, a spora część wdrożonych rozwiązań tego typu nie spełnia wyznaczonych celów. Przy założeniu, że ponad 81% firm biorących udział w tej samej ankiecie zamieściło projekty związane z wdrażaniem technologii Big Data na liście pięciu swoich głównych priorytetów informatycznych na rok 2013, odsetek porażek jest znaczny.

Więcej
03.04.14 Jak nie wypaść z obiegu? - Elektroniczna Wymiana Danych

Jak nie wypaść z obiegu? - Elektroniczna Wymiana Danych

Optymalizacja obsługi dużego wolumenu danych zarówno wewnątrz firm, jak i w układzie B2B, to jeden z bezwzględnych priorytetów budowania profesjonalnych relacji biznesowych. Dla 56 proc. firm kłopoty z danymi oznaczają zagrożenie płynności komunikacji i współpracy, również z partnerami zewnętrznymi (Oracle 2013). Dlatego wymiana informacji w biznesie powinna podlegać ściśle określonym standardom, w tym: sprawnej transmisji dokumentów przy użyciu bezpiecznych protokołów, bezbłędnej walidacji danych i ich szybkiego przetwarzania. EDI (Elektroniczna Wymiana Danych) to rozwiązanie, które automatyzuje wszystkie te procesy, redukuje koszty i eliminuje błędy powodowane dotąd przez człowieka. Szczególnie, że te ostatnie kosztują firmy najwięcej.

Więcej
02.04.14 Jak pomyślnie wdrożyć system ERP?

Jak pomyślnie wdrożyć system ERP?

System planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) wpływa na sposób prowadzenia działalności biznesowej. Inwestycja w niego może być jedną z kluczowych decyzji umożliwiających zwiększenie zysków, ponieważ poprawia on wydajność zachodzących w firmie procesów, ułatwia podejmowanie decyzji i identyfikację problemów spowalniających rozwój biznesu.

Więcej
28.03.14 "Prognoza pogody dla ryzyka": Nadchodzi globalne przyspieszenie...

"Prognoza pogody dla ryzyka": Nadchodzi globalne przyspieszenie...

Wiele banków uniwersalnych staje przed dylematem: czy konieczne jest zarządzenie ryzykiem w czasie rzeczywistym jeżeli bank nie prowadzi aktywnej działalności w księdze handlowej, a reakcja portfela na zmiany czynników ryzyka nie jest aż tak znacząca? Dotychczas stosowane podejście wydaje się zupełnie akceptowalne. Bank bazujące na danych, które pojawiają się z jedno-, a czasem z dwudniowym opóźnieniem jest w stanie "skutecznie" zarządzać ryzykiem i przez wiele lat nie było z tym podejściem problemów. Czy konieczna jest zatem inwestycja w nowoczesne narzędzia? Jaka jest wartość dodana zarządzania ryzykiem w czasie rzeczywistym?

Więcej
28.03.14 Wyzwanie dla marketingu w czasie rzeczywistym

Wyzwanie dla marketingu w czasie rzeczywistym

Technologia i informacja w coraz większym stopniu przenikają do naszego życia, stając się nieodzownym jego elementem. Obecnie, to nie zakres dostępnej informacji jest problemem, ale raczej czas jaki jest potrzebny na jej odszukanie i wykorzystanie. Żyjemy szybciej, biegniemy uzbrojeni w urządzenia przenośne, mające za główny cel dostarczenie nam odpowiedniej informacji w jak najkrótszym czasie. Informacji, która jest najlepiej dopasowana do naszych oczekiwań.

Więcej
Ewolucja wymaga impulsów!
19.03.10

Ewolucja wymaga impulsów!

logo-bpsc-impuls-evoImpuls EVO, najnowsze rozwiązanie ERP w ofercie BPSC, jest innowacyjnym podejściem do korzystania z zintegrowanego systemu wspmagającego zarządzanie. Spełnia potrzeby związane z powszechnością Internetu w biznesie, wykorzystaniem przenośnych urządzeń on-line, kastomizacją i użytecznością interfejsów zaawansowanych systemów ERP. Jego funkcjonalność to efekt ewolucji naszych kolejnych systemów wspomagających zarządzanie.

Impuls EVO organizuje realizację zadań i procesów decyzyjnych w oparciu o technologię webo'wą. Umożliwia korzystanie z wybranych, istotnych dla uczestnika i przebiegu procesu informacji z różnych obszarów funkcjonalnych systemu ERP poprzez platformę internetową. W zależności od potrzeb jej platformy można dowolnie zestawiać i rozbudowywać.

Sprawdź czym jest ImpulsEVO
Więcej
04.10.13 Ile to kosztuje?

Ile to kosztuje?
czyli o skutecznym narzędziu do rozliczania kosztów wytworzenia wyrobu w branży mięsnej, na bazie modułu RKP systemu IMPULS EVO firmy BPSC

Ile to kosztuje? To pytanie proste i oczywiste. Przeciętnie zorganizowane gospodarstwo domowe odpowiada na nie bez większego trudu i czyni to wiele razy w ciągu miesiąca. Ile kosztowały nasze wakacje? Proszę bardzo, sumujemy koszty dojazdu, zakwaterowanie, koszt posiłków oraz pieniądze wydane na lody dla dzieci i odpowiedź gotowa. Ile kosztuje roczna eksploatacja samochodu?

Więcej
08.05.13 Japońska kultura, polski system

Japońska kultura, polski system

BPSCPoland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o., producent podzespołów wykorzystywanych m.in. do produkcji paneli i telewizorów LCD, zdecydował się na rozszerzenie współpracy z firmą BPSC S.A. i wdrożenie modułów wspomagających zarządzanie procesem produkcji. Firma od 2008 r. korzysta z systemu Impuls 5. Inwestycja w rozwiązanie ERP to jeden z elementów strategii firmy, która w 2013 roku przewiduje znaczącą przebudowę linii produkcyjnej i rozszerzenie oferty o obróbkę plastyczną metali. Do tej pory w ramach systemu Impuls 5, Poland Tokai Okaya korzystała z modułów przeznaczonych do zarządzania magazynem oraz procesami kadrowo-płacowymi i księgowymi.

Więcej
21.03.10 Ludzki aspekt powodzenia projektu

Ludzki aspekt powodzenia projektu

 Setki przeprowadzonych przez nas wdrożeń jednoznacznie wykazują, że wydajny, nowoczesny sprzęt, doskonałe oprogramowanie i sprawdzona metodyka nie są warunkami wystarczającymi do sukcesu przedsięwzięcia. Powodzenie projektu warunkują ludzie - ich motywacja i nastawienie do czekających zadań. Zagrożenia w sferze „społecznej” projektu są istotnymi elementami ryzyka w projekcie i nigdy nie powinny być ignorowane.

Więcej
2013_IFS_290x250_prawy
14.04.14 Selfon potencjał indywidualnych rozwiązań

Założona w 2006 r. firma Selfon s.j. działa w branży telekomunikacyjnej. Prowadzi sprzedaż telefonów komórkowych i abonamentów sieci PLAY, sprzedaż dostępu do Internetu oraz sprzedaż dekoderów cyfrowej telewizji „n”. Pierwszy własny salon otworzyła w Radomsku w 2007 r., nawiązując współpracę dealerską z operatorem telefonii komórkowej PLAY. Aktualnie firma działa w oparciu o sieć liczącą 40 salonów sprzedaży, rozlokowanych w całej Polsce, w tym 10 salonów własnych. W 2009 r. Selfon, działając zgodnie z głównymi założeniami operatora, postawił na rozwój własnej sieci i od marca do listopada 2009 r. dokonał z pełnym sukcesem otwarcia 20 punktów handlowych (MiniPOS-ów).

Więcej
14.04.14 Gramar nowe rozwiązanie źródłem oszczędności

Firma Gramar z Włodawy specjalizuje się w prowadzeniu ubojni zwierząt rzeźnych i zakładu przetwórstwa mięsnego. Przedsiębiorstwo rozwinęło się z firmy rodzinnej, założonej w 1989 roku i zajmującej się tylko skupem i ubojem zwierząt rzeźnych. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i zaostrzenie wymogów weterynaryjnych zadecydowało o zmianach – zakupie rzeźni i dostosowaniu jej do wymogów weterynaryjnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Więcej
09.04.14 Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Integracja stanowisk

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji potrzebowało nowego systemu – rozwiązania nowoczesnego o przejrzystym interfejsie, funkcjonalnego oraz takiego, które mogłoby sprostać nietypowym wymaganiom, m.in. tworzenia dodatkowych raportów. Wybrany został Zintegrowany System Zarządzania Forte, ponieważ firma przeprowadzająca wdrożenie – Zorius.pl, Złoty Autoryzowany Partner Sage – zagwarantowała szybką implementację systemu oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych rozwiązań.

Więcej
16.04.13 Vipera Cosmetics ma ochotę na więcej

SYSTEM ZARZĄDZANIA FORTEVipera Cosmetics jest od lat liderem w branży kosmetyków kolorowych. Udaje się to dzięki szerokiej i nowoczesnej ofercie firmy, na którą składają się produkty o najwyższym standardzie, w wyjątkowy sposób podkreślające kobiecą urodę. Kosmetyki Vipera Cosmetics nie tylko upiększają, ale i chronią oraz pielęgnują skórę. Firma zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientek, dlatego liczba zwolenniczek produkowanych przez Viperę kosmetyków stale rośnie. Oferta Vipery zmienia się, tak jak trendy w modzie i kosmetyce. To, co pozostaje niezmienne, to wysoka jakość, która cechuje cały asortyment. Jest on sprzedawany w ponad 4000 sklepów. To dużo, ale firma miała ochotę na więcej.

Więcej
13.04.10 Usprawnić dystrybucję

Forte-case-studyW ciągu miesiąca zakończyło się wdrożenie w Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń, firmie zajmującej się m. in. sprzedażą i serwisem specjalistycznego oprogramowania oraz dystrybucją fachowej literatury informatycznej.

Więcej
14.09.13 Czynnik ludzki jako kluczowy element w procesie wdrożenia ERP

Sukces wdrożenia systemu ERP zależy nie tylko od trafności wyboru rozwiązania. Niemniej ważnym czynnikiem jest aspekt ludzki. Sage jako dostawca systemu ERP X3, w oparciu o własne doświadczenia dzieli się swoją wiedzą, pokazując na co należy zwrócić uwagę oraz jakich ludzi wyznaczać do prowadzenia projektu.

Więcej
14.09.13 Pozyskanie użytkowników spośród kierownictwa najwyższego szczebla - wyzwanie dla ERP

Od zawsze marzyliśmy, aby dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy finansowi oraz pozostali członkowie kierownictwa najwyższego szczebla korzystali z naszych systemów, zarówno w biurze, jak i poza nim. To właśnie osoby, które podejmują decyzje o zakupie systemu ERP powinny być jego aktywnymi użytkownikami. Zasada ta powinna sprawdzać się szczególnie w firmach średniej wielkości, gdzie funkcja dyrektora generalnego, faktycznie zarządzającego sprawami operacyjnymi, ma naprawdę wymiar praktyczny.

Więcej
14.04.10 Program z pudełka wystarczy na rozruch firmy

Gotowe programy ułatwiają rozpoczęcie działalności gospodarczej, aplikacje dedykowane można zamówić, gdy firma przeprowadza złożone procesy biznesowe.

Autor: T.D., źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Więcej
14.04.10 Budżetowanie bez arkusza kalkulacyjnego

Wykorzystywanie arkuszy kalkulacyjnych do budżetowania i kontrolingu jest w Polsce powszczechne, ale bardzo pracochłonne i kłopotliwe. Dlatego warto się zastanowić nad zainwestowaniem w bardziej zaawansowane narzędzia niż Excel.

Autor: b.d., źródło: Rzeczpospolita (dodatek Business Intelligence)

Więcej
14.04.10 Optymalizacja kosztów dzięki informatyce


Autor: Leszek Cieloch, źródło: Rzeczpospolita (dodatek Business Growth)

Więcej
14.04.10 Sage Forte w sektorze publicznym

System Forte stworzony przez spółke Sage został zaimplementowany w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Białymstoku.

Autor: b.d., źródło: Rzeczpospolita (dodatek Business Growth)

Więcej
14.04.14 Selfon potencjał indywidualnych rozwiązań

Selfon potencjał indywidualnych rozwiązań

Założona w 2006 r. firma Selfon s.j. działa w branży telekomunikacyjnej. Prowadzi sprzedaż telefonów komórkowych i abonamentów sieci PLAY, sprzedaż dostępu do Internetu oraz sprzedaż dekoderów cyfrowej telewizji „n”. Pierwszy własny salon otworzyła w Radomsku w 2007 r., nawiązując współpracę dealerską z operatorem telefonii komórkowej PLAY. Aktualnie firma działa w oparciu o sieć liczącą 40 salonów sprzedaży, rozlokowanych w całej Polsce, w tym 10 salonów własnych. W 2009 r. Selfon, działając zgodnie z głównymi założeniami operatora, postawił na rozwój własnej sieci i od marca do listopada 2009 r. dokonał z pełnym sukcesem otwarcia 20 punktów handlowych (MiniPOS-ów).

Więcej
14.04.14 Gramar nowe rozwiązanie źródłem oszczędności

Gramar nowe rozwiązanie źródłem oszczędności

Firma Gramar z Włodawy specjalizuje się w prowadzeniu ubojni zwierząt rzeźnych i zakładu przetwórstwa mięsnego. Przedsiębiorstwo rozwinęło się z firmy rodzinnej, założonej w 1989 roku i zajmującej się tylko skupem i ubojem zwierząt rzeźnych. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i zaostrzenie wymogów weterynaryjnych zadecydowało o zmianach – zakupie rzeźni i dostosowaniu jej do wymogów weterynaryjnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Więcej
08.04.14 System wysokiego składowania WMS w Milano

System wysokiego składowania WMS w Milano

Millano jest jednym z największych producentów wyrobów czekoladowych w Polsce. Wiodącą marką spółki jest marka Baron Excellent. Od początku istnienia zakładu znaczącą rolę odgrywał eksport, szczególnie na rynek wschodni. Aktualnie, odbiorcami produktów oferowanych przez Millano są kontrahenci z całego świata.

Więcej
01.04.14 System Forte w branży spożywczej

System Forte w branży spożywczej

MAP SOLUTIONSMazowiecka Spółka Mleczarska S.A. powstała w listopadzie 2013 roku, a jej zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Makowie Mazowieckim i tam również prowadzona jest cała bieżąca działalność. Firma koncentruje się na skupie i przetwórstwie mleka oraz sprzedaży wyrobów mleczarskich do odbiorców przemysłowych oraz kanału HoReCa. Główny asortyment stanowią: jogurty, twarogi, śmietana, mleko, budynie. Spółka zatrudnia około stu pracowników.
 

Więcej
12.03.14 Systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Wydawnictwie Pedagogicznym OPERON

Systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Wydawnictwie Pedagogicznym OPERON

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, specjalizujące się w przygotowaniu i sprzedaży podręczników szkolnych, wdrożyło system elektronicznego obiegu dokumentów od Asseco Business Solutions. Ze względu na coraz większą skalę działania OPERON potrzebował usprawnienia procesu zarządzania takimi obszarami, jak zapotrzebowania czy zakupy, a także wpływającymi dokumentami i umowami cywilnoprawnymi, których liczba stopniowo wzrastała wraz z intensywnym rozwojem firmy.

Więcej
19.02.14 TARCOPOL z systememe Asseco Softlab SEOD

TARCOPOL z systememe Asseco Softlab SEOD

ASSECOFirma TARCOPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach powstała w 1991 r. jako duńsko-polska spółka kapitałowa, (z udziałem firm drogowomostowych z Danii - pierwotnie TARCO VEJ A/S, następnie Munck Gruppen A/S). TARCOPOL został powołany do działania w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego, a w szczególności do wykonywania specjalistycznych robót na obiektach mostowych, wykorzystując bogate doświadczenia obydwu skandynawskich udziałowców.
 

Więcej
Zobacz video
Obieg dokumentów w procesie sprzedaży w enova365. Bardzo ciekawie wyglądajęce menu kontekstowe.
Oceniany 0.00
72 Odsłon
Zobacz video
Inna Bajka to film, który prezentuje inne spojrzenie na narzędzie typu Business Intelligence. Prezentowane funkcjonalności pochodzą z modułu BI, który jest częścią Systemu Zarządzania Forte.
Oceniany 0.00
69 Odsłon
Zobacz video
RAPORT ERP 2013 by ERP-view.pl- to zestawienie najpopularniejszych systemów ERP dostępnych na polskim rynku, opisane przez ponad 550 funkcjonalności. Wejdź na www.raport-erp.pl
Oceniany 0.00
90 Odsłon
Zobacz video
Sage Mobile Solutions enable your business to compete in an increasingly mobile environment. Mobile technology isn't a business novelty—it's a game changer. Your customers already enjoy the benefits of mobile technology in their private lives, and...
Oceniany 0.00
161 Odsłon
Zobacz video
Relacja z konferencji "Księgowi Przyszłości", która miała miej
Oceniany 0.00
216 Odsłon
Zobacz video
Integracja z dedykowanymi rozwiązaniami produkcyjnymi, uruchomienie rozwiązań klasy MES, obsługa sieci sprzedaży, zarządzanie funkcjami serwisowymi. Wszystko to w jednym wdrożeniu, w jednym systemie ERP, w jednej firmie. Zapraszamy do...
Oceniany 0.00
247 Odsłon
Zobacz video
Materiały konferencyjne "Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwach realizujących kontrakty" 8 czerwiec 2010 Katowice
Oceniany 0.00
230 Odsłon
Zobacz video
Firma Krynicki Recykling S.A., która korzysta z SAP Business One w oparciu o bazę danych w pamięci SAP HANA.
Oceniany 0.00
241 Odsłon
Zobacz video
Advertising agencies have long sought a simple way to gauge the effectiveness of the campaigns they create for their clients. Media agency MediaCom has developed a way for them to do just that, using the Power BI and Office 365. By analyzing paid...
Oceniany 0.00
829 Odsłon
Zobacz video
Nieznany
Oceniany 0.00
291 Odsłon
Show Panel      

         
         

Show Panel
wyszukajparneraenowa
Show Panel